Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Porozumienia i umowy
Wersja z dnia

Umowa Partnerska z Rejonem Nadwirniańskim

UMOWA
o współpracy partnerskiej pomiędzy

POWIATEM OSTRÓDZKIM (Województwo Warmińsko-Mazurskie) w RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
a
REJONEM NADWIRNIAŃSKIM w Obwodzie Iwano-Frankowskim Na UKRAINIE

Powiat Ostródzki - Rzeczpospolita Polska, reprezentowany przez Wandę Łaszkowską – Przewodniczącą Rady Powiatu w Ostródzie i Włodzimierza Brodiuk – Starostę Ostródzkiego i Rejon Nadwirniański - Ukraina, reprezentowany przez Wasyla Popowycz - Głowę Nadwirniańskiej Rady Rejonowej i Wołodymyra Kaliczko – Głowę Państwowej Nadwirniańskiej Rejonowej Administracji - zwane dalej Stronami, nawiązują stosunki partnerskie, wyrażając nadzieję, że niniejsza Umowa będzie wpływać na pogłębienie kontaktów dobrosąsiedzkich pomiędzy Rzeczypospolitą Polską i Ukrainą, uważając, że nawiązanie współpracy będzie pożyteczne dla obu Stron – uzgodniły, co następuje:
Artykuł 1
Współpraca między Stronami będzie się odbywać zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i Ukrainy, o zmianach którego Strony zobowiązują się wzajemnie informować.
Artykuł 2
Strony zobowiązują się współpracować w dziedzinie samorządu terytorialnego poprzez:
  1. wymianę doświadczeń dotyczących samorządności na szczeblu powiatowo-rejonowym i wspieranie wymiany doświadczeń na szczeblu gminnym;
  2. wymianę informacji o aktach prawa miejscowego, w szczególności regulujących działalność organów samorządowych; zadaniach jednostek samorządowych, ich strukturach, zarządzaniu, organizacji i administracji;
  3. organizowanie wspólnych posiedzeń organów samorządowych według specjalnie na te okazje uzgodnionych zasad;
  4. wspólne organizowanie szkoleń dla pracowników, radnych i deputowanych obu jednostek samorządowych;
  5. organizowanie wzajemnych wizyt radnych, deputowanych i pracowników organów samorządowych;
  6. wzajemną pomoc w budowie społeczeństwa obywatelskiego.
Artykuł 3
Strony zobowiązują się wspierać wymianę handlową, współpracę produkcyjną, inwestycyjną i inne formy współpracy ekonomicznej w granicach swoich upoważnień, poprzez zachęty, wymianę informacji i działania promocyjne.
Artykuł 4
Uświadamiając sobie szczególne znaczenie osobistych kontaktów w tworzeniu i rozwoju stosunków dwustronnych, Strony zobowiązują się inicjować i popierać wymianę wszelkich delegacji organizacji pozarządowych i nieoficjalnych grup społecznych oraz osób z różnych dziedzin życia obu jednostek administracyjnych poprzez:
  1. wspieranie współpracy i bezpośrednich kontaktów między organizacjami i instytucjami kultury, nauki, oświaty, sportu, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej rejonu nadwirniańskiego i powiatu ostródzkiego;
  2. organizowanie różnych wspólnych działań, imprez i spotkań, w których będą uczestniczyć grupy mieszkańców z obu Stron;
  3. wspieranie wymiany turystycznej.
Artykuł 5
Strony zobowiązują się wspierać współpracę w dziedzinie ochrony naturalnego środowiska przyrodniczego, dążenia do bezpieczeństwa ekologicznego, racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych, rozszerzania sfery produkcji czystej ekologicznie.
Artykuł 6
Strony zobowiązują się do wspólnego przygotowywania i realizacji projektów pozwalających rozwiązywać lokalne problemy, także przy pomocy wykorzystywania środków pomocowych Unii Europejskiej. Strony będą w tym celu wymieniać informacje oraz szkolić swoich pracowników przewidzianych do pracy w tym zakresie współdziałania.
Artykuł 7
W celu realizacji postanowień Umowy Strony mogą zawierać odrębne umowy odnośnie konkretnych kierunków współpracy dwustronnej, zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy i Rzeczypospolitej Polskiej.
Artykuł 8
Każda ze Stron wstrzymuje się od działań, które mogłyby spowodować szkodę drugiej Stronie. 
Artykuł 9
Zadania wynikające z niniejszej Umowy Strony będą realizować na podstawie wspólnie opracowywanych i zatwierdzonych – rocznych i wieloletnich planów i programów działań.
Artykuł 10
Koszty związane z wymianą delegacji będzie ponosiła Strona przyjmująca, przejazd opłacany będzie samodzielnie przez każdą ze Stron.
Zasady i sposoby finansowania współpracy w konkretnych przypadkach będą określone indywidualnie przez zainteresowane strony.
Artykuł 11
Niniejsza Umowa jest zawarta na okres pięciu lat. Termin obowiązywania Umowy automatycznie przedłuża się na kolejne okresy pięcioletnie, jeżeli żadna ze Stron, nie później niż na trzy miesiące przed zakończeniem okresu jej obowiązywania, nie wypowie jej w formie pisemnej drugiej Stronie.
Zakończenie działania niniejszej Umowy nie wpływa na wykonanie przez Strony projektów oraz programów nie zakończonych z chwilą jej rozwiązania, uzgodnionych stosownie do jej postanowień, jeżeli Strony pisemnie nie postanowią inaczej.
Artykuł 12
Zmiany i uzupełnienia do niniejszej Umowy wnosi się za wzajemną pisemną zgoda Stron i sporządza się w formie protokołów, które stanowią jej integralną część.
Artykuł 13
Spory o interpretację lub stosowanie postanowień niniejszej Umowy rozstrzyga się drogą rokowań między Stronami.
Artykuł 14
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez przedstawicieli obu Stron upoważnionych uchwałami organów samorządowych o współpracy (Rady Powiatu w Ostródzie i Nadwirniańskiej Rejonowej Rady).
Artykuł 15
Umowę sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron, z których każdy w językach polskim i ukraińskim, przy czym oba teksty posiadają jednakową moc.

Umowę podpisano w Ostródzie, dnia 10 listopada 2011 r.

W imieniu
Powiatu Ostródzkiego
Włodzimierz Brodiuk
Starosta Ostródzki
Wanda Łaszkowska
Przewodnicząca
Rady Powiatu w Ostródzie
 
W imieniu 
Rejonu Nadwirniańskiego
Wołodymyr Kaliczko
Głowa Państwowej Nadwirniańskiej Administracji  Rejonowej
  Wasyl Popowycz
Głowa Nadwirniańskiej Rady Rejonowej