Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Jednostki organizacyjne: Szkoły i placówki oświatowe
Wersja z dnia

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. J. Bażyńskiego w Ostródzie

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana Bażyńskiego
ul. Drwęcka 2 , 14-100 Ostróda
Tel. (0-89) 646 41 51

strona internetowa: www.lo1.ostroda.pl
adres e-mail: sekretariat@lo1.ostroda.pl
NIP 741-10-68-026
REGON 000716649

Dyrektor: Dariusz Bujak


Liceum Ogólnokształcące jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej

Majątek :

Jednostka

Położenie nieruchomości

Numer działki  

Powierzchnia działki 

 Rodzaj zabudowy

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. J. Bażyńskiego 

miasto Ostróda
obręb Nr 10
ul. Drwęcka 2-2a 

7/5 

1,7693 ha 

budynek szkoły
-wpisany do rejestru zabytków 

Wartość majątku Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie wynosi brutto : 8 447 005,76 zł.

Przedmiot działalności szkoły
Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły. Kształcenie w liceum ma na celu wszechstronny rozwój osobowości uczniów, uwzględniający indywidualne zainteresowania, uzdolnienia i predyspozycje psychofizyczne, przez przekazywanie uczniom nowoczesnej wiedzy humanistycznej, społecznej, przyrodniczej, matematycznej, technicznej, ekonomicznej. Szkoła dysponuje jedną pracownią informatyczną oraz Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej. 

Dyrektor szkoły posiada uprawnienia do podejmowania decyzji o charakterze administracyjnym. Dotyczą one :

 1. Przeniesienia nauczyciela na stopień awansu nauczyciela kontraktowego   
 2. Relegowanie ucznia ze szkoły
 3. Zezwolenie na indywidualny tok nauki

Od tych decyzji przysługuje odwołanie do Kuratora Oświaty. Każda decyzja może być również zaskarżona do Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 
Funkcje kierownicze pełnią dyrektor i jego zastępcy.

 1. Do obowiązków dyrektora należy:
 • dobór kadry pedagogicznej i zatrudnianie jej, dobór pracowników niepedagogicznych,
 • opracowanie zakresu ich obowiązków,
 • opracowanie dokumentów programowo - organizacyjnych szkoły (program dydaktyczny, program wychowawczy i opiekuńczy, roczny plan pracy, arkusz organizacyjny szkoły, tygodniowy rozkład lekcji i zajęć),
 • opracowanie i realizacja planu finansowego szkoły,
 • decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych  nauczycielom i innym pracownikom szkoły,
 • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły,
 1. kierowanie całokształtem działania liceum, a w szczególności:
 • przyjmowanie uczniów oraz prowadzenie ich spraw w oparciu o przepisy Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • skreślenie z listy uczniów w przypadkach określonych w regulaminie szkoły; skreślenie  następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego
 • sprawowanie opieki nad młodzieżą oraz stworzenie warunków dla harmonijnego jej rozwoju,  
 • współdziałanie z samorządem uczniowskim,
 • zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki,
 • pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i wychowawców, stwarzanie warunków doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej oraz  jej ocenianie (zasady oceniania nauczycieli zawarte są w dokumencie "Zasady oceny pracy nauczycieli" znajdującym się w zestawie regulaminów szkoły),
 • organizowanie współdziałania z radą rodziców,
 • dbałość o powierzone mienie szkoły, ścisłe realizowanie zadań wynikających z przepisów przeciwpożarowych,
 • wnioskowanie do organu prowadzącego w sprawie rozwoju bazy materialno - technicznej szkoły, 
 • realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych  zgodnie z jej kompetencjami ,
 • informowanie rady pedagogicznej raz w ciągu semestru o stopniu realizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz o stanie budżetu szkoły,
 • określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników szkoły,
 • administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.
 1. Do uprawnień dyrektora należy:
 • wydawanie poleceń służbowych wszystkim pracownikom szkoły ,
 • zatrudnianie i zwalnianie pracowników szkoły, 
 • premiowanie i nagradzanie pracowników, także udzielanie kar porządkowych zgodnie z kodeksem pracy,
 • przyjmowanie uczniów do szkoły i zmiana przez nich oddziałów,
 • formalna ocena pracy nauczycieli i innych pracowników,
 • decydowanie o wewnętrznej organizacji pracy szkoły i o jej funkcjonowaniu bieżącym,
 • zwalnianie uczniów z zajęć szkolnych na okres dłuższy niż 5 dni , nie dotyczący zwolnień z powodu choroby ucznia,
 • reprezentowanie szkoły na zewnątrz i podpisywanie dokumentów i korespondencji,
 • tworzenie zespołów wychowawczych , przedmiotowych i innych zespołów problemowo - zadaniowych.
 1. Dyrektor odpowiada za:
 • poziom uzyskiwanych przez szkołę wyników nauczania i wychowania oraz za opiekę nad młodzieżą,
 • zgodność funkcjonowania szkoły z przepisami prawa oświatowego i niniejszego statutu,
 • bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie szkoły  podczas zajęć, organizowanych przez szkołę oraz za stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej obiektów szkolnych,            
 • celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność szkoły,
 • zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i uczniowskiej, za bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania.

 

 1. Ponadto dyrektor   koordynuje współpracę między organami szkoły poprzez zapoznanie  ich z kompetencjami określonymi w ustawie o oświacie i zapewnienie wymiany bieżących informacji.
 2. Tryb powołania i odwołania dyrektora określa ustawa o systemie oświaty i wydane  na  jej podstawie przepisy wykonawcze.
 3. W liceum utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Wicedyrektor nie jest samodzielnym organem szkoły.
 4. Do obowiązków wicedyrektora należy:
 • pełnienie funkcji zastępcy dyrektora w przypadku jego nieobecności w placówce,
 • współuczestniczenie w przygotowaniu projektu następujących dokumentów programowo - organizacyjnych szkoły : programu  dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego, rocznego planu pracy, arkusza organizacyjnego szkoły i tygodniowego rozkładu lekcji i zajęć,
 • organizowanie i koordynowanie działalności pedagogicznej wychowawców klas, biblioteki szkolnej i pedagoga szkolnego,
 • utrzymywanie kontaktów z ramienia dyrekcji szkoły z rodzicami,
 • współpraca ze szkolną służbą zdrowia oraz z rejonową poradnią psychologiczno - pedagogiczną,
 • prowadzenie czynności związanych z nadzorem pedagogicznym i z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, pedagoga szkolnego,
 • pełnienie bieżącego nadzoru kierowniczego nad całą szkołą według ustalonego harmonogramu.
 1. Uprawnienia wicedyrektora :
 • z upoważnienia jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników szkoły podczas pełnienia swego bieżącego nadzoru nad szkołą, a także podczas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora, ma więc prawo do wydawania poleceń i przydzielania zadań służbowych,
 • decyduje w bieżących sprawach procesu pedagogicznego oraz wychowawczo-opiekuńczego,
 • ma prawo do formułowania projektu oceny pracy podległych bezpośrednio nauczycieli, a także w sprawach oceny pracy wychowawczo - opiekuńczej wszystkich nauczycieli i wychowawców,
 • ma prawo używania pieczątki z tytułem "wicedyrektor szkoły" oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego  działań i kompetencji.
 1. Wicedyrektor odpowiada służbowo przed dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną za:
 • sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktyczno - wychowawczych,
 • poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • nadzór  pedagogiczny  i stan doskonalenia zawodowego nauczyciela,
 • bezpieczeństwo osób i wyposażenie materiałowe podczas pełnienia przez   siebie funkcji zastępcy dyrektora oraz podczas bieżącego nadzoru nad szkołą,
 • opracowanie harmonogramu praktyk studenckich,
 • współorganizowanie egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i egzaminów maturalnych oraz opracowanie informacji na temat losów absolwentów,
 • sprawozdawczość z zakresu wykonania godzin ponadwymiarowych i zastępstw doraźnych,
 • współorganizowanie rekrutacji uczniów do klasy pierwszej.


Przyjmowanie i załatwianie spraw
Sekretariat Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana Bażyńskiego w Ostródzie 
Wydaje dokumenty:

 • zaświadczenia: o nauce (do ZUS, do stypendiów, do WKU, do paszportów itp.), o ubezpieczeniu młodzieży (NW), o ocenach semestralnych lub cząstkowych, o ilości godzin poszczególnych przedmiotów podczas całej nauki, 
 • duplikaty: świadectw dojrzałości, świadectw ukończenia LO, legitymacji szkolnych,

  
Na wniosek osób zainteresowanych i urzędów wszelkie informacje realizowane są na piśmie w ciągu tego samego dnia, a dokumenty wymagające dłuższej procedury - w ciągu 14 dni.   
Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00
Telefon/fax do sekretariatu - (0-89) - 646 41 51.