Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Poradnik interesanta Wydział Komunikacji i Transportu

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów.

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów - regularnych i regularnych specjalnych - w krajo-wym transporcie drogowym osób, na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar, co najmniej jednej gminy, jednakże niewykraczających poza obszar powiatu ostródzkiego.

Załatwiający sprawę:
Starostwo Powiatowe
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Jana III Sobieskiego 5
14 – 100 Ostróda
tel. 89 6429867

Podstawa prawna: 

 1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U.2019.256.), 
 2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.2020.1944),
 3. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.2015.915),
 4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020. 256.),
 5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz.U.2013.916).
 6. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U.2012.451),

Wymagane dokumenty: 

na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym: 

 1. wniosek o wydanie zezwolenia (wzór wniosku)
 2. do wniosku dołącza się (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym – Dz.U.2013.2140.): 
  • kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, 
  • proponowany rozkład jazdy opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Bu-downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (Dz.U.2012.451),
  • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami,
  • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków, dokona-nego z ich właścicielami lub zarządzającymi,
  • cennik z adnotacją o przejazdach ulgowych,
  • wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

 

 1. na wykonywanie przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym: 
  1. wniosek o wydanie zezwolenia (wzór wniosku)
  2. do wniosku dołącza się (zgodnie z art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r.o transporcie drogowym – Dz.U.2019.2140.): 
   • kserokopię zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, 
   • informację określającą grupę osób, która będzie uprawniona do korzystania z przewozu, 
   • proponowany rozkład jazdy opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Bu-downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy,
   • schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami, .
   • potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków zlokalizo-wanych przy drogach publicznych z ich właścicielami lub zarządzającymi.

Opłaty:

 1. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób w zakresie:

Wyszczególnienie

Okres ważności zezwolenia

Przewozów regularnych

Przewozów regularnych specjalnych

pojazd samochodowy

do 1 roku

250

125

do 2 lat

300

150

do 3 lat

350

175

do 4 lat

450

225

do 5 lat

550

275

 1. Za zmianę zezwolenia na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym
  1. wynosi 10% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
  2. wydanie wypisu z zezwolenia - dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie ze-zwolenia - wynosi 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
  3. wydanie wypisu z zezwolenia w przypadku zmiany zezwolenia wynosi 5% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
  4. wydanie wypisu z zezwolenia - w przypadku utraty albo zniszczenia wypisu - wynosi 1% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
  5. wydanie wypisu z zezwolenia na każdy pojazd nie zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwole-nia, jeżeli zgłoszenie kolejnego pojazdu nie wymaga wydania nowego lub zmiany zezwolenia, wynosi 11% opłaty jak za wydanie zezwolenia,
 2. Wnioskodawca odbiera zezwolenie po wpłaceniu opłat do kasy urzędu lub na konto bankowe Starostwa Powiatowego.

Konto bankowe, na które należy wpłacić opłaty:  
Starostwo Powiatowe w Ostródzie, 
ul. Jana III Sobieskiego 5, 14 – 100 Ostróda
BGŻ Ostróda 24 2030 0045 1110 0000 0184 6650 (z dopiskiem: za zezwolenie na przewóz osób, za wypisy)

Środki odwoławcze: 
Od wydanej decyzji wnioskującemu przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoław-czego w Elblągu za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Ostródzie, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.