Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o częściowym umorzeniu postępowania

Ostróda, dnia 1 września 2020 r.

GN.6853.2.12.2020.LN

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o częściowym umorzeniu postępowania

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), Starosta Ostródzki zawiadamia, że na wniosek Pana Tomasza Kraweć, prowadzącego działalność Biuro Inwestycyjno – Projektowe tk. inpro Tomasz Kraweć, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu i na rzecz ENERGA-OPERATOR S.A., w dniu 1 września 2020 r. została wydana decyzja  o  umorzeniu, jako bezprzedmiotowego,  postępowania administracyjnego,  prowadzonego w  sprawie  wydania decyzji administracyjnej, w trybie art. 124 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o   gospodarce nieruchomościami  (Dz.U. z 2020 r., poz. 65 ze. zm.),  ograniczającej sposób korzystania z następujących nieruchomości położonych w obrębie nr 7 miasta Ostróda, oznaczonych według ewidencji gruntów i budynków jako działki:

  1. nr 101/34 o pow. 0,1481 ha, KW Nr EL1O/00010352/8, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Ostróda, w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „JEDNOŚĆ” w  Ostródzie;
  2. nr 101/35 o pow. 0,5251 ha, KW NR EL1O/00037554/9, stanowiącej współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej „JEDNOŚĆ” w Ostródzie i osób fizycznych,

w celu wykonania, przez ENERGA-OPERATOR S.A., prac polegających na wymianie/przebudowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV relacji  Ostróda – Jaracza – pomiędzy GPZ Ostróda a  stacją transformatorową Os-0676 Ostróda Jaracza Szkoła,  w części dotyczącej działki nr  101/35 o pow. 0,5251 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW EL1O/00037554/9.

Zgodnie z art. 49b KPA, w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49a  KPA o  decyzji  która podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli decyzja nie może być udostępniona stronie w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o  tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji może być niezwłocznie udostępniony.

Dane kontaktowe nr tel.: (89) 642 98 56 , adres e-mail: geo@powiat.ostroda.pl

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 2 września 2020 r.,  poprzez umieszczenie  na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz przez udostępnienie w   Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

wz.  S T A R O S T Y
Jan Kacprzyk
W I C E S T A R O S T A