Wersja nieobowiązująca z dnia

Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego

Załącznik
do Uchwały Nr XVII/94/2004
Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 27 lutego 2004 r.


POWIATOWY PROGRAM 
ZAPOBIEGANIA  PRZESTĘPCZOŚCI
ORAZ 
OCHRONY  BEZPIECZEŃSTWA  OBYWATELI
I  PORZĄDKU  PUBLICZNEGO

 

1. Charakterystyka Powiatu Ostródzkiego.

                 Powiat Ostródzki położony jest w zachodniej części województwa warmińsko – mazurskiego :
- od północy graniczy z powiatami elbląskim i lidzbarskim,
- od południa graniczy z powiatami działdowskim i nidzickim,
- od zachodu z powiatem iławskim i sztumskim,
- od wschodu z powiatem olsztyńskim.
       Powiat Ostródzki zajmuje powierzchnię 1.765 km², z czego około 28% stanowią lasy, a 11% akweny wodne. Największą co do wielkości rzeką naszego regionu jest Drwęca.
Powiat przecinają dwa kanały: Elbląski i Iławski.                  
      Administracyjnie powiat podzielony jest na 9 gmin  ( m. Ostróda, Ostróda, Morąg, Małdyty, Miłakowo, Miłomłyn, Łukta, Dąbrówno, Grunwald ).                 
      Średnia gęstość zaludnienia wynosi 60 osób/km². Sieć osadniczą tworzą cztery miasta oraz około 330 wsi. 
      
Sieć komunikacyjną tworzą dwa podstawowe elementy: sieć połączeń lądowych:
a) linie kolejowe:
- Olsztyn - Ostróda - Iława
- Elbląg – Morąg – Olsztyn
b) trasy drogowe:
- drogi krajowe ( Nr 7 Żukowo – Chyżne-gr. państwa, Nr 15 Trzebnica – Ostróda, Nr 16 Dolna Grupa – Ogrodniki-gr.państwa ),
- drogi wojewódzkie,
- drogi powiatowe,
- drogi gminne
oraz sieć dróg wodnych: rzeka Drwęca oraz kanały Elbląski i Iławski.
            Powiat Ostródzki zamieszkuje ( dane GUS na 30 czerwca 2002 r. ) 105,7 tysiąca mieszkańców, z czego 50,4 % jest mieszkańcami miast.
Na statystycznego mężczyznę przypadają 1,03 statystycznej kobiety.

 

STRUKTURA MIESZKAŃCÓW WEDŁUG PŁCI I MIEJSCA ZAMIESZKANIA
( dane GUS - stan na 30 czerwca 2002 r.)

 

 

Wyszczególnienie

Razem 

Kobiety 

 Mężczyźni  

Kobiety na
100 mężczyzn
 

 1

 2

 3

 4

 5

1.Ludność miejska
2 Ludność wiejska
 

53.264
 52.397 

27.771
25.862  

25.493 
26.535 

109 
97

Ogółem Powiat Ostródzki 

105.661  

 53.633 

52.028  

103 

 


                 Potencjał ludnościowy Powiatu Ostródzkiego ( osób w wieku produkcyjnym ) nie jest w pełni wykorzystywany, w chwili obecnej około 15,3 tysiąca mieszkańców naszego powiatu to osoby bezrobotne.

BEZROBOTNI WG WIEKU
( w  tys. osób )

 

 

ogółem do 24 lat  25-34   35-44   45-54   55 i więcej 

 15,3

 3,9

 4,1

 3,6

  3,3

 0,4

Dane Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie – stan na 31 grudnia 2003 r.

Stopa bezrobocia na koniec listopada 2003r. wynosiła 32,8% co, zgodnie z rozporządzeniem MPiPS z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie określenia powiatów (gmin) zagrożonych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym, pozwala zaliczyć Powiat Ostródzki do rejonów zagrożonych wysokim bezrobociem strkturalnym.

2. Analiza zagrożeń

              Na poziom przestępczości, stan porządku publicznego oraz bezpieczeństwo obywateli ( zarówno w miarach obiektywnych - liczbach charakteryzujących statystycznie dane zjawisko, jak   i w subiektywnym odczuwaniu tych zjawisk przez mieszkańców powiatu ) wpływ ma szereg zagrożeń, których określenie powinno stanowić podstawę do budowania programu dla powiatu.

Zagrożenia te stanowią:
1) bezrobocie, bezdomność i żebractwo, alkoholizm, narkomania, prostytucja, itp.,
2) zjawiska o charakterze kryminalnym takie jak - rozboje, pobicia, przemoc rodzinna, wymuszenia, kradzieże i kradzieże z włamaniem, zniszczenie mienia,
    oszustwa, itp. oraz inne naruszenia prawa jak nieprzestrzeganie norm prawnych obowiązujących w ruchu drogowym,
3) naruszanie zasad i norm przeciwpożarowych  powodujące powstawanie zagrożenia dla życia, zdrowia i mienia takie jak: nieprzestrzeganie zakazów
   i nakazów dotyczących zachowania się w okresie suszy ( szczególnie w lasach i ich najbliższym otoczeniu ), wypalanie suchych traw, ściernisk i innych
   pozostałości roślinnych, lekceważenie w obiektach o charakterze publicznym obowiązujących norm prawnych dotyczących: niezbędnych instalacji
   alarmowania i powiadamiania o zagrożeniach, wymaganego stanu technicznego instalacji elektrycznych i gazowych, przeglądów i czyszczenia przewodów
    kominowych i instalacji c.o., odpowiedniego wyposażenia  w sprzęt przeciwpożarowy  i oznakowania dróg ewakuacji,
4) zjawiska  wynikające z nieprzestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych jak:  zachorowania na:  choroby zakaźne rozprzestrzeniające się drogą
    kropelkową ( grypa, różyczka, itp.), choroby z kontaktów ze zwierzętami ( np. wścieklizna ), choroby związane    z zaniedbaniami higienicznymi; zatrucia
    pokarmowe wynikające ze spożywania produktów przeterminowanych, zanieczyszczonych i nieświeżych,
5) inne zagrożenia:  zanieczyszczenie środowiska naturalnego ( nielegalne wysypiska, ścieki przemysłowe i komunalne ).
3. Działania zmierzające do ograniczenia przestępczości,  poprawienia 
    porządku publicznego i stanu bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.

1) Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
- opracowywanie, bieżące modyfikowanie i realizacja programów prewencyjnych zmierzających do: podniesienia poziomu bezpieczeństwa, zmniejszenia
  poziomu przestępczości,  zapobiegania przestępczości i czynom o charakterze chuligańskim, zwalczania demoralizacji i patologii wśród młodzieży  -
  kontynuacja programów „Bezpieczny Powiat Ostródzki”, „Bezpieczna Ostróda”, „Mój dzielnicowy”, „Sąsiedzki Program Zapobiegania Przestępczości”, 
  „ Bezpieczny ogród”, itp.
- prowadzenie akcji profilaktycznych ( poprzez media lokalne, w szkołach i placówkach wychowawczych ) wspomagających ograniczanie patologii
  społecznych – narkomanii, pijaństwa, przestępczości i chuligaństwa, itp.,
- prowadzenie działań  bezpośrednio podnoszących bezpieczeństwo i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu – tworzenie systemów monitoringu,
  organizacja patroli pieszych i zmotoryzowanych, tworzenie tymczasowych posterunków , nadzór nad miejscami sprzedaży alkoholu, nadzór nad imprezami
  o charakterze masowym i w miejscach dużych skupisk ludzkich, itp., 
- zwalczanie patologii społecznych takich jak tworzenie się grup przestępczych, łapownictwo, handel narkotykami, sutenerstwo, nielegalny obrót alkoholem  
  i pijaństwo, włóczęgostwo i wagarowanie, itp.,
- we współpracy ze Strażą Łowiecką i Strażą Rybacką zwalczanie kłusownictwa,
- nadzór nad przestrzeganiem zasad obowiązujących w wyznaczonych ”strefach ciszy”,
- opracowywanie i wdrażanie programów poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
- prowadzenie akcji ograniczających zjawiska patologii w ruchu drogowym: ujawnianie nietrzeźwych kierowców i pieszych, wykrywanie przekroczeń
  dozwolonej prędkości, sprawdzanie oświetlenia pojazdów, itp.,
- prowadzenie monitoringu miejsc niebezpiecznych,
- współpraca z samorządami, organizacjami społecznymi i innymi instytucjami przy przygotowywaniu, promowaniu i prowadzeniu działań zmierzających do
  poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,
- kształtowanie świadomości prawnej oraz prowadzenie edukacji wiktymologicznej,
Działania wdrażane w 2004 r.:
- program „Bezpieczna szkoła”
- program tworzenia „bezpiecznych przestrzeni”.

 

2) Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie
- opracowywanie i realizacja programów podnoszących bezpieczeństwo pożarowe mieszkańców powiatu,
- prowadzenie akcji promocyjnych i informacyjnych w zakresie zasad zachowania bezpieczeństwa pożarowego ( susza, wypalanie traw i pozostałości
  roślinnych, itp. ),
- nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych w miejscach zgromadzeń publicznych oraz obiektach użyteczności publicznej,
- edukacja dorosłych oraz dzieci i młodzieży w zakresie przestrzegania norm przeciwpożarowych, zasad postępowania w przypadku zagrożenia życia
  i zdrowia,
- promocja nowoczesnych metod ochrony przeciwpożarowej,
- współpraca z samorządami, szkołami i zakładami nauczania, mediami lokalnymi oraz innymi podmiotami w propagowaniu wiedzy przeciwpożarowej,
Działanie priorytetowe w 2004 r. – rozpoczęcie rozbudowy KP PSP dla potrzeb tworzonego Centrum Powiadamiania Ratunkowego i Centrum Zarządzania Kryzysowego.

 

3) Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Ostródzie
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa w zakresie utrzymywania należytego stanu higienicznego nieruchomości, zakładów pracy, szkół i zakładów
  nauczania oraz innych instytucji i obiektów użyteczności publicznej,
- kontrolowanie warunków produkcji, transportu, przechowywania i sprzedaży żywności oraz warunków żywienia zbiorowego,
- nadzór epidemiologiczny i opracowywanie ognisk chorób zakaźnych, nadzór i prowadzenie szczepień ochronnych,
- współpraca z jednostkami służby zdrowia, samorządami i innymi podmiotami  w zwalczaniu chorób o znaczeniu epidemicznym,
- nadzór i kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych  w planach zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowej oraz  
  w obiektach dopuszczanych do użytku,
- nadzorowanie procesów zaopatrywania w wodę do picia oraz usuwania nieczystości płynnych, nadzór nad wysypiskami śmieci oraz czystością i porządkiem
  na terenie powiatu,
Działanie wiodące w 2004 r. – nadzór i ocena stopnia wprowadzanie przepisów  o preparatach i substancjach chemicznych.

 

4) Inne podmioty
Szkoły  i placówki oświatowe: uświadamianie zagrożeń uczniom, we współpracy  z rodzicami prowadzenie programów profilaktycznych  i wychowawczych, organizowanie zajęć pozalekcyjnych, edukacja prawna  i obywatelska uczniów, współpraca z podmiotami realizującymi zadania zmierzające do ograniczania zjawisk patologicznych oraz do podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w szkołach,Samorząd Powiatowy i Samorządy Gminne:  wspieranie merytoryczne i finansowe podmiotów realizujących zadania z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, opracowywanie i wdrażanie własnych programów podnoszących poziom bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego, w miarę potrzeb koordynacja działań wszystkich podmiotów realizujących ww. zadania.

 

4. Kontrola realizacji programów
    
           W ramach swoich zadań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku będzie m.in. dokonywać :
- okresowych ocen zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,
- oceny pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu
  bezpieczeństwa publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
- oceny stopnia realizacji programów z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu.
           Rok 2004 – najbliższe działania Komisji:
- opracowanie i rozpropagowanie informacji o KBiP ( zadania komisji, jej członkowie i telefony kontaktowe, itp ),
- ocena realizacji w 2003 r. „Szkolnego programu profilaktyki„,
- „Rodzice i szkoła w procesie wychowania” – akcja informacyjna w mediach lokalnych.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na podstawie oceny stanu zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stopnia realizacji i skuteczności programów zwiększających poziom bezpieczeństwa i porządku na terenie powiatu dokonywać będzie weryfikacji  i aktualizacji powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.