Wersja nieobowiązująca z dnia

Zgłoszenie robót i budów nie wymagających pozwolenia na budowę

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA ROBÓT I BUDÓW NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

Wymagane dokumenty:

 • Zgłoszenie o przystąpieniu do wykonywania robót budowlanych

Zgłoszenie powinno zawierać rodzaj, zakres, sposób wykonania i termin rozpoczęcia robót budowlanych (termin nie może być wcześniejszy niż data złożenia zgłoszenia – należy także pamiętać, iż do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu).

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 2. odpowiednie szkice lub rysunki obrazujące zamierzenie budowlane (np. mapka terenu z zaznaczonym usytuowaniem obiektu, rozwiązania konstrukcyjne, dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego terenu/ obiektu),
 3. pozwolenia, opinie i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.
 4. w przypadku budowy przyłączy, zbiornika na gaz - projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane
 5. w przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych - projekt zagospodarowania działki lub terenu wykonany przez projektanta posiadającego wymagane uprawnienia budowlane
 6. w przypadku budowy zbiornika na gaz - uzgodnienie z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
 7. cztery egzemplarze projektu budowlanego - w przypadku, budowy stacji transformatorowych, budowy sieci (z wyjątkiem gazowych)
 8. decyzja o warunkach zabudowy lub decyzja celu publicznego - w przypadku budowy, budowy stacji transformatorowych, budowy sieci (z wyjątkiem gazowych)
 9. pełnomocnictwo udzielone do działania w imieniu wnioskodawcy (oryginał lub urzędowo/notarialne poświadczona kopia) - w przypadku ustanowienia pełnomocnika,
 10. oryginał dowodu zapłaty wymaganej opłaty skarbowej.

Opłaty:

Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub uwierzytelniona kopia - od każdego pełnomocnictwa (prokury): 17 PLN (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

 

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy sieci, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

 1. o długości powyżej 1 kilometra: 2143 PLN
 2. o długości do 1 kilometra: 105 PLN

od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu

Zwolnione z opłaty jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej  a dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub bezgotówkowo na jego konto.

BGŻ SA. O/OSTRÓDA 53 2030 0045 1110 0000 0244 6170

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z dnia 12 października 2007 r.) § 3. 1. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa tj. pok. nr 133. Inwestorzy z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty składają zgłoszenie wraz z załącznikami w Oddziale Budownictwa i Architektury w Morągu ul. 11 Listopada 9 pok. nr 2.

Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia.

Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia , może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji

W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2b i 19a. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie (pokój 436 i 334, tel. 6429818) oraz Oddział Budownictwa i Architektury w Morągu  ul. 11 listopada 9 (pok. 13 tel.7574244) - z terenu gmin Morąg, Miłakowo, Małdyty.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu.

Właściwy organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

 1. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 2. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 3. pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 4. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Podstawa prawna:
Art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 roku, poz. 290 ze zm.)

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.