Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Jednostki organizacyjne: Zarząd Dróg Powiatowych

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Umieszczenie reklamy w pasie drogowym

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia reklamy w pasie drogowym należy złożyć do zarządcy drogi.

Wniosek winien zawierać:

 • imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego,
 • cel zajęcia pasa drogowego,
 • dokładną lokalizację i powierzchnię reklamy,
 • numer i nazwa drogi,
 • kolorystykę i sposób zamontowania reklamy,
 • planowany okres zajęcia pasa drogowego,
 • pełnomocnictwo, jeżeli strona działa przez pełnomocnika, z dowodem wniesionej opłaty skarbowej z tego tytułu w wysokości 17,00 zł w Urzędzie Miejskim w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 24.


Do wniosku należy dołączyć:

 • schemat reklamy z podanymi wymiarami, sposobem zamontowania i kolorystyka,
 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1 : 1.000 lub 1 : 500 z podaniem dokładnej lokalizacji.


Opłaty:
Wydanie zezwolenia zwolnione z opłaty skarbowej Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie Skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) cz. III ust. 44 kol. 4 pkt.8.
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62 A 

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni 

Jednostka odpowiedzialna:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62 A 14-100 Ostróda 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Ulgi:
Brak. 

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) opłatę za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.
Za umieszczenie w pasie drogowym reklamy bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty. Stawki za umieszczenie reklam w pasie drogowym - iloczyn powierzchni reklamy, ilości dni i stawka (2,00 zł/dzień/m²).
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Art.7). 

Zwalnia się od opłaty skarbowej:

 • pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jednostki budżetowe;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia — wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
 • osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa — wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.


Podstawa prawna:
Na podstawie art. 40 ust. 1, 2 pkt. 3, 6, 11,13 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.260 ze zm.), § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), Uchwały Nr XXXIV/254/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie, art. 104, 107, 108 KPA oraz upoważnienia (uchwały) Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 31 sierpnia 2011r. Nr 27/92/2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych, upoważnienia (uchwały) Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 31 sierpnia 2011r. Nr 27/93/2011 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych.