Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Poradnik interesanta Wydział Komunikacji i Transportu

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Wpis do rejestru przedsiębiorców i podmiotów prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Wpis do rejestru przedsiębiorców i podmiotów prowadzących ośrodek szkolenia kierowców

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest działalnością regulowaną i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców. Organem prowadzącym rejestr, jest starosta właściwy ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców jest dokonywany na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że:
 

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”. 


Ośrodek szkolenia kierowców może prowadzić przedsiębiorca, który:

 1. posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:
 • salę wykładową,
 • pomieszczenie biurowe,
 • plac manewrowy
 • pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
 1. zatrudnia w ośrodku szkolenia kierowców co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku lub sam jest instruktorem spełniającym te wymagania;
 2. posiada w ośrodku szkolenia kierowców zbiory przepisów ruchu drogowego oraz pomoce dydaktyczne właściwe ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia;
 3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów — dotyczy to osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej. 


Wysokość opłaty za:

 • wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wynosi 500 zł, na konto Starostwa Powiatowego lub w kasie urzędu.
 • wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru – opłata skarbowa w wysokości 17 zł, opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta w Ostródzie lub w kasie tego urzędu.


Podmioty prowadzące ośrodek szkolenia kierowców 
Szkoła może prowadzić szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w formie zajęć szkolnych dla uczniów (słuchaczy), jeżeli w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie jest przewidziane uzyskanie umiejętności kierowania pojazdami silnikowymi oraz po spełnieniu wymagań:

 1. posiada infrastrukturę odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia:
 • salę wykładową,
 • pomieszczenie biurowe,
 • plac manewrowy
 • pojazd przeznaczony do nauki jazdy;
 1. zatrudnia co najmniej jednego instruktora posiadającego uprawnienia oraz udokumentowaną 3-letnią praktykę w szkoleniu kandydatów na kierowców pozwalającą na prowadzenie szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi kategorii prawa jazdy określonej we wniosku.

Szkoła jest obowiązana przekazywać staroście właściwemu ze względu na siedzibę szkoły informacje w formie pisemnej o podjęciu działalności w zakresie szkolenia osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami silnikowymi. Informacje należy umieścić na wniosku o wpis do rejestru podmiotów prowadzących ośrodki szkolenia kierowców, zawierającym następujące dane:

 • nazwę podmiotu oraz oznaczenie jego adresu i siedziby;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP) — o ile podmiot taki numer posiada;
 • numer identyfikacji statystycznej (REGON) — o ile podmiot taki numer posiada;
 • poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których ośrodek może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;
 • adresy pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych wraz z datami określającymi okres, na jaki podmiot posiada tytuł prawny do tych obiektów;
 • imiona, nazwiska i numery ewidencyjne instruktorów i wykładowców prowadzących szkolenie na rzecz podmiotu. 


Wysokość opłaty:

 • za wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru – opłata skarbowa w wysokości 17 zł, opłatę skarbową należy uiścić na konto Urzędu Miasta w Ostródzie lub w kasie tego urzędu. 


Starosta odmawia wpisu do ewidencji, jeżeli dane zawarte we wniosku nie odpowiadają stanowi faktycznemu. 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w El-blągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Miejsce złożenia dokumentów i jednostka odpowiedzialna:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Jana III Sobieskiego 5
pok. 408
tel. 89 6429867
Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek 7:30 – 15:00 i piątek 8:00 – 15:00.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 poz. 600).
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. 2012.1019).
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia kierowców i innego podmiotu prowadzącego szkolenie oraz wysokości opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców i opłaty za wydanie poświadczenia potwierdzającego spełnianie dodatkowych wymagań przez ośrodek szkolenia kierowców (Dz. U. 20013.31).