Wersja nieobowiązująca z dnia

Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wymagane dokumenty:
Wniosek o zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego W zgłoszeniu należy określić dotychczasowy i zamierzony sposób użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. (zgodnie
z formularzem do pobrania)

 Do zgłoszenia należy dołączyć:

  • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania;
  • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego, oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-użytkowymi, w tym wielkościami i nakładem obciążeń, a w razie potrzeby, również danymi technologicznymi;
  • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane (B-3);
  • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • w przypadku zmiany sposobu użytkowania, polegającej na podjęciu bądź zaniechaniu w obiekcie budowlanym działalności zmieniającej warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy itd (jak w ust.1 pkt 2 ustawy)- ekspertyzę techniczną, wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności;
  • w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami.

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów,
a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Opłaty:
Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.

W przypadku rozstrzygnięcia w sprawie zmiany sposobu użytkowania - decyzją o pozwoleniu na przebudowę obiektu budowlanego, opłata skarbowa od tej decyzji (z wyłączeniem spraw budownictwa mieszkaniowego) wynosi 50% stawek określonych w ust. 9 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej) a dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub bezgotówkowo na jego konto.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

§ 3. 1. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa tj. pok. nr 133, natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pok. nr 436 tel. 642 98 18. Inwestorzy z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty składają wniosek wraz z załącznikami w Oddziale Budownictwa i Architektury
w Morągu ul. 11 Listopada 9 pok. nr 2, natomiast po odbiór decyzji należy zgłosić się w pok. nr 13 tel. 533 401 336  lub 89 757 42 44.

Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy zgodnie z art. 71 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, tj. w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie (pokój 333 i 335, tel. 89 642 98 21, 89 642 98 18) oraz Oddział Budownictwa i Architektury w Morągu  ul. 11 listopada 9 ( pok. 13 tel. 533 401 336  lub 89 757 42 44) - z terenu gmin Morąg, Miłakowo, Małdyty.

Tryb odwoławczy:
W przypadku rozstrzygnięcia w sprawie zmiany sposobu użytkowania w formie decyzji, stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania

Informacje dodatkowe:

  • właściwy organ może zażądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym lub jego wykorzystaniu, jeżeli okaże się to konieczne do należytego wyjaśnienia zgodności przyjętych rozwiązań z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z przepisami w tym techniczno budowlanymi i Polskimi Normami,

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.