Wersja obowiązująca z dnia

Przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych

PRZENIESIENIE ZGŁOSZENIA BUDOWY LUB INNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH

 

Dokumenty

Wykaz dokumentów

 1. Wniosek o przeniesienie zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych (wzór do pobrania)
 2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (wzór B-3 do pobrania)
 3. Oświadczenie o przejęciu przez podmiot, na który ma być przeniesione zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych, wszelkich praw i obowiązków wynikających z przenoszonego zgłoszenia
 4. Zgoda inwestora (strony), który złożył zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych, na jego przeniesienie na rzecz innego podmiotu
 5. Pełnomocnictwo
 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Informacje dodatkowe

 1. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane powinno być złożone przez podmiot, na który ma być przeniesione zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych (nowy inwestor).
 2. W przypadku zwrotu wnioskodawcy dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopii, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku.
 3. Pełnomocnictwo dołącza się, jeżeli w postępowaniu jest się reprezentowanym przez pełnomocnika. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17,00 zł. Nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Opłaty

 1. Opłatę skarbową należy uiścić w przypadku wydawania decyzji o przenoszeniu praw i obowiązków wynikających z przyjętego zgłoszenia dotyczącego:
 • budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 • budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych.

Opłata ta wynosi 90,00 zł. Przy czym, w przypadku wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, opłatę skarbową należy uiścić tylko w przypadku, gdy oprócz funkcji mieszkalnej pełni on inną funkcję (np. niemieszkalną użytkową).

 1. W przypadku przenoszenia zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych dotyczących innych inwestycji opłata skarbowa wynosi 10,00 zł.
 2. Opłaty skarbowej nie płacą jednostki budżetowe i samorządowe.
 3. Opłacie skarbowej nie podlega wydanie decyzji w sprawach budownictwa mieszkaniowego (z wyjątkiem przypadku opisanego w punkcie 1).

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej  a dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub bezgotówkowo na jego konto.

Dane podstawowe dla Gminy Miejskiej Ostróda:
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
REGON: 510743404
NIP: 741-209-06-54

BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Konto
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016 obowiązuje tylko do końca 2021 r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r w sprawie zapłaty opłaty skarbowej

§ 3. 1. Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa tj. pok. nr 133. Inwestorzy z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty składają zgłoszenie wraz z załącznikami w Oddziale Budownictwa i Architektury w Morągu ul. 11 Listopada 9 pok. nr 2.

Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie (pokój 436, tel.6429818) oraz Oddział Budownictwa i Architektury w Morągu  ul. 11 listopada 9 (pok. 13 tel. 89 642-98-92) - z terenu gmin Morąg, Miłakowo, Małdyty.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Załączniki