Zespół Szkół Licealnych w Morągu

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Jednostki organizacyjne: Szkoły i placówki oświatowe
Wersja z dnia

Zespół Szkół Licealnych w Morągu

Zespól Szkół Licealnych w Morągu

14-300 MORĄG, Ul. 11 Listopada 7
Tel/fax (089) 757 40 12, 515 150 039
e-mail: lomorag@poczta.fm
www.zsl-13.pl
NIP 741-14-87-119
REGON 511323236

Dyrektor Dariusz Bujak

Zespół Szkół Licealnych jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej.

 

Majątek :

Jednostka

Położenie nieruchomości 

Numer działki 

Powierzchnia działki 

Rodzaj zabudowy 

Zespół Szkół Licealnych

miasto Morąg
obręb nr 2

624/1
624/2
625/1
625/2

0,0096 ha
0,1336 ha
0,0046 ha
0,6636 ha

budynek szkoły, budynek socjalny, garaż, budynek sali gimnastycznej 

Wartość majątku Zespołu Szkół Licealnych w Morągu wynosi brutto: 2 607 913,53 zł.

Organizacja:
W skład Zespołu Szkół Licealnych wchodzą następujące szkoły:

 1. Liceum Ogólnokształcące Nr II im. Leona Kruczkowskiego w Morągu
 2. Technikum Nr 2 w Morągu
 3. Szkoła Policealna Nr 2 w Morągu (zawieszona)
 4. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (zawieszona) 

Przedmiot działalności:

 1. Zespół Szkół Licealnych w Morągu realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7.09.1991r. "O systemie oświaty" z późniejszymi zmianami oraz cele i zadania zawarte w statutach szkół wchodzących w jego skład, a w szczególności:
 • organizuje pracę szkół wchodzących w jej skład i zabezpiecza ich pracę statutową,
 • organizuje i koordynuje pracę wszystkich organów Zespołu i podległych szkół,
 • prowadzi obsługę finansowo-księgową szkół wchodzących w skład Zespołu,
 • prowadzi jednolitą gospodarkę majątkiem wszystkich szkół,
 • prowadzi wspólną dla szkół obsługę administracyjną i kadrową,
 • planuje i koordynuje rozwój wszystkich jednostek organizacyjnych (szkół) Zespołu,
 • realizuje zadania dotyczące zagadnień: bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż, obrony cywilnej,   spraw socjalnych pracowników, ochrony zdrowia - wynikające z ustaw i szczegółowych przepisów prawa. 

Organy Zespołu Szkół Licealnych w Morągu:
Organami Zespołu Szkół Licealnych w Morągu są:

 • Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych,
 • Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Licealnych,
 • Rada Rodziców,
 • Samorząd Uczniowski 

Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych:

 1. Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Morągu jest również dyrektorem szkół wchodzących w skład Zespołu.
 2. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny we wszystkich szkołach wchodzących w skład Zespołu.
 3. W oparciu o obowiązujące przepisy i za zgodą organu prowadzącego tworzy się stanowiska wicedyrektorów.
 4. Zakres obowiązków wicedyrektorów określa Dyrektor Zespołu Szkół Licealnych w Morągu.
 5. Zakres zadań i obowiązków oraz tryb powoływania i odwoływania Dyrektora określa Ustawa z dnia 7.09.1991 r "O systemie oświaty" z późniejszymi zmianami oraz Karta Nauczyciela - ustawa z dnia 26.01.1982r z późniejszymi zmianami wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do tych ustaw.
 6. Dyrektor Zespołu posiada uprawnienia do podejmowania decyzji o charakterze administracyjnym i dotyczą one:
 • przeniesienia nauczyciela na stopień awansu nauczyciela kontraktowego,
 • relegowania ucznia ze szkoły,
 • zezwolenie na indywidualny tok nauki,

Od tych decyzji przysługuje odwołanie do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Każda decyzja może być również zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Do obowiązków wicedyrektora należy:

 1. pełnienie funkcji zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności,
 2. współuczestniczenie w przygotowaniu projektów następujących dokumentów organizacyjnych szkoły: programu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, programu profilaktyki, rocznego planu pracy, arkusza organizacyjnego szkoły i tygodniowego rozkładu lekcji i zajęć,
 3. organizowanie i koordynowanie działalności pedagogicznej wychowawców klas, biblioteki szkolnej i pedagoga szkolnego,
 4. utrzymywanie kontaktów z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami,
 5. współpraca ze szkolną służbą zdrowia oraz z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 6. prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym i z doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
 7. pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad całą szkołą,
 8. rozliczanie godzin ponadwymiarowych i zastępstw nauczycieli, 

Cele i zadania Liceum i Technikum

 1. Cele i zadania liceum określa misja i wizja liceum wraz z programem wychowawczym i programem profilaktyki uchwalonym przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego Liceum i Technikum.
 2. Kształcenie w Liceum i Technikum ma na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniając indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i ich predyspozycje psychofizyczne, kierując się przy tym zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka (Dz.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526) oraz:
 • nauczanie i wychowanie w Liceum - respektując chrześcijański system wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki
 • kierunki, zadania i metody pracy wychowawczej nauczycieli i wychowawców Liceum oraz Technikum ujęte są w szczegółowym programie wychowawczym i profilaktycznym.
 1. Kształcenie ma na celu również wychowanie uczniów świadomych, twórczych i odpowiedzialnych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej między innymi poprzez:
 • wyposażenie uczniów w nowoczesną wiedzę humanistyczną, społeczną, przyrodniczą, matematyczną, techniczną, ekonomiczną i informatyczną (szkoła posiada pięć pracowni informatycznych, trzy w budynku głównym oraz dwie w budynku Nr 2), a w związku z tym rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz wyrabianie umiejętności wartościowania, oceniania i wnioskowania jako podstawowych zasad skutecznego działania,
 • kształtowanie humanistycznej, patriotycznej i etycznej postawy młodzieży w oparciu o poszanowanie postępowych tradycji polskiego dziedzictwa kulturowego w oparciu o wartości kultur Europy i Świata,
 • przygotowanie uczniów do demokratycznego kształtowania stosunków w grupie, w zespole bądź w klasie, a w związku z tym do świadomego, samodzielnego, aktywnego i odpowiedzialnego spełnienia zadań w życiu rodzinnym, społecznym, gospodarczym, kulturalnym i obronnym kraju,
 • wyrabianie wrażliwości społecznej, emocjonalnej, estetycznej uczniów, ich sprawności fizycznej, a także nawyków dbania o własny rozwój fizyczny, zdrowie, higienę psychiczną, racjonalny wypoczynek i wartościową organizację czasu wolnego, umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego wejścia na rynek pracy.

Zasady rekrutacji
Pod koniec lutego  każdego roku szkolnego Dyrektor ogłasza zasady rekrutacji na nowy rok szkolny w postaci informatora dostępnego w sekretariacie szkoły oraz w Internecie na stronie - http://www.zsl-13.pl

Od 2008r. Szkoła prowadzi nabór elektroniczny – wszystkie informacje dotyczące naboru dostępne są na stronie internetowej www.zsl-13.pl w zakładce „REKRUTACJA”
Wszystkie zapytania można kierować pod adres: lomorag@poczta.fm  

Przyjmowanie i załatwianie spraw 
Sekretariat Zespołu szkół Licealnych w Morągu wydaje dokumenty:

 • zaświadczenia: o nauce (do ZUS-u, do WKU, do paszportów itp.), o ubezpieczeniu młodzieży (NW),
 • duplikaty: świadectw dojrzałości, świadectw ukończenia, legitymacji szkolnych,
 • odpisy (ksera) potwierdzone przez dyrektora szkoły: świadectw ukończenia szkoły, arkuszy ocen itp.


Na wniosek osób zainteresowanych i urzędów wszelkie informacje realizowane są na piśmie w ciągu tego samego dnia, a dokumenty wymagające dłuższej procedury w ciągu 14 dni,
Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30,
Telefon/fax do sekretariatu: (089) 757 40 12, kom. 515 150 039

Do pobrania:
Wzory druków, podań i wniosków można pobrać ze strony internetowej – zakładka „wzory druków”