Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia

Ogłoszono przez Szymon Zambrzycki

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Tarda, gmina Miłomłyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 3119/10 o pow. 0,0936 ha (księga wieczysta Nr EL1O/00033707/9)

Ostróda, dnia 24 lipca 2020 r.

GN.6852.1.9.2019.IJ

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

zawiadamiam, że

na wniosek Pani Moniki Bohdanowicz z dnia 16 grudnia 2019 r. (wpłynął do tutejszego urzędu dnia 19 grudnia 2019 r.), reprezentującej firmę Iris Telecommunication Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, działającej na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Nexera Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ograniczenia, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Tarda, gmina Miłomłyn, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 3119/10 o pow. 0,0936 ha (księga wieczysta Nr EL1O/00033707/9), w celu założenia i przeprowadzenia przewodów i urządzeń łączności publicznej w postaci podwieszenia kabla światłowodowego na istniejącej podbudowie słupowej linii elektroenergetycznej nN oraz kanalizacji telekomunikacyjnej z zaciągniętym do niej kablem światłowodowym.
Zgodnie z art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została podana do publicznej wiadomości w dniu 22 maja 2020 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na łamach gazety "Dziennik Gazeta Prawna", na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie (bip.powiat.ostroda.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie. W terminie 2 miesięcy od dnia emisji ww. ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, które wykazały, że przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem niniejszego postępowania.
Stosownie do art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie (bip.powiat.ostroda.pl) w dniu 24 lipca 2020 r. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia lub innej formie publicznego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, ponadto mają prawo do czynnego udziału na każdym etapie postępowania, składania uwag, wniosków, wyjaśnień oraz zgłaszania żądań.
Niewypowiedzenie się w wyznaczonym terminie traktowane będzie, jako brak uwag.
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamiam, że przedmiotowe postępowanie nie zostanie załatwione w terminie określonym w art. 35 ww. ustawy, z uwagi na trwające czynności dowodowe.
Jednocześnie wskazuję nowy termin załatwienia sprawy do dnia 24 września 2020 r.
Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów, pokój Nr 324, w poniedziałki  w godz. 8:00 – 16:00, od wtorku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

 

Starosta Ostródzki

Andrzej Wiczkowski