Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Poradnik interesanta Wydział Budownictwa i Architektury

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Pozwolenie na budowę / rozbiórkę obiektu budowlanego, zmiana decyzji, przeniesienie decyzji

Pozwolenie na budowę / rozbiórkę obiektu budowlanego

 1. POZWOLENIE NA BUDOWĘ
 2. ROZBIÓRKA OBIEKTU BUDOWLANEGO
 3. ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ
 4. PRZENIESIENIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ

 

 

 1. Pozwolenie na budowę

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek:

 

 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (B-1 )
 • informacje uzupełniające (B-4)

 

 

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć dokumenty,  o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane.

 

min.:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3);
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

(..)

Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli jest wymagana).

 

 

 1. Rozbiórka obiektu budowlanego

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek:

 

 • wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę (B-1 )
 • informacje uzupełniające (B-4)

 

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane.:

 • zgodę właściciela obiektu;
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego;
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

 

 

 

 1. Zmiana pozwolenia na budowę

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek:

 

 • wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę (B-1)
 • informacje uzupełniające (B-4)

Do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę należy dołączyć min.:

 1. projekt budowlany zamienny w 4 egzemplarzach wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganiami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane , aktualnym na dzień opracowania projektu,
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3)
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 4. oryginał pierwotnej decyzji pozwolenia na budowę (do wglądu),

Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli jest wymagana).

 

 

 1. Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek:

 • wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę (wzór do pobrania)

Do wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę należy dołączyć min.:

 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)
 2. oryginał decyzji pozwolenia na budowę, wydanej poprzedniemu inwestorowi (do wglądu),
 3. zgoda inwestora poprzedniego na przeniesienie jego decyzji na rzecz wnioskodawcy,
 4. oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji.
 5. dziennik budowy z aktualnym wpisem kierownika budowy (do wglądu)

 

Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli jest wymagana).

Opłaty:

Opłata skarbowa: w wysokości określonej w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej) a dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego
w Ostródzie lub bezgotówkowo na jego konto:

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016

 

 

Opłata skarbowa od decyzji o pozwoleniu na budowę jest zróżnicowana w zależności od rodzaju inwestycji - szczegółowy wykaz opłat zawiera załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej

 

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 1 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 539 zł,
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,
 • innego budynku – 48 zł,
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,
 • budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 2143 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości poniżej 1 km – 105 zł,
 • innych budowli – 155 zł,
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,
 • ewentualne pełnomocnictwo – 17 złotych (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).
 1. Opłata skarbowa nie jest pobierana w przypadkach wydawania decyzji:
 • pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym Opłaty skarbowej nie płacą ponadto jednostki budżetowe i samorządowe.

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

36,00 zł – za wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (opłaty nie uiszcza się w przypadku budownictwa mieszkaniowego).

17,00 zł – ewentualne pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

 

 

Opłata skarbowa za zmianę decyzji

47 zł - opłata za zatwierdzenie projektu budowlanego;

17 zł - ewentualne pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji

90,00 zł – za przeniesienie decyzji,

17,00 zł – za ewentualne pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa tj. pok. nr 133, natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pok. nr 335 tel. 89 642-98-18. Inwestorzy z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty składają wniosek wraz z załącznikami w Oddziale Budownictwa i Architektury
w Morągu ul. 11 Listopada 9 pok. nr 2, natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pok. nr 13 tel. 533 401 336 lub 757 42 44.

Termin załatwienia sprawy:
Jeżeli inwestor spełni określone wymagania, organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję nie później niż w ciągu miesiąca (do terminu, o którym mowa nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych winą strony, albo z przyczyn niezależnych od organu), a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie (pokój 436, tel. 89 642-98-18) oraz Oddział Budownictwa i Architektury w Morągu  ul. 11 listopada 9 ( pok. 13 tel. 533 401 336  lub 89 757-42-44) - z terenu gmin Morąg, Miłakowo, Małdyty.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
Decyzja o pozwoleniu na budowę ważna jest 3 lata - wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (art. 37 ust. 1 ustawy − Prawo budowlane).

Podstawa prawna:
art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

art. 36a §1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej