Wersja nieobowiązująca z dnia

Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika

Wymiana prawa jazdy lub wydanie wtórnika

Wymagane dokumenty:
Osoba ubiegająca się o wymianę prawa jazdy, składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy lub pozwolenie następujące dokumenty:
1) wniosek o wymianę prawa jazdy;
2) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych
do kierowania pojazdem, o ile jest ono wymagane (przy wymianie prawa jazdy ze względu na termin badania lekarskiego lub psychologicznego);
3) kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku; osoba     z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami; w takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.; osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie  z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny - w takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) dowód uiszczenia opłaty za wymianę lub wtórnik prawa jazdy;

5) prawo jazdy (przy wymianie prawa jazdy lub zniszczeniu powodującym jego nieczytelność);

6) dowód tożsamości do wglądu.

Uwaga!
Wniosek do pobrania w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w Oddziale Komunikacji i Transportu w Morągu).

Opłaty:
1. 100 zł – za wydanie prawa jazdy
2. 0,50 zł – opłata ewidencyjna za wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem.

Opłat można dokonać:

  • w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9)
    lub na konto urzędu:
    - PKO BP 04 1020 1811 0000 0802 0271 6884
    - PKO BP 49 1020 1811 0000 0802 0271 6850 (opłata ewidencyjna).
  • przy użyciu terminala płatniczego znajdującego  się w Starostwie Powiatowym w Wydziale Komunikacji i Transportu w Ostródzie (odpowiednio w Oddziale Komunikacji i Transportu w Morągu) – opłata manipulacyjna 2 zł od transakcji.

Termin załatwienia sprawy:
Do 1 miesiąca.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie - Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5- pokój 109 (parter) dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 – 1 piętro (w Urzędzie Miasta – okienka)  dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów:
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30, wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 72
Oddział w Morągu: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 14.00.

Tel. 757 42 44

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Komunikacji i Transportu

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 t.j.).
2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 o kierujących pojazdami (Dz. U. 2016r., poz. 627 t.j.)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016r. poz. 231).

4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców (Dz.U. z 2014r., poz. 949 ze zm.).

5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. (Dz. U. z 2014r., poz. 937).
6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. poz. 83).
7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód funduszu – Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (Dz. U. z 2015r., poz. 681 ze zm.).

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.