Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.)

 

STAROSTA OSTRÓDZKI,

działając na podstawie Zarządzenia Nr 174 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 lipca 2020 r., podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, na rzecz najemcy

wykaz nieruchomości

Rodzaj nierucho-mości

Oznaczenie  i opis nieruchomości

Położenie

Powierzchnia użytkowa

Księga wieczysta

Udział
w prawie własności gruntu oraz częściach wspólnych budynku

Cena nieruchomości

lokal mieszkalny

Lokal nr 4 – położony na parterze budynku, składający się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc  i przedpokoju oraz przynależnej piwnicy nr 5

obręb nr 8 miasta Ostróda, działka nr 185/18 o pow. 0,0843  ha, księga wieczysta KW Nr EL  1O/00007250/9,  ul.  21 Stycznia – budynek mieszkalny  nr 7, wielolokalowy

lokal mieszkalny – 34,00 m2,

przynależna piwnica nr 5 o  pow. 2,40 m2

EL1O/00028015/3

8/200

79 800,-zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset złotych 00/100).

Po zastosowaniu bonifikaty w  wysokości 80  %  cena sprzedaży nieruchomości wynosi: 15 960,-zł (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych  00/100).

 

 

  1. Zgodnie z ustaleniami Uchwały Nr X/74/99 Rady Miejskiej w Ostródzie z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego południowej części miasta Ostróda (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr  45 z dnia 20 lipca 1999 r., poz. 861) działka nr 185/18 przeznaczona jest na cele „mieszkaniowo-usługowe” (MU21).
  2. Lokal nr 4 stanowi własność Skarbu Państwa. Z własnością lokalu nr 4 związany jest udział  w prawie własności w częściach wspólnych oraz w gruncie wynoszący 8/200 części.
  3. Lokal nr 4 położony jest w budynku wielorodzinnym, 5-kondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym, wybudowanym w 1962 r. w technologii tradycyjnej. Budynek wyposażony jest w instalacje: elektroenergetyczną, gazową, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania oraz telekomunikacyjną.
  4. Lokal nr 4 jest przedmiotem umowy najmu, zawartej na czas nieoznaczony, a sprzedaż lokalu następuje w trybie bezprzetargowym, na rzecz dotychczasowego najemcy – na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.)
  5. Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).
  6. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i  pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upływa dnia  23 października 2020 r.
  7. Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 21 dni, poczynając od 9 września 2020 r., poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w  siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, umieszczenie na stronie internetowej  www.bip.powiat.ostroda.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.
  8. Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 325) lub telefonicznie pod nr tel. (89) 642-98-56.

 

 

S T A R O S T A
Andrzej Wiczkowski