Wersja obowiązująca z dnia

Zespół Szkół Licealnych w Morągu

Zespól Szkół Licealnych w Morągu

14-300 MORĄG, Ul. 11 Listopada 7
Tel/fax (089) 757 40 12, 515 150 039
e-mail: lomorag@poczta.fm
www.zsl-13.pl
NIP 741-14-87-119
REGON 511323236

Dyrektor Dariusz Bujak

Zespół Szkół Licealnych jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej.

 

Majątek :

Jednostka

Położenie nieruchomości 

Numer działki 

Powierzchnia działki 

Rodzaj zabudowy 

Zespół Szkół Licealnych

miasto Morąg
obręb nr 2

624/1
624/2
625/1
625/2

0,0096 ha
0,1336 ha
0,0046 ha
0,6636 ha

budynek szkoły, budynek socjalny, garaż, budynek sali gimnastycznej 

Wartość majątku Zespołu Szkół Licealnych w Morągu wynosi brutto: 2 607 913,53 zł.

Organizacja:
W skład Zespołu Szkół Licealnych wchodzą następujące szkoły:

 1. Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Leona Kruczkowskiego w Morągu
 2. Technikum Nr 2 w Morągu
 3. Szkoła Policealna Nr 2 w Morągu (zawieszona)
 4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zawieszona) 

Przedmiot działalności:

 1. Zespół Szkół Licealnych w Morągu realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7.09.1991r. "O systemie oświaty" z późniejszymi zmianami oraz cele i zadania zawarte w statutach szkół wchodzących w jego skład, a w szczególności:
 • organizuje pracę szkół wchodzących w jej skład i zabezpiecza ich pracę statutową,
 • organizuje i koordynuje pracę wszystkich organów Zespołu i podległych szkół,
 • prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół wchodzących w skład Zespołu,
 • prowadzi jednolitą gospodarkę majątkiem wszystkich szkół,
 • prowadzi wspólną dla szkół obsługę administracyjną i kadrową,
 • planuje i koordynuje rozwój wszystkich jednostek organizacyjnych (szkół) Zespołu,
 • realizuje zadania dotyczące zagadnień: bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż, obrony cywilnej,   spraw socjalnych pracowników, ochrony zdrowia - wynikające z ustaw i szczegółowych przepisów prawa. 

Organy Zespołu Szkół Licealnych w Morągu:
Organami Zespołu Szkół Licealnych w Morągu są:

 • Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych,
 • Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Licealnych,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski 

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych:

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Morągu jest również dyrektorem szkół wchodzących w skład Zespołu.
 2. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny we wszystkich szkołach wchodzących w skład Zespołu.
 3. W oparciu o obowiązujące przepisy i za zgodą organu prowadzącego tworzy się stanowiska wicedyrektorów.
 4. Zakres obowiązków wicedyrektorów określa Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Morągu.
 5. Zakres zadań i obowiązków oraz tryb powoływania i odwoływania Dyrektora określa Ustawa z dnia 7.09.1991 r "O systemie oświaty" z późniejszymi zmianami oraz Karta Nauczyciela - ustawa z dnia 26.01.1982r z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw.
 6. Dyrektor Zespołu posiada uprawnienia do podejmowania decyzji o charakterze administracyjnym i dotyczą one:
 • przeniesienia nauczyciela na stopień awansu nauczyciela kontraktowego,
 • relegowania ucznia ze szkoły,
 • zezwolenie na indywidualny tok nauki,

Od tych decyzji przysługuje odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Każda decyzja może być również zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Do obowiązków wicedyrektora należy:

 1. pełnienie funkcji zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności,
 2. współuczestniczenie w przygotowaniu projektów następujących dokumentów organizacyjnych szkoły: programu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, programu profilaktyki, rocznego planu pracy, arkusza organizacyjnego szkoły i tygodniowego rozkładu lekcji i zajęć,
 3. organizowanie i koordynowanie działalności pedagogicznej wychowawców klas, biblioteki szkolnej i pedagoga szkolnego,
 4. utrzymywanie kontaktów z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami,
 5. współpraca ze szkolną służbą zdrowia oraz z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 6. prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym i z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
 7. pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad całą szkołą,
 8. rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw nauczycieli, 

Cele i zadania Liceum i Technikum

 1. Cele i zadania liceum określa misja i wizja liceum wraz z programem wychowawczym i programem profilaktyki uchwalonym przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Liceum i Technikum.
 2. Kształcenie w Liceum i Technikum ma na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniając indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i ich predyspozycje psychofizyczne, kierując się przy tym zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526) oraz:
 • nauczanie i wychowanie w Liceum - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki
 • kierunki, zadania i metody pracy wychowawczej nauczycieli i wychowawców Liceum oraz Technikum ujęte są w szczegółowym programie wychowawczym i profilaktycznym.
 1. Kształcenie ma na celu również wychowanie uczniów świadomych, twórczych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej między innymi poprzez:
 • wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę humanistyczną, społeczną, przyrodniczą, matematyczną, techniczną, ekonomiczną i informatyczną (szkoła posiada pięć pracowni informatycznych, trzy w budynku głównym oraz dwie w budynku Nr 2), a w związku z tym rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz wyrabianie umiejętności wartościowania, oceniania i wnioskowania jako podstawowych zasad skutecznego działania,
 • kształtowanie humanistycznej, patriotycznej i etycznej postawy młodzieży w oparciu o poszanowanie postępowych tradycji polskiego dziedzictwa kulturowego w oparciu o wartości kultur Europy i Świata,
 • przygotowanie uczniów do demokratycznego kształtowania stosunków w grupie, w zespole bądź w klasie, a w związku z tym do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełnienia zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju,
 • wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej, estetycznej uczniów, ich sprawności fizycznej, a także nawyków dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i wartościową organizację czasu wolnego, umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego wejścia na rynek pracy.

Zasady rekrutacji
Pod koniec lutego  każdego roku szkolnego Dyrektor ogłasza zasady rekrutacji na nowy rok szkolny w postaci informatora dostępnego w sekretariacie szkoły oraz w Internecie na stronie - http://www.zsl-13.pl

Od 2008r. Szkoła prowadzi nabór elektroniczny – wszystkie informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej www.zsl-13.pl w zakładce „REKRUTACJA”
Wszystkie zapytania można kierować pod adres: lomorag@poczta.fm  

Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Sekretariat Zespołu szkół Licealnych w Morągu wydaje dokumenty:

 • zaświadczenia: o nauce (do ZUS-u, do WKU, do paszportów itp.), o ubezpieczeniu młodzieży (NW),
 • duplikaty: świadectw dojrzałości, świadectw ukończenia, legitymacji szkolnych,
 • odpisy (ksera) potwierdzone przez dyrektora szkoły: świadectw ukończenia szkoły, arkuszy ocen itp.


Na wniosek osób zainteresowanych i urzędów wszelkie informacje realizowane są na piśmie w ciągu tego samego dnia, a dokumenty wymagające dłuższej procedury w ciągu 14 dni,
Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,
Telefon/fax do sekretariatu: (089) 757 40 12, kom. 515 150 039

Do pobrania:
Wzory druków, podań i wniosków można pobrać ze strony internetowej – zakładka „wzory druków”