Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Grafik posiedzeń Rady Powiatu

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau | wersja archiwalna

XVI Sesja Rady Powiatu w Ostródzie

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) zwołuję XVI Sesję Rady Powiatu w Ostródzie VI kadencji z następującym porządkiem obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ostródzkiego na lata 2020-2035.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych, ulic powiatowych Nr 3014 N Kolejowa i 3054 TN Plac Tysiąclecia PP w mieście Ostróda.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej ulic powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Ostróda.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Powiatu Ostródzkiego, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Ostródzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.        
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat i kosztów za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie obowiązujących w 2021 r.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na realizację których w 2020 roku przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania na rzecz Gminy Miejskiej Ostróda darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej mienie Powiatu Ostródzkiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zgodnie z właściwością skargi na działanie Starosty Ostródzkiego.
 11. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Ostródzie za I półrocze 2020 roku.
 12. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu między sesjami i z realizacji uchwał Rady.
 13. Interpelacje, zapytania i wnioski radnych.
 14. Sprawy różne

XVI Sesja Rady Powiatu odbędzie się 28 września 2020 r. o godz. 13:00 w sali nr 112 w Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.

Przewodnicząca
Rady Powiatu
Beata Mazur

 

Projekty Uchwał - sesja XVI

Link do transmisji z obrad Rady Powiatu