Wersja nieobowiązująca z dnia

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

Wydanie prawa jazdy po raz pierwszy

 

Wymagane dokumenty:
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy, przed przystąpieniem do szkolenia, składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy;
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych
 • do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane;
 • kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat .

Na podstawie powyższych dokumentów starosta w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę. Informację o wygenerowaniu profilu kandydata na kierowcę przekazuje się osobie, której profil ten dotyczy,

Uwaga!
Dokument zostanie wyprodukowany po dostarczeniu dowodu uiszczenia opłaty.

Wniosek do pobrania w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w Oddziale Komunikacji i Transportu w Morągu).

Opłata:
100 zł – za wydanie prawa jazdy

Opłatę można dokonać:

 • w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9) lub na konto urzędu: PKO BP 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884
 • przy użyciu terminala płatniczego znajdującego  się w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji i Transportu w Ostródzie (odpowiednio w Oddziale Komunikacji i Transportu w Morągu) – opłata manipulacyjna 2 zł od transakcji.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie - Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów:
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: poniedziałek 8.30 – 15.30 , wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7.30 – 14.00.
Tel. 89 642 98 72
Oddział w Morągu: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 14.00.
Tel. 89 642 98 06; 89 642 98 39

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunikacji i Transportu

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775.).
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz.U.2023.662.).
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231).
 4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U.2017.250).
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. (Dz.U.2022.165).
   

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.