Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Mateusz Kastrau

Ogłoszenie o sondażu cenowym pn. "Remont (wymiana) instalacji wodnej w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie"

Ostróda, dnia 18.08.2020 r.

 

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

     

Zamawiający:

Nabywca:  POWIAT OSTRÓDZKI Z SIEDZIBĄ W OSTRÓDZIE
UL. JANA III SOBIESKIEGO 5, 14-100 OSTRÓDA

Odbiorca: ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. S. PETŐFI

UL. SPORTOWA 1, 14-100 OSTRÓDA

 

Zaprasza do złożenia ofert na : „Remont (wymiana) instalacji wodnej w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie”.

 

 1. Tryb udzielenia zamówienia: 

W związku z faktem, iż wartość niniejszego zmówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamówienie będzie realizowane zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 1. Opis przedmiotu zamówienia : 

Przedmiotem zamówienia jest „Remont (wymiana) instalacji wodnej w Zespole Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie”-  zgodnie z załącznikiem  nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

 1. Cena oferty musi  obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w wszelkich opłat, należnych podatków itp.
 2. Dane do kontaktu: Marek Myśliński 89 642 98 04
 3. Kryteria oceny oferty: przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny 100 %.
 4. Przed przygotowaniem i złożeniem oferty obowiązkowe jest dokonanie wizji lokalnej po uzgodnieniu telefonicznym z Iwoną Kisielewska 89 646 37 53
 5. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące.
 6. Oferta złożona przez Wykonawcę nie dopuszcza składania ofert  częściowych.
 7. Termin związania z ofertą: 31 dni.
 8. Termin wykonania zamówienia: pożądany termin wykonania zamówienia od dnia zawarcia  umowy  do dnia 31.12.2020 r.
 9. Miejsce i termin złożenia oferty: powinny wpłynąć do dnia 30.09.2020 r. do godz. 9.00.

oferty proszę składać w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petőfi ul. Sportowa 1, 14-100 Ostróda. Zamawiający dopuszcza również złożenie oferty drogą mailową adres zszostroda@poczta.onet.pl

 1. Informacja o wyborze Wykonawcy zostanie umieszczona na stronie internetowej

ekonomik.webd.pl/ekonomikwp

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, zastrzega sobie prawo do nie wybrania żadnego Wykonawcy, bez podania przyczyny. Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Zamawiającego z tytułu złożenia swojej oferty cenowej. Zamawiający nie dokonuje zwrotu jakichkolwiek należności z tytułu kosztów sporządzenia oferty.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo, że przypadku, gdy nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty przedstawiają taki sam bilans cenowy ofert, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji w zakresie przedmiotu zamówienia i sposobu realizacji umowy, jak również ceny z Wykonawcami. Ostateczna decyzja o podjęciu negocjacji w danym zakresie należy do Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo możliwości nie zrealizowania zamówienia wszystkich wymienionych w nim pozycji asortymentowej.
 5.  Warunki płatności: należność za wykonanie zadania nastąpi w terminie do 21 dni.
 6.  Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim na formularzu ofertowym.

(Załącznik Nr 2).

 

Załączniki: