Wersja obowiązująca z dnia

Działalność lobbingowa w roku 2018

Ostróda, dnia 16 stycznia 2019 roku

 

 

 

 

 

INFORMACJA

o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej
w 2018 roku przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 248) oraz na podstawie § 7 Zarządzenia nr 50/2015 Starosty Ostródzkiego z dnia 14 września 2015 r. w sprawie sposobu postępowania w Starostwie Powiatowym w Ostródzie przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej informuję, że w 2018 roku do tutejszego Urzędu nie wpłynęło żadne zgłoszenie woli uczestnictwa w procesie stanowienia prawa przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową.

 

Andrzej Wiczkowski

Starosta Ostródzki