Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Obwieszczenie o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Gubity, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 12 o pow. 0,81 ha

Ostróda, dnia 30 września 2020 r.

GN.6852.3.13.2020.MI

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49, w związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

zostało zakończone zbieranie materiałów w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Gubity, gmina Morąg, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 12 o pow. 0,81 ha (księga wieczysta Nr EL2O/00002875/8), w celu wykonania prac polegających na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej WN 110 kV.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz poprzez udostępnienie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl w dniu 30 września 2020 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Mając powyższe na uwadze informuję, że Strony mogą zapoznać się z zebranymi materiałami do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów (pok. 324),  tel. (89) 642-98-51 i zgłosić ewentualnie swoje uwagi, w terminie do dnia 14 października 2020 r.

Po tym terminie wydana zostanie decyzja w przedmiotowej sprawie.

Stosownie do art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski