Wersja obowiązująca z dnia

Wykaz petycji złożonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie w 2015 roku

Wykaz petycji złożonych w Starostwie Powiatowym  w Ostródzie w 2015 roku

 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z dnia 5 września 2014  r. poz.1195)

 

Wykaz petycji
Lp. Skan petycji Data złożenia Imię i Nazwisko / nazwa podmiotu w interesie którego składana jest petycja  Informacja dotycząca przebiegu postępowania, zasięgane opinie, przewidywany termin oraz sposób załatwienia petycji Uwagi
1 petycja (Kliknij aby pobrać,plik PDF) 2015.11.16

Kancelaria Prawna „Świeca i Wspólnicy” sp.k. ul. Bagatela 11 lok. 3  00-585 Warszawa reprezentowana przez komplementariusza: radcę prawnego Jacka Świecę

 

16.11.2015 – petycję przekazano do rozpatrzenia Naczelnikowi Wydziału Komunikacji i Transportu oraz poproszono o ustosunkowanie się Powiatowego Rzecznika Konsumentów do wniesionej petycji.


17.11.2015 – otrzymano stanowisko PRK
Odpowiedz zostanie udzielona po zajęciu stanowiska przez Wydział Komunikacji
i Transportu.

 

7.01.2016 r. udzielono odpowiedzi odmawiającej wszczęcia żądanej kontroli, gdyż  stacje diagnostyczne wykonujące badania okresowe pojazdów nie posiadają specjalistycznych narzędzi do wykonywania badań homologacyjnych, w których dogłębnie bada się poziom spalin emitowanych przez silnik o zapłonie samoczynnym na szczegółową zawartość szkodliwych substancji. Poinformowano także, że uprawnieni diagności w ramach okresowego badania technicznego wykonują czynności zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2012 r., w którym szczegółowo określono sposób badania poziomu zadymienia spalin w pojazdach wyposażonych w silnik o zapłonie samoczynnym.


    Odnosząc się do kwestii czynności jakie podjął rzecznik konsumentów w przedmiotowej sprawie, poinformowano, że związku z tym, iż Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Ostródzie realizuje obowiązki nałożone na niego ustawą w stosunku do konsumentów zamieszkałych na terenie powiatu ostródzkiego, a do dnia 7.01.2016 r. żaden z konsumentów z terenu powiatu nie zgłosił się z problemem opisanym w petycji, uznano, że nie ma takiej potrzeby, aby Powiatowy Rzecznik Konsumentów wystąpił z pozwem przeciwko Grupie Volkswagen, zwłaszcza, że problemem zajął się na szczeblu centralnym UOKiK.

 

 

 

 

Informacja o petycjach rozpatrzonych w Starostwie Powiatowym w Ostródzie w 2015 roku (Kliknij aby pobrać, plik PDF)