Wersja obowiązująca z dnia

Zespół ds. analiz i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Zespół ds. analiz i realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Osoby prowadzące:
Izabela Więckowska
Joanna Mukowska
Katarzyna Derbin


tel. (89) 642-98-89

Zadania:

 1. diagnoza powiatowych potrzeb społecznych;
 2. pozyskiwanie i weryfikacja informacji dotyczących możliwości finasowania zadań wynikających z powiatowych potrzeb społecznych;
 3. współpraca w realizacji powiatowych potrzeb społecznych z samorządami wojewódzkimi i gminnymi, instytucjami i organizacjami działającymi w powiecie ostródzkim;
 4. współpraca w realizacji powiatowych potrzeb społecznych z instytucjami i organizacjami działającymi o zasięgu ogólnopolskim;
 5. współpraca w realizacji powiatowych potrzeb społecznych z instytucjami i organizacjami we współpracy międzynarodowej, w szczególności z partnerami zagranicznymi powiatu ostródzkiego;
 6. nawiązywanie i realizacja partnerstw projektowych;
 7. organizacja i prowadzenie spotkań szkoleniowych dla kadr instytucji i organizacji współpracujących z zespołem FZ;
 8. opracowanie diagnozy potrzeb społecznych ze względu na grupę docelową i możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych;
 9. przygotowanie opisu celów, zadań, rezultatów projektu w odniesieniu do powiatowych potrzeb społecznych;
 10. wskazanie potencjału kadrowego i technicznego przeznaczonego do realizacji danego projektu;
 11. przygotowywanie wniosków o dofinansowanie programów i projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
 12. obsługa generatorów wniosków aplikacyjnych;
 13. realizacja projektów własnych we współpracy z partnerami zewnętrznymi;
 14. współpraca w zakresie realizacji projektów prowadzonych przez podmioty zewnętrzne (w tym samorząd województwa, Powiatowy Urząd Pracy, placówki edukacyjne, organizacje pozarządowe oraz podmiotami z którymi współpracuje Powiat);
 15. przygotowanie załączników do umowy o dofinasowanie projektu;
 16. wdrażanie projektów: realizacja działań, pozyskiwanie uczestników, współpraca z wykonawcami i partnerami;
 17. merytoryczna praca członków zespołu z uczestnikami projektów;
 18. monitorowanie poziomu działań projektowych, osiągniętych wskaźników i postępu finansowego;
 19. przygotowanie wniosków o płatność;
 20. współpraca z instytucją zarządzającą w zakresie postępu merytorycznego i finansowego;
 21. rozliczanie i sprawozdawczość projektowa poprzez systemy teleinformatyczne (np. SL2014);
 22. działania promocyjne i informacyjne związane z realizowanymi projektami;
 23. obsługa podmiotów kontrolujących realizację projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
 24. prowadzenie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych;
 25. współpraca z zespołami Centrum Pomocy w zakresie realizacji projektów;
 26. bieżące analizowanie zapisów dokumentów strategicznych niezbędnych do realizacji działań;
 27. tworzenie dokumentów planistycznych z zakresu pomocy społecznej (strategie, programy powiatowe, itp.);
 28. opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin wymagających wsparcia;
 29. prowadzenie działań na rzecz realizacji strategii oraz programów powiatowych;
 30. opracowywanie planów i sprawozdań dotyczących prowadzonej działalności;
 31. utrzymanie trwałości projektów realizowanych ze środków zewnętrznych;
 32. wspieranie działań powiatowych związanych z ekonomią społeczną;
 33. udział w pracach powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej;
 34. aktualizowanie informacji znajdujących się na stronie internetowej Centrum Pomocy;
 35. diagnozowanie potrzeb uczestników projektu po zakończeniu działań;
 36. udzielanie informacji o możliwości wsparcia osobom zgłaszającym się do Centrum Pomocy, w szczególności osobom z niepełnosprawnościami;
 37. udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach osób z niepełnosprawnościami.