Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Porozumienia i umowy
Wersja z dnia nieobowiązująca

Umowa partnerska z Rejonem Wileńskim

Umowa partnerska
pomiędzy
Powiatem Ostródzkim (Województwo Warmińsko-Mazurskie) w
Rzeczypospolitej Polskiej
a
Samorządem Rejonu Wileńskiego
Republika Litewska


Powiat Ostródzki (Województwo Warmińsko-Mazurskie, Rzeczpospolita Polska) i Samorząd Rejonu Wileńskiego (Republika Litewska),
zwane dalej Stronami,
uwzględniając fakt członkostwa w Unii Europejskiej, bliskie położenie terytoriów, duże możliwości umacniania dobrosąsiedzkich stosunków i współpracy w różnych dziedzinach działalności samorządowej, na zasadach dobrowolnego partnerstwa i z uwzględnieniem interesów mieszkańców obu Stron, uzgodniły, co następuje:

 

Artykuł 1


Nawiązując stosunki partnerskie Strony zobowiązują się stwarzać niezbędne warunki do rozwoju współpracy we wszystkich sferach życia dla wzajemnego pożytku na równoprawnych i dobrosąsiedzkich zasadach, zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.

 

Artykuł 2


Strony postanawiają rozwijać współpracę organów lokalnych samorządów różnych szczebli sprzyjając nawiązywaniu stałych kontaktów między administracjami gmin. Współdziałanie realizować się będzie w różnych formach, poprzez:
1. wymianę doświadczeń w samorządności na szczeblu powiatowo-rejonowym i wspieranie wymiany doświadczeń na szczeblu gmin;
2. wymianę informacji o prawie wewnętrznym każdej ze Stron, o aktach prawa miejscowego, w szczególności regulujących działalność organów samorządowych, zadania jednostek samorządowych, ich struktury, zarządzanie i organizację administracji;
3. organizowanie wspólnych posiedzeń organów samorządowych według specjalnie na te okazje uzgodnionych zasad;
4. wspólne organizowanie szkoleń dla pracowników i radnych obu jednostek samorządowych;
5. organizowanie wzajemnych wizyt radnych i pracowników organów samorządowych;
6. wzajemną pomoc w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
7. organizowanie wzajemnych wizyt dzieci i młodzieży.

 

Artykuł 3


Strony zobowiązują się wspierać bezpośrednią wymianę handlową, współpracę produkcyjną, inwestycyjną i inne formy współpracy ekonomicznej między przedsiębiorstwami, organizacjami i osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w granicach swoich upoważnień, poprzez: zachęty, wymianę informacji i działania promocyjne.

 

Artykuł 4


Strony zobowiązują się inicjować i popierać wymianę wszelkich delegacji organizacji pozarządowych i nieoficjalnych grup społecznych oraz osób - z różnych dziedzin życia obu jednostek administracyjnych poprzez:
1. wspieranie współpracy i bezpośrednich kontaktów między organizacjami i instytucjami kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej;
2. organizowanie różnych wspólnych działań, imprez i spotkań, w których będą uczestniczyć grupy mieszkańców z obu Stron.

 

Artykuł 5


Strony będą prowadzić wymianę informacji oraz doświadczeń w dziedzinach wskazanych w artykułach 1-4 niniejszej Umowy, a także w innych sprawach stanowiących przedmiot wzajemnego zainteresowania.

 

Artykuł 6


Strony zobowiązują sic rozwijać wzajemną współpracę w dziedzinie ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego, dążenia do bezpieczeństwa ekologicznego, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, rozszerzenia sfeiy produkcji czystej ekologicznie.

 

Artykuł 7


Strony zobowiązują się do wspólnego przygotowywania i realizacji projektów pozwalających rozwiązywać lokalne problemy, n.in. poprzez tworzenie samorządowych struktur transgranicznych, przy pomocy i pełniejszym wykorzystywaniu środków finansowych Unii Europejskiej. Strony będą w tym celu wymieniać informacje oraz szkolić swoich pracowników przewidzianych do pracy w tym zakresie współdziałania.

 

Artykuł 8


W celu realizacji postanowień Umowy Strony mogą zawierać odrębne umowy odnośnie konkretnych kierunków współpracy dwustronnej zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej.

 

Artykuł 9


Każda ze Stron wstrzymuje się od działań, jakie spowodują szkodę drugiej Stronie.

 

Artykuł 10


Koszty związane z wymianą delegacji będzie ponosiła Strona przyjmująca, przejazd opłacany będzie samodzielnie przez każda, ze Stron.
Zasady i sposoby finansowania współpracy w konkretnych przypadkach będą określone indywidualnie przez zainteresowane Strony.

 

Artykuł 11


Niniejsza Umowa jest zawarta na okres pięciu lat. Termin obowiązywania Umowy automatycznie przedłuża się na kolejne okresy pięcioletnie, jeżeli żadna ze Stron nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem okresu jej obowiązywania nie wypowie jej w formie pisemnej drugiej Stronie.
Zakończenie działania niniejszej Umowy nic wpływa na wykonanie przez Strony projektów oraz programów nie zakończonych z chwilą jej rozwiązania, uzgodnionych stosownie do jej postanowień, jeżeli Strony pisemnie nie postanowią inaczej.

 

Artykuł 12


Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wnosi się za wzajemną pisemną zgodą Stron i sporządza się w formie protokółów, które stanowią jej integralną część.

 

Artykuł 13


Spory o interpretację lub stosowanie postanowień niniejszej Umowy rozstrzyga się drogą rokowań między Stronami.

 

Artykuł 14


Niniejsza Umowa wchodzi w życic z dniem podpisania jej przez przedstawicieli obu Stron upoważnionych uchwałami o współpracy organów samorządowych (Rady Powiatu w Ostródzie i Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego).

 

Artykuł 15


Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron, z których każdy w językach polskim i litewskim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc.


Powiat Ostródzki                                                                                                                        Samorząd Rejonu Wileńskiego
Starosta Ostródzki                                                                                                                          Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego
Włodzimierz Brodiuk                                                                                                                        Maria Rekść