Wersja obowiązująca z dnia

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów jest starosta właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.
Stację kontroli pojazdów może prowadzić przedsiębiorca który:

 • posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • nie jest przedsiębiorcą w stosunku do którego otwarto likwidację lub nie ogłoszono upadłość;
 • nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko dokumentom – dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej;
 • posiada wyposażenie kontrolno – pomiarowe oraz warunki lokalowe gwarantujące wykonywanie odpowiedniego zakresu badań technicznych pojazdów zgodnie ze szczegółowymi warunkami przeprowadzania tych badań;
 • posiada poświadczenie zgodności wyposażenia i warunków lokalowych z wymaganiami odpowiednio do zakresu przeprowadzanych badań wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów; poświadczenie to wydaje za opłatą, w drodze decyzji, Dyrektor Transportowego Dozoru Technicznego;
 • zatrudnia uprawnionych diagnostów.


Wymagane dokumenty:

 1. wniosek zawierający następujące dane:
 • firmę przedsiębiorcy;
 • numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz NIP, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 • adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy;
 • adres stacji kontroli pojazdów;
 • zakres badań;
 • imiona i nazwiska zatrudnionych diagnostów wraz z numerami ich uprawnień.
 1. stosowne oświadczenie, którego treść określa ustawa Prawo o ruchu drogowym w art. 83a ust. 4 i 5


Opłaty:
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)

 • opłata skarbowa 412 zł

Opłatę należy uiścić na konto Urzędu Miasta w Ostródzie lub w kasie tego urzędu.

Termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni.

Miejsce złożenia dokumentów i jednostka odpowiedzialna:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Jana III Sobieskiego 5  
14-100 Ostróda: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek, środa, czwartek, piątek 7:30 – 15:00.

Dodatkowe informacje:
Starosta wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę stacji kontroli pojazdów, skreślając przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca:

 1. złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 83a ust. 4, niezgodne ze stanem faktycznym;
 2. nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów w wyznaczonym przez starostę terminie;
 3. rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia stacji kontroli pojazdów.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.1137ze zm.)

Załączniki