Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Jednostki organizacyjne: Zarząd Dróg Powiatowych

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski | wersja archiwalna

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Wniosek winien zawierać:
1) imię i nazwisko ( nazwa przedsiębiorstwa i jego siedziby ), adres zamieszkania
2) Nr drogi i nazwę, określając dokładną lokalizację zjazdu

Do wniosku należy dołączyć:
1) informację o zgodności zagospodarowania nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,
2) mapę w skali.1:500 i 1:1000
4) kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości
6) pełnomocnictwo od inwestora (w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika )

Do pobrania:
wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu

Opłaty:
-opłata na decyzję (zezwolenie) - 82,00 zł.
Część III ust. 44 pkt 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.). Jeżeli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym, zezwolenie nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej.
 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62 A - pokój nr 1

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni

Jednostka odpowiedzialna:
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62 A14-100 Ostróda

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi - zarządca drogi wymierza karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotności opłaty ustalanej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy  z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 29 ust 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115) art. 104,107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) oraz upoważnienia (uchwały) Nr 148/247/2005 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 13 lipca 2005r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych.