Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Poradnik interesanta Wydział Komunikacji i Transportu

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Uzyskanie uprawnień diagnosty

Uzyskanie uprawnień diagnosty
 
Starosta wydaje uprawnienie do wykonywania badań technicznych, jeżeli osoba ubiegająca się o jego wydanie posiada wymagane wykształcenie techniczne i praktykę, odbyła wymagane szkolenie oraz zdała egzamin kwalifikacyjny. 

Wymagane kwalifikacje:

 1. Przez wymagane wykształcenie techniczne i praktykę rozumie się:

 

 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności samochodowej i udokumentowane 6 miesięcy praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów albo
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności samochodowej i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • wyższe wykształcenie w obszarze nauk technicznych o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowany rok praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów, albo
 • średnie wykształcenie techniczne o specjalności innej niż samochodowa i udokumentowane 2 lata praktyki w stacji kontroli pojazdów lub w zakładzie (warsztacie) naprawy pojazdów na stanowisku kontroli lub naprawy pojazdów. 

 

 1. Z obowiązku odbycia szkolenia, zwolniona jest osoba ubiegająca się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych, która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej.

Zwolnienie następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych.

 1. Do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem kształcenia na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a stacją kontroli pojazdów lub podmiotem, o którym mowa w art. 86 ust. 1 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012.1137 z późn. zm.).


Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony wniosek oraz:
 • kserokopia dowodu osobistego + oryginał do wglądu,
 • kserokopia świadectwa szkolnego (lub innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie) + oryginał (y) do wglądu,
 • kserokopie zaświadczeń ukończonych kursów (szkoleń diagnosty) + oryginał (y) do wglądu,
 • kserokopia zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu kwalifikacyjnego,
 • zaświadczenie o posiadaniu odpowiedniej praktyki zawodowej,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 


Miejsce złożenia dokumentów
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Jana III Sobieskiego 5
14 – 100 Ostróda. 

Opłaty
Za wydanie uprawnień diagnosty pobiera się opłatę skarbową w wysokości 48,00 zł, którą należy wnieść w momencie składania wniosku na konto lub w kasie Urzędu Miasta Ostróda. 

Termin i sposób załatwienia
Wydanie uprawnienia następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów. 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz.1137),
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów (Dz. U. Nr 246, poz.2469). 


Tryb odwoławczy
Od decyzji odmawiającej wydania uprawnień przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.

Załączniki: