Wersja obowiązująca z dnia

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

ZGŁOSZENIE BUDOWY LUB PRZEBUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO (PB-4)

Począwszy od 28 czerwca 2015 r. nowelizacja pr. budowlanego wprowadzona ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy –Prawo budowalne oraz niektórych innych ustaw z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę zwolniła budowę wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

 

Pozwolenia na budowę nie wymaga, na podstawie art. 29 ust. 2 pkt 1b pr. bud. wykonywanie przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi ona do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek:

  • zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2)

Do zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1-4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

Do zgłoszenia przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, należy dołączyć dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1, 2 i 4. Przepis art. 35 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

 

min.:

  1. cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu; nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000;
  2. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3);
  3. decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

(..)

Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika).

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeżeli jest wymagana).

Opłaty w wysokości określonej w przepisach ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej:

 

Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub uwierzytelniona kopia - od każdego pełnomocnictwa (prokury): 17 PLN (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

 

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu: - 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej - nie więcej niż 539 zł

 

Przyjęcie zgłoszenia dotyczącego przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, od którego właściwy organ nie wniósł sprzeciwu 50% stawki określonej dla przyjęcia zgłoszenia dotyczącego budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Zwolnione z opłaty jest przyjęcie zgłoszenia dotyczącego budynku zniszczonego lub uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej  a dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub bezgotówkowo na jego konto.

Dane podstawowe dla Gminy Miejskiej Ostróda:
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
REGON: 510743404
NIP: 741-209-06-54

BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Konto
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016 obowiązuje tylko do końca 2021 r.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

§ 3. 1. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa tj. pok. nr 133. Inwestorzy z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty składają zgłoszenie wraz z załącznikami w Oddziale Budownictwa i Architektury w Morągu ul. 11 Listopada 9 pok. nr 2.

Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy w terminie do 21 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia.

Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia , może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji

W przypadku gdy organ nie wniósł sprzeciwu, projekt budowlany dotyczący budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, oraz przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, podlega ostemplowaniu. Organ dokonuje ostemplowania niezwłocznie po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie (pokój 436, tel. 6429818) oraz Oddział Budownictwa i Architektury w Morągu  ul. 11 listopada 9 (pok. 13 tel. 89 642-98-92) - z terenu gmin Morąg, Miłakowo, Małdyty.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu.

Właściwy organ może nałożyć w drodze decyzji obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych, jeżeli ich realizacja może naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub spowodować:

  1. zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  2. pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
  3. pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
  4. wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Podstawa prawna:
Art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Załączniki