Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Jednostki organizacyjne: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wersja z dnia

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Ostródzie

Siedziba Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności:

PZOZ, ul. Kościuszki 2 (przychodnia)
14-100 Ostróda
p. III, pok. 310 A 

Przewodniczący PZON
Tomasz Podsiadło
tel: (89) 642-98-87 

Osoby prowadzące:
Magdalena Fafińska
Marta Zajko - Jastrzębska
Kinga Krzyżaniak
Justyna Miś
tel./fax (89) 642-73-88

Do podstawowych zadań Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności należy:

 • ustalanie niepełnosprawności dzieci do lat 16, w celu uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej: zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych,
 • ustalanie stopnia niepełnosprawności dla osób powyżej 16 roku życia w celu: uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, korzystania z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych i rehabilitacji, uzyskania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, możliwości korzystania z karty parkingowej, otrzymania zasiłku pielęgnacyjnego oraz korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów,
 • wydawanie orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień osobom posiadającym orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
 • wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych osobom przed i po 16 roku życia.

Działalność Powiatowego Zespołu wiąże się z:

 • wydawaniem i przyjmowaniem wniosków w celu ustalenia niepełnosprawności bądź stopnia niepełnosprawności oraz orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • prowadzeniem rejestru wniosków, które wpłynęły do Zespołu,
 • ustalaniem terminów posiedzeń składu orzekającego,
 • zawiadamianiem osoby zainteresowanej o posiedzeniu składu orzekającego, na którym rozpatrywany będzie Jej wniosek,
 • przygotowaniem materiałów, w celu sprawnego przeprowadzenia posiedzenia komisji,
 • dokładnym przeanalizowaniu dokumentacji medycznej oraz przeprowadzeniu badań i wywiadów na posiedzeniu składu orzekającego,
 • wypisywaniem i wydawaniem osobie zainteresowanej, bądź Jej przedstawicielowi, orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • sporządzaniem protokołów z posiedzeń składu orzekającego,
 • prowadzeniem rejestrów wydanych orzeczeń,
 • prowadzeniem rejestrów z przeprowadzonego posiedzenia składu orzekającego,
 • przyjmowaniem odwołań od orzeczenia Powiatowego Zespołu, jako pierwszej instancji,
 • prowadzeniem rejestrów odwołań,
 • ponownym rozpatrzeniem wniosku po odwołaniu,
 • przekazaniem sprawy do Wojewódzkiego Zespołu w Elblągu, jako drugiej instancji,
 • wydawaniem i przyjmowaniem wniosków o legitymację osoby niepełnosprawnej,
 • prowadzeniem rejestrów w/w wniosków,
 • sporządzaniem legitymacji,
 • archiwizowanie dokumentacji,
 • prowadzenie powyższych spraw przy wykorzystaniu Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności (KSMOoN).


W celu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności należy:

 • złożyć wniosek wraz z zaświadczeniem lekarskim i dokumentacją medyczną, mogącą mieć znaczenie w ustaleniu niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 • datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia wniosku do Powiatowego Zespołu (art. 61 ust. 3 KPA); od tego momentu liczy się termin załatwienia sprawy,
 • terminem załatwienia sprawy jest 1 miesiąc, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających badań specjalistycznych lub konsultacji specjalistycznych- maksymalnie 2 miesiące,
 • o terminie posiedzenia składu orzekającego zawiadamia się osobę zainteresowaną w terminie co najmniej 7 dni przed dniem tego posiedzenia,
 • osoba zainteresowana ma obowiązek stawić się na posiedzeniu składu orzekającego w wyznaczonym terminie; sankcją za niestawiennictwo jest pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy osoba zainteresowana usprawiedliwi swoją nieobecność,
 • Powiatowy Zespół jest zobowiązany do doręczenia orzeczenia osobie zainteresowanej w terminie nie później niż 14 dni od daty posiedzenia składu orzekającego,
 • Osoba zainteresowana, bądź Jej przedstawiciel ustawowy, ma prawo wnieść odwołanie od orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Elblągu w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia za pośrednictwem Zespołu, który orzeczenie wydał,
 • W przypadku negatywnego rozpatrzenia odwołania, Powiatowy Zespół, jako I instancja, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania do wojewódzkiego zespołu (II instancja),
 • Starosta za pośrednictwem Powiatowego Zespołu wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność, w przypadku osób, które nie ukończyły 16 roku życia, i stopień niepełnosprawności, w przypadku osób po 16 roku życia.


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r. nr 123, poz. 776 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003r. nr 139, poz. 1328),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 lutego 2002r. w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia

(Dz. U. z 2002r. nr 17, poz. 162). 

Druki, którymi posługuje się Powiatowy Zespół: 
Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (kliknij aby pobrać)
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób w wieku 16 - 18 lat (kliknij aby pobrać)
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (kliknij aby pobrać)
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (dla dziecka) (kliknij aby pobrać)