Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Zaproszenie do konsultacji projektu „Rocznego Programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”

Ostróda, 30.09.2020 r. 

OGŁOSZENIE 

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do przedkładania uwag i opinii na temat projektu „Rocznego Programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok”.

 

  1. Przedmiot i cel konsultacji:

Celem konsultacji jest poznanie opinii podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na temat Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.

  1. Forma konsultacji:

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie:

  • publikacji projektu w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.powiat.ostroda.pl
  • publikacji projektu na stronie internetowej powiatu Ostródzkiego www.powiat.ostroda.pl 
  • umieszczenia na tablicy informacyjnej w budynku Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie. 
  1. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian prosimy zgłaszać, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia, w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 października 2020 roku do dnia 16 października 2020 roku na adres poczty elektronicznej: a.rosloniec@powiat.ostroda.pl lub poczty tradycyjnej:

Starostwo Powiatowe w Ostródzie, 
ul. Jana III Sobieskiego 5
14-100 Ostróda ( liczy się data wpływu). 

  1. Podmioty i osoby uprawnione do konsultacji:

Organizacje pozarządowe posiadające siedzibę na terenie Powiatu Ostródzkiego lub działające na rzecz mieszkańców Powiatu Ostródzkiego.

  1. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji: Aleksandra Rosłoniec, tel. 89 642-98-52, adres email:a.rosloniec@powiat.ostroda.pl

 

Starosta Ostródzki
Andrzej Wiczkowski