Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski | wersja archiwalna

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

STAROSTA  OSTRÓDZKI

podaje do publicznej wiadomości wykaz

o przeznaczeniu do sprzedaży  nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie nr 17 Lubajny, gm. Ostróda oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: nr 379 o pow. 0,01 ha, nr 380 o pow. 0,01 ha, nr 381 o pow. 0,02 ha, nr 382 o pow. 0,02 ha,  nr 383 o pow. 0,02 ha, nr 384 o pow. 0,02 ha, uregulowanej w księdze wieczystej KW nr EL1O/00041485/5, w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie nr 17 Lubajny, gm. Ostróda   oznaczonej jako działka nr 378 o pow. 4,12 ha, KW EL1O/0006294/2.

 

OPIS  NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość  oznaczona w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działki:  nr 379 o pow. 0,01 ha, nr 380 o pow. 0,01 ha, nr 381 o pow. 0,02 ha, nr 382 o pow. 0,02 ha,  nr 383 o pow. 0,02 ha, nr 384 o pow. 0,02 ha położona jest w miejscowości Lubajny. Przedmiotowa nieruchomość jest niezabudowana a w ewidencji gruntów sklasyfikowana, jako użytek gruntowy o symbolu „W” (rowy). Nieruchomość nie ma bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, działka nr 384 łączy się z rowem  –  działką nr 302/1, do pozostałych działek można dojechać tylko po przez działkę 378.

 

PRZEZNACZENIE W PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda nr  XVII/137/2019 z dnia 29 listopada 2019r. przedmiotowe działki położona w obrębie Lubajny znajdują się w strefie S2- strefa urbanizacji (podmiejska). Dla ww. nieruchomości studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej  przestrzeni produkcyjnej w tym zabudowy zagrodowej.

Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek.

Cena sprzedaży nieruchomości

3400,00 zł

(słownie: trzy tysiące czterysta złotych 00/100)

Sprzedaż nieruchomości następuje na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.).

 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 i w związku z art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów (Dz. U. z 2020r. poz. 106 z późn. zm.).

 

Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia 21 września 2020 r.

Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie od dnia  7 sierpnia 2020r. oraz umieszcza się na stronie internetowej www.bip.powiat.ostroda.pl.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 325) lub telefonicznie pod nr tel. (89) 642-98-56.

 

 

Ostróda, dn. 7.08.2020r.

Załączniki: