Wersja nieobowiązująca z dnia

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Petöfi w Ostródzie

Zespół Szkół Zawodowych im. Sandora Petöfi 
w Ostródzie ul. Sportowa 1
NIP   741-10-05-362  
REGON   000333285
tel./fax  089-646 37 53                   

strona internetowa: www.ekonomik.webd.pl
adres e-mail:  zszostroda@poczta.onet.pl

 

Dyrektor: Henryk Rybacki
Zespół Szkół Zawodowych im Sandora Petöfi  jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej.

 

Majątek:

Jednostka

 Położenie nieruchomości

Numer działki 

 Powierzchnia działki

Rodzaj
 zabudowy
 

Zespól Szkół Zawodowych im.
S. Petöfi 

miasto Ostróda
obręb Nr 9
ul. Sportowa 1

 121/4

 2,2501 ha

budynek szkoły
internat  - 3 budynki 

Majątek ruchomy ZSZ: 
Samochód osobowy FIAT UNO rok produkcji 2002
 
Przedmiot działalności Zespołu Szkół Zawodowych: 
Przedmiot i zakres rzeczowy działania Zespołu Szkół Zawodowych określają statuty poszczególnych typów szkół. 
Podstawowym celem szkoły jest kształcenie i wychowanie młodzieży w poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotowuje go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Szkoła realizuje swoje zadania w oparciu o ustawę o systemie oświaty. 
Kompetencje - decyzje administracyjne załatwiane w szkole. 
Dyrektor Zespołu posiada uprawnienia do podejmowania decyzji o charakterze administracyjnym i dotyczą one:

 • nadania nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego - podstawa - ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ze zmianami Art. 9a, ust. 4 pkt. 1 z póżn. zm./ 
 • relegowanie ucznia ze szkoły - art. 39, ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późn. zm./ 
 • zezwolenie na indywidualny tok nauki - art. 66, ust. 1 i 2 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września1991r. z późn. zm./ 

Od powyższych decyzji przysługuje prawo odwołania do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. 
Każda z tych decyzji może być również zaskarżona do Naczelnego Sadu Administracyjnego. 

Zakres obowiązków dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi: 

 1. Dyrektor jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz, przełożonym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole. 
 2. Dyrektor jest odpowiedzialny za planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły, a w szczególności: 
 • Tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 
 • Kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole, właściwe warunki pracy i dba o właściwe stosunki międzyludzkie w szkole. 
 • Zapewnia bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. 
 • Współdziała z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania. 
 • Realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, przedkłada do zaopiniowania radzie rodziców, a następnie do zatwierdzenia, projekty planów pracy szkoły, kieruje ich realizacją, przedstawia radzie pedagogicznej okresowe sprawozdania z ich realizacji, udziela radzie rodziców informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej. 
 • Ustala, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, organizację pracy szkoły, a zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. 
 • Do dnia 20 maja podaje do publicznej wiadomości informacje o zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników, które mają obowiązywać w szkole od następnego roku szkolnego. 
 • Podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły. 
 • Podczas uroczystości szkolnych dyrektor może wprowadzić obowiązek noszenia przez uczniów, stroju galowego na terenie szkoły. 
 • Przydziela nauczycielom czynności obowiązkowe i nadobowiązkowe. 
 • Przedkłada radzie rodziców do zaopiniowania, a następnie radzie pedagogicznej w celu podjęcia uchwały, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 
 • Przedkłada radzie pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji uczniów. 
 • Opracowuje i realizuje plan finansowy szkoły, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkoły. 
 • Wstrzymuje wykonanie niezgodnych z przepisami prawa uchwał rady pedagogicznej i powiadamia o tym organ nadzorujący i organ prowadzący szkołę. 
 • Sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych odrębnymi przepisami, w tym systematycznie hospituje lekcje i inne zajęcia prowadzone przez nauczycieli, prowadzi dokumentację hospitacji. 
 • Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej i radzie rodziców w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego plan dotyczy. 
 • Współpracuje z samorządem uczniowskim. 
 • Podejmuje decyzje w sprawach przyjmowania uczniów do szkoły, przenoszenia do innych klas lub oddziałów. 
 • Podejmuje decyzje w sprawach skreślania z listy uczniów, na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego; w przypadku ucznia objętego obowiązkiem szkolnym dyrektor występuje do Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie do innej szkoły. 
 • Organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej. 
 • Dyrektor szkoły powołuje zespół wspierający zajmujący się organizacją, planowaniem i dokonaniem oceny poziomu funkcjonowania uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub niedostosowanych społecznie. 
 • Ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizacje tych form. 
 • W szczególnych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć w zastępstwie inną osobę, która będzie sprawować funkcje wychowawcy do planowania i koordynowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danej klasie. 
 • Realizuje zadania związane z opieką nad nauczycielami osiągającymi poszczególne stopnie awansu zawodowego nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego. 
 • Realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli. 
 • Określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków. 
 • Decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły. 
 • Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, a w szczególności zasięga opinii w sprawach organizacji szkoły. 

Ustala:

 • zasady i kryteria oceny wyników pracy nauczyciela dla określenia procentowego podwyższenia stawki wynagrodzenia zasadniczego, 
 • regulaminy: pracy, premiowania i nagradzania pracowników oraz zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

 • Administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem. 
 • Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, wykonuje zadania dotyczące planowania obronnego i obrony cywilnej oraz powszechnej samoobrony. 
 • Egzekwuje przestrzegania przez uczniów i innych pracowników szkoły porządku oraz dbałości o czystość i estetykę szkoły. 
 • Sprawuje nadzór nad działalnością pracowni w szkole. 
 • Sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą szkoły. 
 • Organizuje wyposażenie szkoły w środki i sprzęt dydaktyczny. 
 • Organizuje i nadzoruje kancelarię szkoły. 
 • Nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przez nauczycieli oraz prawidłowe wykorzystanie druków szkolnych. 
 • Organizuje przegląd techniczny obiektów szkolnych oraz prace remontowo-konserwacyjne. 
 • Organizuje okresowe inwentaryzacje majątku szkolnego. 
 1. W ramach posiadanych uprawnień, dyrektor może, zgodnie z ustalonym w statucie podziałem kompetencji, zlecić wykonywanie zadań nauczycielom zajmującym inne stanowiska kierownicze w szkole, za wyjątkiem tych, które w Karcie Nauczyciela są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji dyrektora. 
 2. Sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom. 
 3. Nawiązuje z nauczycielami stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania, zgodnie z posiadanym przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego. Osoby sprawujące funkcje kierownicze w szkole i ich kompetencje. 

Zespołem Szkół Zawodowych im. S. Petőfi kieruje Dyrektor mgr inż. Henryk Rybacki. Zadania i kompetencje dyrektora określone zostały w statucie Zespołu Szkól Zawodowych im. Sandora Petőfi. W Zespole Szkół utworzone są zgodnie ze statutem: 

 1. dwa stanowiska wicedyrektorów: 
 • wicedyrektor ds. dydaktycznych mgr. inz. Maja Monika Kurdziel 
 • wicedyrektor ds. wychowawczych i opiekuńczych Waclaw Rubczewski 
 1. stanowisko kierownika szkolenia praktycznego mgr. inz. Beata Wietek
 2. stanowisko kierownika internatu mgr Barbara Konstantynowicz 


Obowiązki wicedyrektora ds. dydaktycznych 

   1. Wicedyrektor ds. dydaktycznych podlega dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie. 
   2. Współodpowiada za prawidłowość procesu dydaktycznego we wszelkich formach kształcenia. 
   3. Planuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i rozkłady zajęć, sporządza i kontroluje wykonanie programu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 
   4. Kontroluje systematyczność oceniania uczniów i sprawozdania uczniowskich prac kontrolnych przez nauczycieli. 
   5. Nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej: tj. dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, planów pracy i dzienniczków kół zainteresowań. 
   6. Sporządza projekt sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. 
   7. Hospituje lekcje zgodnie z obowiązującym planem hospitacji. 
   8. Opracowuje plan zajęć i plany zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 
   9. Prowadzi rejestr nieobecności nauczycieli i rozliczania godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli. 
   10. Zaopatruje nauczycieli w aktualne programy nauczania i nadzoruje ich stosowanie. 
   11. Uzgadnia z nauczycielami zaopatrzenie w pomoce naukowe i podręczniki szkolne. 
   12. Nadzoruje organizację i przeprowadzanie konkursów i olimpiad przedmiotowych. 
   13. Współuczestniczy w organizacji rekrutacji uczniów do klas pierwszych i egzaminów maturalnych w szkole. 
   14. Sporządza sprawozdania statystyczne do GUS i kuratorium oświaty wynikające z działalności szkoły. 
   15. Pełni dyżury w szkole zgodnie z ustalonym planem. 
   16. W zastępstwie dyrektora prowadzi posiedzenia rad pedagogicznych. 
   17. Współtworzy roczny program dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy szkoły. 
   18. Opracowuje roczny plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli. 
   19. Uczestniczy w ocenie pracy nauczyciela. 
   20. Współpracuje z:

 • wizytatorami kuratorium oświaty, 
 • doradcami metodycznymi i konsultantami ośrodków doskonalenia nauczycieli, 
 • Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu organu prowadzącego szkołę. 

   21. Zastępuje dyrektora Zespołu w czasie nieobecności na polecenie ustne lub pisemne. 
   22. Przewodniczy komisji do opracowania i ewaluacji planu rozwoju szkoły. 
   23. Przewodniczy komisji do opracowania i ewaluacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania (WZO). 
   24. Monitoruje mierzenie jakości pracy szkoły. 
   25. Przewodniczy komisji ds. rekrutacji uczniów do klas pierwszych. 
   26. Czas pracy wicedyrektora jest nienormowany i wynika z sytuacji organizacyjnej i potrzeb szkoły. 
   27. Wykonuje wszelkie inne polecenia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie, w zakresie odpowiedzialności służbowej. 

Obowiązki wicedyrektora ds. wychowawczo-opiekuńczych 

   1. W zakresie obowiązków służbowych podlega dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie. 
   2. Odpowiada za prawidłowość procesu wychowawczo-opiekuńczego we wszelkich formach realizacji. 
   3. Współuczestniczy w planowaniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, kontroluje wykonanie planu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. 
   4. Współuczestniczy w sporządzaniu sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. 
   5. Hospituje lekcje w szkole zgodnie z ustalonym harmonogramem. 
   6. Pełni dyżury w szkole zgodnie z ustalonym planem. 
   7. Opracowuje harmonogram dyżurów międzylekcyjnych pełnionych przez nauczycieli i nadzoruje ich realizację oraz punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych. 
   8. Dba o wystrój szkoły. 
   9. Nadzoruje organizację uroczystości i imprez w szkole. 
   10. Koordynuje pracami społecznymi na terenie szkoły. 
   11. Przewodniczy w komisjach powypadkowych i przeglądach okresowych szkoły. 
   12. Uczestniczy w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych i opiekuńczych. 
   13. Przewodniczy komisjom stypendialnym. 
   14. W czasie nieobecności dyrektora podejmuje decyzje finansowe w zakresie niezbędnym dla funkcjonowania szkoły. 
   15. Nadzoruje działalność samorządu uczniowskiego i PCK. 
   16. Sprawuje nadzór nad zajęciami pozalekcyjnymi, kołami zainteresowań i świetlicą szkolną. 
   17. Kontroluje i koordynuje pracę pedagoga szkolnego. 
   18. Sprawuje nadzór nad wychowaniem zdrowotnym i higieną szkoły. 
   19. Organizuje współpracę z rodzicami. 
   20. Przewodniczy zespołowi wychowawczemu szkoły. 
   21. Nadzoruje organizację apeli szkolnych. 
   22. Współdziała z placówkami pomocy społecznej. 
   23. Nadzoruje postępowanie dotyczące awansu zawodowego nauczycieli. 
   24. Współpracuje z kierownikiem internatu w zakresie spraw dydaktyczno-wychowawczych dotyczących uczniów ZSZ im. Sandora Petőfi. 
   25. Uzgadnia z nauczycielami zaopatrzenie w pomoce naukowe. 
   26. Współuczestniczy w organizacji rekrutacji do klas pierwszych i egzaminów maturalnych w szkole. 
   27. Współtworzy roczny plan dydaktyczno-wychowawczy i opiekuńczy szkoły. 
   28. Uczestniczy w ocenie pracy nauczyciela. 
   29. Odpowiada za nadzór nad zajęciami edukacyjnymi realizowanymi poza terenem szkoły. 
   30. Współpracuje z:

 • wizytatorami kuratorium oświaty, 
 • doradcami metodycznymi i konsultantami ośrodków doskonalenia nauczycieli, 
 • Wydziałem Oświaty, Kultury i Sportu organu prowadzącego szkołę. 

   31. Zastępuje dyrektora Zespołu w czasie nieobecności na polecenie ustne lub pisemne. 
   32. Uczestniczy w pracach komisji do opracowania i ewaluacji planu rozwoju szkoły. 
   33. Uczestniczy w pracach komisji do opracowania i ewaluacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania (WZO). 
   34. Monitoruje mierzenie jakości pracy szkoły. 
   35. Wykonuje wszelkie inne polecenia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie, w zakresie odpowiedzialności służbowej. 
   36. Czas pracy wicedyrektora jest nienormowany i wynika z sytuacji organizacyjnej i potrzeb szkoły. 

Zakres czynności kierownika szkolenia praktycznego 

 1. Zadania i czynności wykonywane przez pracownika : 
 • w zakresie wykonywanej pracy podlega w całej rozciągłości dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie; 
 • prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym uchwałą Rady Powiatu Ostródzkiego; 
 • nadzorowanie i kontrolowanie przebiegu realizacji praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy; 
 • opracowania rocznego planu szkolenia praktycznego; 
 • sporządzania rocznego sprawozdania z przebiegu kształcenia praktycznego; 
 • informowania kierownictwa zakładu i szkoły o pozytywnych i negatywnych spostrzeżeniach w kształceniu zawodowym uczniów; 
 • sporządzenia rocznego planu kontroli praktycznej nauki zawodu; 
 • sporządzenie planu współpracy szkoły z zakładami i nadzór nad ich realizacją; 
 • organizowanie etapów pisemnych egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje      zawodowe uczniów; 
 • przygotowanie tygodniowego harmonogramu zajęć praktycznych; 
 • nadzoruje przebiegu procesu wychowawczego w zakładach pracy; 
 • upowszechnianie dobrych doświadczeń w zakresie praktycznej nauki zawodu; 
 • udzielanie uczniom instruktażu w zakresie postępowania w trakcie realizacji kształcenia     praktycznego; 
 • przewodniczenie szkolnemu Zespołowi Przedmiotów Zawodowych; 
 • współdziałanie z zastępcami dyrektora w sprawach organizacji pracy szkoły, wyników nauczania,    frekwencji uczniów i promocji do klas następnych; 
 • właściwe zorganizowanie swojego stanowiska pracy w zakresie pełnionej funkcji; 
 • zapraszanie przedstawicieli zakładów pracy na posiedzenia Rady Pedagogiczne

 

 1. Kierownik szkolenia praktycznego jest uprawniony do : 
 • współdziałania w ramach ustalonych obowiązków służbowych ze wszystkimi zakładami pracy; 
 • kontroli zewnętrznej wszystkich zakładów kształcących uczniów w zakresie : 
 1. prawidłowości zawieranych umów z młodocianymi pracownikami, 
 2. posiadania i realizacji planów szkolenia praktycznego, 
 3. wyposażenia i organizacji bhp na stanowiskach pracy, 
 4. odpowiedniego doboru asortymentu robót; 
 • kontroli wewnętrznej w zakresie : 
 1. współpracy wychowawców klas z zakładami pracy, 
 2. prowadzenia podstawowej dokumentacji szkolnej, 
 3. hospitacji zajęć Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego; 

 

 1. Inne ustalenia organizacyjne dotyczące kierownika szkolenia praktycznego: 
 • czas pracy kierownika szkolenia praktycznego jest nienormowany i wynika z sytuacji organizacyjnej i potrzeb szkoły; 
 • wykonuje wszelkie inne polecenia dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petőfi w Ostródzie, w zakresie odpowiedzialności służbowej. 


