Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Poradnik interesanta Wydział Komunikacji i Transportu

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski | wersja archiwalna

Wydawanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Wydawanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

 

 1. Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego, wymaga uzyskania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, na zasadach określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE, zwanym dalej "rozporządzeniem (WE) nr 1071/2009".
 2. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się przedsiębiorcy, jeżeli:
 • spełnia wymagania określone w rozporządzeniu (WE) nr 1071/2009;
 • w stosunku do zatrudnionych przez przedsiębiorcę kierowców, a także innych osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz, nie orzeczono zakazu wykonywania zawodu kierowcy.
 1. Zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego udziela się na czas nieoznaczony.

WYKAZ POTRZEBNYCH DOKUMENTÓW

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 2. Certyfikat kompetencji zawodowych – w przypadku zarządów wieloosobowych przynajmniej jedna osoba musi posiadać certyfikat. Oświadczenie o wyznaczeniu zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy lub oświadczenie o zarządzaniu transportem przez przedsiębiorcę.
 3. Oświadczenie osoby zarządzającej transportem.
 4. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji: wszystkich osób będących członkami organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innych przedsiębiorców – osoby prowadzącej działalność gospodarczą oraz osoby zarządzającej transportem. Zaświadczenie jest ważne 6 miesięcy od chwili jego wydania.
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie zabezpieczenia finansowego. Są to:
 • roczne sprawozdanie finansowe poświadczone przez audytora lub odpowiednio upoważnioną osobę;.
 • zabezpieczenie, takie jak gwarancja bankowa z jednego lub kilku banków lub innych instytucji finansowych składających solidarną gwarancję za przedsiębiorstwo na niżej wymienione kwoty lub ubezpieczenie, w którym ubezpieczyciel składa gwarancję za przedsiębiorcę na wymienione niżej kwoty. Beneficjentem gwarancji lub ubezpieczenia muszą być osoby trzecie (kontrahenci). Tytuł zabezpieczenia (gwarancji, ubezpieczenia) musi stanowić zabezpieczenie wszelkich zobowiązań finansowych przedsiębiorcy.
 • 9 000 euro na pierwszy pojazd samochodowy oraz 5 000 euro na każdy następny pojazd.

      Przy ocenie sytuacji finansowej, stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana.

 1. Oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców.
 2. Wykaz pojazdów samochodowych.
 3. Dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wypisów z tego zezwolenia;
 4. Wniosek należy uzupełnić o następujące dokumenty:
  1. Oświadczenie o posiadaniu siedziby i bazy eksploatacyjnej;
  2. Wydruk z CEIDG.

WYSOKOŚĆ OPŁAT

 1.  Za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy pobiera się opłatę w wysokości 1.000 zł.
 2.  W przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu samochodowego, pobiera się jedną opłatę, powiększoną o 10 % tej opłaty za każdy pojazd.
 3.  Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd samochodowy zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
 4.  Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd niezgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 11 % opłaty stanowiącej podstawę dla obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.
 5. Za zmianę zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
 6. Za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 10% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
 7. Za wydanie wtórnika zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy, pobiera się opłatę w wysokości 25% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.
 8. Za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, w przypadku zmiany zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 5% opłaty, stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty jak za udzielenie zezwolenia.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU

Wydział Komunikacji i Transportu

ul. Jana III Sobieskiego 5

14 – 100 Ostróda

INFORMACJA O TRYBIE ODWOŁAWCZYM

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Ostródzie.

SPOSÓB ODBIORU DOKUMENTÓW

Osobiście lub przez upoważnionego pełnomocnika

PODSTAWA PRAWNA

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.).
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dn. 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego (Dz.U.UE.L.09.300.51).
 3. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 ze zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 916).

Załączniki: