Wersja obowiązująca z dnia

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących z spotkaniach, uroczystościach i imprezach promocyjnych organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących z spotkaniach, uroczystościach i imprezach promocyjnych organizowanych przez Starostowo Powiatowe w Ostródzie

 

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że w trakcie spotkań, uroczystości i imprez promocyjnych, których organizatorem jest Starostwo Powiatowe w Ostródzie, ich przebieg może być utrwalany w formie zdjęć fotograficznych lub nagrań filmowych, które mogą być rozpowszechniane m.in. za pośrednictwem stron internetowych i społecznościowych (www.powiat.ostroda.pl; facebook) czy publikacji i wydawnictw informacyjnych, umieszczanych w miejscach publicznych. Celem dokonywania zdjęć i nagrań filmowych jest informowanie o działaniach publicznych, kulturalnych, oświatowych, sportowych i innych, podejmowanych przez Starostę Ostródzkiego. Wskazany powyżej sposób dokumentowania takich wydarzeń oznacza rozpowszechnianie wizerunku osób w nich uczestniczących. Dlatego informujemy, że osoby uczestniczące w spotkaniach, uroczystościach i imprezach promocyjnych wyrażają zgodę na ewentualne utrwalenie ich wizerunku na zdjęciach lub nagraniach filmowych, wykonywanych przez Starostwo Powiatowe.

 

Z uwagi na powyższe informujemy, że Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach zadań publicznych, realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie jest Starosta Ostródzki, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszystkich sprawach, dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, można kontaktować się pod adresem e-mail: grobis@powiat.ostroda.pl lub telefonicznie: (89) 642 98 40.

 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych, obejmujących wizerunek, jest informowanie o działaniach publicznych, kulturalnych, oświatowych, sportowych i innych, podejmowanych przez Starostowo Powiatowe w Ostródzie.

 

Podstawą prawną przetwarzania Państwa wizerunku jest Państwa zgoda, której podstawę stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia RODO, a którą wyrażacie Państwo poprzez uczestnictwo w spotkaniu, uroczystości i imprezie promocyjnej. Tak udzielona zgoda może być przez

 

Państwa cofnięta w każdym czasie, z tym, że jej wycofanie nie ma wpływu na zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych, obejmujących utrwalony na zdjęciu lub nagraniu filmowym wizerunek, może być każda osoba, która odwiedzi strony internetowe czy społecznościowe lub która zapozna się z publikacją informacyjną.

 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również żądania ich przenoszenia w zakresie, jaki związany jest z ich przetwarzaniem w systemach informatycznych w oparciu o udzieloną zgodę.

 

Na zakres i sposób przetwarzania Państwa danych osobowych, przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych (www.uodo.gov.pl).