Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH  DO  DZIERŻAWY

Na podstawie art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz.65 z późn. zm.)  Zarząd Powiatu w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Umowa zostanie zawarta na czas określony: od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

wykaz nieruchomości

Lp.

położenie  nieruchomości,

oznaczenie wg ewidencji gruntów, nr księgi wieczystej

numer  ogródka
warzyw-nego

pow.
gruntu

Opis
nieruchomości,
przeznaczenie

czynsz dzierżawny

1

GMINA MAŁDYTY

obręb STARE KIEŁKUTY

m. Dobrocin

działka nr 6/164 pow. 1,9406 ha

KW Nr EL2O/00023792/5

35

 

 

526 m2

 

 

 

działka niezabudowana, przeznaczona do uprawy jako ogródek warzywny, bez prawa zabudowy

roczny czynsz dzierżawny wynosi:

78,90 zł  słownie: siedemdziesiąt osiem 90/100 ( 0,15 zł x 1 m 2 gruntu)

Kwota czynszu nie obejmuje podatku VAT - zwolnienie  na podstawie
§ 3 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r.  w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (tj.  Dz. U z 2018r. poz. 701 ze zm.) - dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze

czynsz dzierżawny za rok 2020 wynosi  19,73 zł słownie: dziewiętnaście 73/100 ( czynsz za okres 3 miesięcy)

 

Czynsz płatny jest w terminie do dnia 15 października roku, za który przypada należność, bez uprzedniego wezwania,  do kasy Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego  5, w Morągu przy ul. 11-go Listopada 9, bądź na konto:

PKO Bank Polski  04 1020 1811 0000 0802 0271 6884.

Dzierżawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich innych świadczeń publicznych związanych  z użytkowaniem gruntu, w tym podatku od nieruchomości.

 

Ogłoszenie wywiesza się na okres 21 dni  ( począwszy do dnia 04.09.2020 r. ) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie, p. nr 323  lub telefonicznie pod  nr tel.(89) 642 98 34

 

 

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski