Wersja obowiązująca z dnia

Pozwolenie na budowę obiektu budowlanego, zmiana decyzji, przeniesienie decyzji

Pozwolenie na budowę

 1. POZWOLENIE NA BUDOWĘ
 2. ZMIANA POZWOLENIA NA BUDOWĘ
 3. PRZENIESIENIE DECYZJI POZWOLENIA NA BUDOWĘ
 4. ODRĘBNEJ DECYZJI O ZATWIERDZENIU PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU LUB PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
 5. TYMCZASOWEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

 

 

 1. Pozwolenie na budowę

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek:

 

 • wniosek o wydanie pozwolenia na budowę (PB-1 )

 

 

Do wniosku o pozwolenie na budowę należy dołączyć dokumenty,  o których mowa w art. 33 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane.

 

min.:

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3);
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

(..)

Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli jest wymagana).

 

 

 1. Rozbiórka obiektu budowlanego

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek:

 

 • wniosek o wydanie pozwolenia na rozbiórkę (B-1 )
 • informacje uzupełniające (B-4)

 

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 4 ustawy – Prawo budowlane.:

 • zgodę właściciela obiektu;
 • szkic usytuowania obiektu budowlanego;
 • opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych;
 • opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia;
 • pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty, wymagane przepisami szczególnymi; nie dotyczy to uzgodnienia i opinii uzyskiwanych w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
 • w zależności od potrzeb, projekt rozbiórki obiektu.

 

 

 

 1. Zmiana pozwolenia na budowę

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek:

 

 • wniosek o zmianę decyzji pozwolenia na budowę (B-1)
 • informacje uzupełniające (B-4)

Do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę należy dołączyć min.:

 1. projekt budowlany zamienny w 4 egzemplarzach wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami, wymaganiami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust.7 ustawy Prawo budowlane , aktualnym na dzień opracowania projektu,
 2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (PB-3)
 3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 4. oryginał pierwotnej decyzji pozwolenia na budowę (do wglądu),

Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli jest wymagana).

 

 

 1. Przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę

 

Wymagane dokumenty:
Wniosek:

 • wniosek o przeniesienie decyzji pozwolenia na budowę (wzór do pobrania)

Do wniosku o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę należy dołączyć min.:

 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3)
 2. oryginał decyzji pozwolenia na budowę, wydanej poprzedniemu inwestorowi (do wglądu),
 3. zgoda inwestora poprzedniego na przeniesienie jego decyzji na rzecz wnioskodawcy,
 4. oświadczenie o przyjęciu wszystkich warunków zawartych w tej decyzji.
 5. dziennik budowy z aktualnym wpisem kierownika budowy (do wglądu)

 

Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli jest wymagana).

Opłaty:

Opłata skarbowa: w wysokości określonej w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji
o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej) a dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego
w Ostródzie lub bezgotówkowo na jego konto:

Dane podstawowe dla Gminy Miejskiej Ostróda:
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
REGON: 510743404
NIP: 741-209-06-54

BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Konto
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016 obowiązuje tylko do końca 2021 r.

 

 

Opłata skarbowa od decyzji o pozwoleniu na budowę jest zróżnicowana w zależności od rodzaju inwestycji - szczegółowy wykaz opłat zawiera załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o opłacie skarbowej

 

 • budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 1 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 539 zł,
 • budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,
 • innego budynku – 48 zł,
 • studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 20 zł,
 • budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 2143 zł,
 • sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości poniżej 1 km – 105 zł,
 • innych budowli – 155 zł,
 • urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,
 • ewentualne pełnomocnictwo – 17 złotych (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).
 1. Opłata skarbowa nie jest pobierana w przypadkach wydawania decyzji:
 • pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym Opłaty skarbowej nie płacą ponadto jednostki budżetowe i samorządowe.

 

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę.

36,00 zł – za wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę (opłaty nie uiszcza się w przypadku budownictwa mieszkaniowego).

17,00 zł – ewentualne pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

 

 

Opłata skarbowa za zmianę decyzji

47 zł - opłata za zatwierdzenie projektu budowlanego;

17 zł - ewentualne pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

Opłata skarbowa za przeniesienie decyzji

90,00 zł – za przeniesienie decyzji,

17,00 zł – za ewentualne pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa tj. pok. nr 133, natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pok. nr 335 tel. 89 642-98-18. Inwestorzy z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty składają wniosek wraz z załącznikami w Oddziale Budownictwa i Architektury
w Morągu ul. 11 Listopada 9 pok. nr 2, natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pok. nr 13 tel. (89)642-98-92

Termin załatwienia sprawy:
Jeżeli inwestor spełni określone wymagania, organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje decyzję nie później niż w ciągu miesiąca (do terminu, o którym mowa nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych winą strony, albo z przyczyn niezależnych od organu), a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej − nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku (art. 35 § 3 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego).

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie (pokój 436, tel. 89 642-98-18) oraz Oddział Budownictwa i Architektury w Morągu  ul. 11 listopada 9 ( pok. 13 tel.(89)642-98-92 - z terenu gmin Morąg, Miłakowo, Małdyty.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
Decyzja o pozwoleniu na budowę ważna jest 3 lata - wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata (art. 37 ust. 1 ustawy − Prawo budowlane).

Podstawa prawna:
art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane

art. 36a §1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

art. 40 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Załączniki