Wersja obowiązująca z dnia

Wyrejestrowanie pojazdu

Pojazd podlega wyrejestrowaniu przez organ właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, na wniosek jego właściciela, w przypadku:

 1. przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 2. kradzieży pojazdu, jeżeli jego właściciel złożył stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za fałszywe zeznania;
 3. wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę (pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek właściciela pojazdu będącego zbywcą albo nabywcą pojazdu wywożonego za granicę)
 4. zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
 5. udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności;
 6. przekazania niekompletnego pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r.o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
 7. wycofania pojazdu z obrotu, o którym mowa w art. 70g ust. 5. 1a.

Do wniosku o wyrejestrowanie pojazdu należy dołączyć:

Przekazania pojazdu/przekazania niekompletnego pojazdu do stacji demontażu pojazdów (kasacja)

 • Dowód rejestracyjny pojazdu,
 • Zaświadczenie o przyjęciu pojazdu/niekompletnego pojazdu do stacji demontażu,
 • Tablice rejestracyjne,
 • Akt własności (jeśli jest wymagany).

Wymagane dokumenty - kradzież

 • Dowód rejestracyjny pojazdu,
 • Oświadczenie właściciela złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Wymagane dokumenty - wywóz z kraju

 • Dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopia dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą.

Wymagane dokumenty - zniszczenie (kasacja pojazdu za granicą)

 • Dowód rejestracyjny,
 • Dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą,
 • Tablice (a) rejestracyjne.

Wymagane dokumenty - trwała zupełna utrata posiadania pojazdu

 • Dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu,
 • Dowód rejestracyjny,
 • Tablice (a) rejestracyjne,
 • Dokument potwierdzający wniesienie opłaty określonej w art 79 ust. 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Wniosek można składać osobiście, przesłać pocztą na adres lub przez pełnomocnika.

Opłaty

 • 10,00 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji,
 • 17,00 zł - opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (jeśli podlega lub nie jest zwolnione).

Opłatę  skarbową  można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy  Urzędu Miasta w Ostródzie nr konta  19 1160 2202 0000 0005 0164 4789,  lub bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9)

Termin załatwienia sprawy:
W tym samym dniu

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie -Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 , 104 – parter) dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.

Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 (Urząd Miasta  I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.


Godziny przyjmowania interesantów:

Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: 
poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30,
wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 70, 642-98-82

Oddział w Morągu: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 14:00.
Tel. 89 642 98 06; 89 642 98 39

Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Komunikacji i Transportu

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r poz. 735 ze zm.).
 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 poz. 988 ze zm.).
 3. Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r poz. 1923).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji  i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów  (Dz.U. z 2022 r poz. 1847).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2022r poz. 1849).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz.U. z 2022r poz. 1848).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2021r poz. 100 ze zm).

Załączniki