Zakres czynności kierownika internatu 

W zakresie czynności służbowych kierownik internatu podlega bezpośrednio dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi:. 

Z tytułu pełnionej funkcji kierownik internatu: 

1. Kieruje całokształtem pracy internatu i stołówki. 
2. Ustala czynności służbowe wszystkich podległych pracowników. 
3. Ponosi odpowiedzialność za organizację, kierunek i poziom pracy wychowawczej w internacie. 
4. Odpowiada za stan sanitarno – higieniczny, administracyjno – gospodarczy oraz za prawidłowe wykonywanie obowiązujących przepisów. 
5. Stale dąży do ulepszenia i unowocześnienia warunków nauki, życia społecznego i wypoczynku wychowanków, zaopatruje internat w niezbędny sprzęt, dba o estetyczny wygląd pomieszczeń i otoczenia internatu. 
6. Organizuje pracę zespołu wychowawczego, obserwuje zajęcia wychowanków, udziela im instruktażu, ustala rozkład dyżurów wychowawczych. 
7. Opracowuje przy współudziale wychowanków plan pracy wychowawczej internatu. 
8. Przygotowuje i zwołuje posiedzenia rady pedagogicznej internatu. 
9. Kontroluje pracę personelu administracyjno – gospodarczego internatu i stołówki, przestrzega stosowania przez personel zasad systematyczności i gospodarności w pracy. 
10. Uczestniczy we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej Zespołu. 
11. Przedstawia sprawy internatu dyrektorowi Zespołu i radzie pedagogicznej. 
12. Reprezentuje z ramienia Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Petőfi sprawy internatu wobec władz nadrzędnych oraz instytucji i organizacji w środowisku. 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi: 

Wszelkie sprawy dotyczące uczniów są przyjmowane w sekretariacie szkoły przy ul. Sportowej 1 pokój nr 2 w godzinach 7:40 do 15:40, telefon do sekretariatu 89 646 37 53. 
Dyrektor Zespołu przyjmuje uczniów i rodziców codziennie w godzinach urzędowania w pok. Nr 3. 
Na wniosek osób zainteresowanych i urzędów wszelkie informacje realizowane są na piśmie w ciągu 14 dni. 

DYŻURY ZESPOŁU KIEROWNICZEGO

Rybacki Henryk - Dyrektor Wtorek 14:00 -16:30
Rubczewski Wacław - Wicedyrektor Czwartek 13:00 -15:40
Kurdziel Maja  - Wicedyrektor Środa 13:00 -15:40
Wietek  Barbara – Kierownik szkolenia praktycznego Poniedziałek 13:00 -15:40
Konstantynowicz Barbara – Kierownik internatu Piątek

13:00 -15:40

 

Wykaz typów szkół w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi: 

Wykaz typów szkół w Zespole Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi w Ostródzie przy ul. Sportowej 1. 
1. Technikum Nr 2 kształcimy w zawodach:

 • technik hotelarstwa – 4-letnie
 • technik handlowiec - 4-letnie
 • technik ekonomista - 4-letnie
 • technik informatyk – 4-letnie
 • technik turystyki wiejskiej – 4-letnie
 • technik obsługi turystycznej - 4-letnie
 • technik analityk - 4-letnie
 • technik – żywienia i usług gastronomicznych - 4 letnie
 • technik spedytor -  4 letnie
 • technik eksploatacji portów i terminali –  4 letnie


2. Liceum Ogólnokształcące Nr II

 • ukierunkowanie zawodowe – policjant – 3 letnia 
 • ukierunkowanie zawodowe – żołnierz – 3 letnia 


3. Branżowa Szkoła I Stopnia
Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Zawodowych im. Sandora Petőfi znajdują się stronie internetowej szkoły pod adresem: www.ekonomik.webd.pl