Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.)  Zarząd Powiatu  w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Umowa zostanie zawarta na czas oznaczony : od dnia  1 października 2020 r. do dnia 30 września 2023 r.

wykaz nieruchomości

Lp.

położenie  nieruchomości,

oznaczenie wg ewidencji gruntów, nr księgi wieczystej

pow.
gruntu

Opis
nieruchomości,
przeznaczenie

Dzierżawca

Cel dzierżawy

Czynsz dzierżawny

1

MIASTO OSTRÓDA

obręb nr 8

ul. Stefana Czarnieckiego 20

działka nr 146/4 pow. 0,0197 ha

KW Nr EL1O/00008013/3

49 m2

Działka zabudowana czterema pawilonami handlowymi w zabudowie szeregowej. Pawilony stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Firma:

„MODNE BISTRO” Łukasz Jagielski

do prowadzenia działalności w istniejącym pawilonie handlowym

Miesięczny czynsz dzierżawny:

518,32 zł w tym 23% podatku VAT

(słownie: pięćset osiemnaście 32/100)

49 m2 x 8,60 zł + 23% VAT = 518,32 zł

Czynsz płatny jest w terminie do 15 dnia miesiąca, za który przypada należność, bez uprzedniego wezwania,  do kasy Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego  5 lub na konto:
PKO Bank Polski  04 1020 1811 0000 0802 0271 6884.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem gruntu, w tym podatku od nieruchomości.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni  ( począwszy od dnia 04.09.2020 r. ) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, p. nr 323  lub telefonicznie pod  nr tel.89 642 98 34

 

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski