Wersja obowiązująca z dnia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Ornowo, gmina Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 184/2 o pow. 3,76 ha (księga wieczysta Nr EL1O/00003834/9), w celu wykonania prac polegających na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV

Ostróda, dnia 18 lutego 2020 r.

GN.6852.1.8.2019.IJ

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

            Zgodnie z art. 61 § 1 i § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 115 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2020 r. poz. 65)

zawiadamiam, że

na wniosek Pana Marka Dziekońskiego z dnia 17 października 2019 r. (wpłynął do tutejszego urzędu dnia 18 października 2019 r.), reprezentującego firmę Instalatorstwo Elektryczne Usługi Ogólnobudowlane z siedzibą w Lubajnach, działającego na podstawie pełnomocnictwa w imieniu Energa – Operator Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania, w trybie art. 124 i art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomościami, decyzji ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawym, położonej w obrębie Ornowo, gmina Ostróda, oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka Nr 184/2 o pow. 3,76 ha (księga wieczysta Nr EL1O/00003834/9), w celu wykonania prac polegających na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nN 0,4 kV.

            Zgodnie z art. 124a, w związku z art. 114 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym została podana do publicznej wiadomości w dniu 28 listopada 2019 r. poprzez zamieszczenie ogłoszenia na łamach gazety „Dziennik Gazeta Prawna”, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie (bip.powiat.ostroda.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie. W terminie 2 miesięcy od dnia emisji ww. ogłoszenia, nie zgłosiły się osoby, które wykazały, że przysługuje im prawo rzeczowe do nieruchomości, co skutkowało wszczęciem niniejszego postępowania.

Stosownie do art. 41 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie oraz zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie (bip.powiat.ostroda.pl) w dniu 18 lutego 2020 r. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron o czynnościach organu administracji publicznej w formie publicznego obwieszczenia lub innej formie publicznego ogłoszenia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie, ponadto mają prawo do czynnego udziału na każdym etapie postępowania, składania uwag, wniosków, wyjaśnień oraz zgłaszania żądań.

            Niewypowiedzenie się w wyznaczonym terminie traktowane będzie, jako brak uwag.

            Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, przy ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ewidencji Gruntów, pokój Nr 324, w poniedziałki  w godz. 8 00 – 16 00, od wtorku do piątku w godz. 7 00 – 15 00.