Wersja obowiązująca z dnia

Nadanie cech identyfikacyjnych i wykonanie tabliczki znamionowej

Starosta wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych w przypadku pojazdu:

 1. zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako "SAM",
 2. w którym dokonano wymiany ramy lub podwozia na odpowiednio ramę lub podwozie bez numeru fabrycznego,
 3. odzyskanego po kradzieży, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 4. nabytego na licytacji publicznej lub od podmiotu wykonującego orzeczenie o przepadku pojazdu na rzecz Skarbu Państwa, w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu,
 5. w którym cecha identyfikacyjna uległa zatarciu lub sfałszowaniu, a prawomocnym orzeczeniem sądu zostało ustalone prawo własności pojazdu,
 6. w którym cecha identyfikacyjna uległa skorodowaniu lub została zniszczona podczas wypadku drogowego albo podczas naprawy,
 7. zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.

W przypadku skorodowania lub zniszczenia podczas wypadku albo naprawy, okoliczności te powinny być stwierdzone pisemną opinią rzeczoznawcy samochodowego. Opinia powinna wskazywać pierwotną cechę identyfikacyjną lub jednoznacznie wykluczać ingerencję w pole numerowe w celu umyślnego jej zniszczenia lub zafałszowania albo wskazywać na brak oryginalnie umieszczonej cechy identyfikacyjnej. Dotyczy to również pojazdu zabytkowego, w którym cecha identyfikacyjna nie została umieszczona.

Zmiana numerów identyfikacyjnym wiąże się z wymianą dowodu rejestracyjnego. Diagnosta wystawia zaświadczenie o umieszczonych przez siebie cechach identyfikacyjnych, z którym właściciel udaje się ponownie do Wydziału Komunikacji, celem dokonania odpowiednich zmian w dowodzie rejestracyjnym i aktach pojazdu (lub w zależności od przypadku w celu rejestracji pojazdu).

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (osobiście lub pełnomocnik)
 • dokument potwierdzający spełnienie warunków, określonych w punkcie 1-6

Opłaty:

 • opłata skarbowa - 10,00 zł

Opłatę skarbową  można dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Ostródzie nr konta  19 1160 2202 0000 0005 0164 4789,  lub bezpośrednio w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (odpowiednio w kasie Starostwa w Morągu przy ul. 11 Listopada 9)

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Ostródzie -Wydział Komunikacji i Transportu przy ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 , 104 – parter) dla interesantów z terenu miasta Ostródy i gmin Grunwald, Dąbrówno, Miłomłyn, Łukta, Ostróda.
Oddział Komunikacji i Transportu w Morągu przy ul. 11 Listopada 9 (Urząd Miasta  I piętro) dla interesantów z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty.

Godziny przyjmowania interesantów:
Wydział Komunikacji i Transportu w Ostródzie: 
poniedziałek w godz. 8:30 - 15:30,
wtorek, środa, czwartek i piątek w godz. 7:30 – 14:00.
Tel. 642 98 70, 642-98-82

Oddział w Morągu: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek 8:00 – 14:00.
Tel. 89 642 98 06; 89 642 98 39

Jednostka odpowiedzialna: 
Wydział Komunikacji i Transportu

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Podstawa prawna

 1. Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r poz. 735 ze zm.).
 2. Ustawa Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 poz. 988 ze zm.).
 3. Ustawa o Opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021r poz. 1923).
 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestracji  i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów  (Dz.U. z 2022 r poz. 1847).
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz.U. z 2022r poz. 1849).
 6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników (Dz.U. z 2022r poz. 1848).
 7. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie trybu legalizacji tablic rejestracyjnych oraz warunków technicznych i wzorów znaku legalizacyjnego (Dz.U. z 2021r poz. 100 ze zm).
 8. Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie opłaty ewidencyjnej stanowiącej przychód Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (Dz.U. z 2022 poz. 1857).

Załączniki