Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Jednostki organizacyjne: Zarząd Dróg Powiatowych
Wersja z dnia nieobowiązująca

Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w celu:
- awaryjnego zajęcia pasa drogowego;
- prowadzenia robót w pasie drogowym;
- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (tj. stoiska handlowe tymczasowe nie będące obiektami budowlanymi, ogródki przed punktami gastronomicznymi, handel okazjonalny, itp. 

Zajęcie pasa drogowego na skutek awarii umieszczonych urządzeń i obiektów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
Po zlokalizowaniu awarii prowadzący roboty jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie zarządcę drogi poprzez złożenie stosownego formularza zgłoszeniowego o wystąpieniu awarii.
Zakończenie prac związanych z usunięciem awarii, należy zgłosić w tut. Zarządzie celem spisania protokołu awaryjnego zajęcia pasa drogowego, niezbędnego do ustalenia opłaty w formie decyzji administracyjnej. Za okres końcowy zajęcia pasa drogowego, uważa się dzień przywrócenia terenu do stanu poprzedniego i przekazania go protokołem odbioru do Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie. Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy, z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi, o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi wymierza się karę w wysokości 10- krotności opłaty ustalonej jako iloczyn metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/254/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 20 grudnia 2013r., w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie, która wynosi : jezdnia 100% szerokości - 8,00 zł/dzień/m2 ,jezdnia powyżej 20%szerokości - 7,00 zł/dzień/m2 , jezdnia nie przekraczająca 20%szerokości - 6,00 zł/dzień/m2 ,chodniki, pobocza - 5,00 zł/dzień/m2-, pas zieleni-4,00 zł/dzień/m2-oraz art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.). 

Zajęcie pasa drogowego w celu:
- prowadzenia robót w pasie drogowym;
- umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności (tj. stoiska handlowe tymczasowe nie będące obiektami budowlanymi, ogródki przed punktami gastronomicznymi, handel okazjonalny, itp.

Zajmujący pas drogowy min. na 7 dni przed planowanym zajęciem pasa, powinien złożyć wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Wniosek winien zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu występującego o zajęcie pasa drogowego
2) cel zajęcia pasa drogowego( dokładne określenie rodzaju robót )
3) dokładną lokalizację i powierzchnię zajętego pasa drogowego
4) planowany okres zajęcia pasa drogowego w rozbiciu na poszczególne elementy
5) numer i nazwę drogi
6) dane dot. wykonawcy
7) dane dot. kierownika robót
8) dane dot. inspektora nadzoru
9) okres zajęcia pasa drogowego
10) numer uzgodnień

Do wniosku należy dołączyć:
1) Uzgodnienia dokumentacji do wglądu,
2) Pełnomocnictwo, jeśli strona działa przez pełnomocnika wraz z wniesioną opłatą skarbową w wysokości 17 zł w kasie lub na konto Urzędu Miejskiego w Ostródzie przy ul. Mickiewicza 24, 3) Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
4) Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych, sporządzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem -Dz. U. nr 177, poz. 1729 z dnia 14 października 2003r. .
5) Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określać sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
6) W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku należy dołączyć dodatkowo:
- ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
- oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej.
7) W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do wniosku, zarządca drogi może zażądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, a w szczególności:
- projektu budowlanego obiektu umieszczonego w pasie drogowym,
- harmonogramu robót prowadzonych w pasie drogowym, zwłaszcza w przypadkach etapowego prowadzenia robót.

Opłaty:
Wydanie zezwolenia zwolnione z opłaty skarbowej Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie Skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) cz. III ust. 44 kol. 4 pkt.8. 

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat - Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62 A 

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni 

Jednostka odpowiedzialna: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62 A 14-100 Ostróda 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Ulgi:
Brak. 

Informacje dodatkowe:

Za zajęcie pasa drogowego:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
3) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi - zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty za zajęcie pasa drogowego. 

Podstawa prawna:
Na podstawie art. 40 ust. 1, 2 pkt. 1, 2, 3, 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz.260 ze zm.), § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), Uchwały Nr XXXIV/254/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie, art. 104, 107, 108 KPA oraz upoważnienia (uchwały) Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 31 sierpnia 2011r. Nr 27/92/2011 w sprawie upoważnienia Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych, upoważnienia (uchwały) Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 31 sierpnia 2011r. Nr 27/93/2011 w sprawie upoważnienia Zastępcy Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie do wydawania decyzji administracyjnych.

STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 40 ust. 10 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zm.) opłatę za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 lub powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1 m2 jest traktowane jak zajęcie 1 m2 pasa drogowego.

Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/254/2013 Rady Powiatu w Ostródzie z dnia 20 grudnia 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Ostródzie.
Zwalnia się od opłaty skarbowej:
1) pod warunkiem wzajemności, państwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i siły zbrojne, międzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddziały i przedstawicielstwa, korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) jednostki budżetowe;
3) jednostki samorządu terytorialnego;
4) organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia — wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
5) osoby, które dokonując zgłoszenia lub składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo składając dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa;
6) osoby fizyczne prowadzące czynną ochronę gatunkową oraz osoby fizyczne, których gospodarstwo rolne, leśne lub rybackie narażone jest na szkody wyrządzane przez gatunki zwierząt chronionych nieobjęte odszkodowaniem Skarbu Państwa — wyłącznie w zakresie przedmiotów opłaty skarbowej związanych z ochroną przyrody.

Załączniki