Wersja obowiązująca z dnia

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwa Ostródzki, adres: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych można kontaktować się pod adresem Administratora, telefonicznie pod numerem (89) 642 98 40 lub elektronicznie pod adresem: grobis@powiat.ostroda.pl .
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa osób oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej (monitoring miejsc publicznie dostępnych) na podstawie art. 4b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2019, poz. 511 z późn. zm).
 4. Obszar monitorowany obejmuje otoczenie obiektu Starostwa Powiatowe w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz wybrane w tym obiekcie ciągi komunikacyjne (korytarze) i niektóre pomieszczenia oraz otoczenie obiektu Centrum Użyteczności Publicznej w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być organy publiczne i służby porządkowe, osoby poszkodowane w sytuacjach zarejestrowanych przez system lub inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 21 dni, a w przypadku wystąpienia incydentu, do czasu wyjaśnienia sprawy albo zakończenia odpowiednich postępowań.
 8. Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych.
 9. Państwa dane będą przetwarzane w sposób ręczny lub automatyczny, lecz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym w formie profilowania.
 10. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.