Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Jednostki organizacyjne: Szkoły i placówki oświatowe
Wersja z dnia

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie

Zespół Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie

Zespół Szkół Rolniczych im. Wincentego Witosa w Ostródzie
14-100 Ostróda ul. Czarnieckiego 69
Tel. (0-89) 64672 26
Fax (0-89) 646 72 27

www.rolnik.edu.pl
adres e-mail: sekretariat@rolnik.edu.pl  
NIP: 741-10-67-831 
REGON: 000705410


Dyrektor Paweł Muszyński

Zespół Szkół Rolniczych jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej

Majątek :

Jednostka

Położenie nieruchomości

Nr działki

Położenie działki

Rodzaj zabudowy

ZSR im. W. Witosa w Ostródzie

miasto Ostróda – Czarnieckiego 69

175 /28

0,411 ha

budynek szkoły

miasto Ostróda – Czarnieckiego 71 176 /3 0,6794 ha budynek sali gimnastycznej
Obręb nr 8 360 /8 0,3766 

garaże 2- budynki

budynek warsztatów

Obręb nr 8 ½ 360/9 0,01125 droga dojazdowa
miasto Ostróda
obręb nr 8
333 0,7754 niezabudowana

 

Nadzór pedagogiczny sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty 

Organy szkoły i ich kompetencje 

Dyrektor Szkoły

 1. Dyrektor Szkoły kieruje całokształtem działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz gospodarczej szkoły i jest jej przedstawicielem na zewnątrz. 
 2. Funkcję dyrektora szkoły powierza i z tej funkcji odwołuje organ prowadzący szkołę. 
 3. W szkole inne funkcje kierownicze powierza i odwołuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego. 
 4. Dyrektor Szkoły jest osobą kierującą zakładem pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, decyduje w szczególności w sprawach: 
 • zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, 
 • przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, 
 • występowania z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. 
 1. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Rodziców. 
 2. Dyrektor może ponadto w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty zmienić lub wprowadzić nowe zawody lub specjalności. 
 3. Dyrektor może skreślić ucznia z listy uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania. 
 4. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 
 5. Decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów Dyrektor podejmuje na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego. 
 6. Dyrektor może powołać komisję na stałe lub na czas określony spośród nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w celu wykonania określonych zadań. 
 7. Dyrektor odpowiada za prawidłowe gospodarowanie mieniem szkoły. 
 8. Dyrektor administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. 
 9. Dyrektor odpowiada za okresowe inwentaryzowanie majątku szkolnego. 
 10. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę poza obiektami należącymi do tych jednostek. 
 11. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły zastępuje go wicedyrektor. 


Rada Pedagogiczna

 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, wspólnym dla Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie, kształcących uczniów. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych z działalnością dydaktyczną, opiekuńczą i organizacyjną szkoły. 
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. 
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły, który prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 
 4. Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 
 5. Dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 
 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
 • zatwierdzanie planów pracy szkoły, 
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, 
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, 
 • podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów. 
 1. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, z tym że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. 
 2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
 • organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
 • projekt planu finansowego szkoły, 
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
 • propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
 • szkolny zestaw programów i podręczników. 
 1. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 
 2. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian. 
 3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 
 4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 
 5. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 
 6. Przewodniczący rady pedagogicznej zobowiązany jest do: 
 • zwoływania posiedzeń rady pedagogicznej, 
 • realizacji uchwał rady pedagogicznej, 
 • tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady w podnoszeniu poziomu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego szkoły, 
 • oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
 • dbania o autorytet rady, ochrony praw i godności nauczycieli, 
 • zapoznania rady z obowiązującymi przepisami prawa szkolnego oraz omawiania trybu i form ich realizacji, 
 • Analizowania stopnia realizacji uchwał rady pedagogicznej. 
 1. Członek rady pedagogicznej jest zobowiązany do: 
 • przestrzegania postanowień prawa szkolnego oraz zarządzeń Dyrektora, 
 • czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach rady pedagogicznej, 
 • realizowania uchwał rady pedagogicznej także wtedy, kiedy zgłosił do nich swoje zastrzeżenia, 
 • składania przed radą pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych zadań, 
 • nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 
 1. Z zebrań rady pedagogicznej sporządza się protokół i w terminie do 7 dni od daty zebrania, zawsze przed następnym posiedzeniem rady pedagogicznej, wpisuje się go do księgi protokołów, będącej podstawowym dokumentem działalności rady. Protokół zebrania rady wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący obrad, protokolant i wszystkie osoby ujęte na liście obecności. Członkowie rady pedagogicznej mają prawo, w terminie do 14 dni od sporządzenia protokołu w księdze protokołów, do zgłoszenia poprawek przewodniczącemu obrad. Rada na następnym posiedzeniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. Księgę protokołów należy udostępniać na terenie szkoły jej nauczycielom, upoważnionym przedstawicielom organów nadrzędnych szkoły i przedstawicielom związków zawodowych zrzeszających nauczycieli. 


Rada Rodziców

 1. W Zespole Szkół działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców uczniów i jest wspólna dla Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie. 
 2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z Dyrektorem szkoły Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, władzami oświatowymi oraz innymi instytucjami i organizacjami, realizującymi zadania zespołu szkół. 
 3. Radę Rodziców stanowią rady klasowe rodziców. 
 4. Do zadań Rady Rodziców należy: 
 • podejmowanie współodpowiedzialności za funkcjonowanie zespołu szkół, 
 • współtworzenie warunków do prawidłowego funkcjonowania zespołu szkół w sferze społeczno - wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej i ekonomicznej, a w szczególności: 
 • troszczenie się o prawidłowe stosunki społeczne w zespole szkół, 
 • motywowanie uczniów do nauki, pomaganie im w rozwoju zainteresowań, 
 • eliminowanie zagrożeń zdrowotnych i wychowawczych, 
 • wspieranie i organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury w środowisku uczniowskim. 
 1. Wspieranie młodzieży w jej samorządnych działaniach. Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w zespole szkół. 
 2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy. 
 3. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków finansowych dla zespołu szkół zwłaszcza na działalność wychowawczo - opiekuńczą. 
 4. Struktura organizacyjna Rady Rodziców uregulowana jest w odrębnym regulaminie. 
 5. Zebrania Prezydium Rady Rodziców odbywają się w zależności od potrzeb (przynajmniej raz w semestrze). 
 6. W zebraniach Prezydium mogą brać udział z głosem doradczym osoby współpracujące z Radą Rodziców, Dyrekcja Zespołu Szkół, członkowie Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego i instytucji współpracujących z zespołem szkół. 
 7. Fundusze Rady Rodziców pochodzą: z dobrowolnych składek rodziców, z dotacji i darowizn, z prowadzonej działalności gospodarczej. 
 • gospodarka finansowa Rady Rodziców opiera się na zatwierdzonym planie finansowym oraz zatwierdzonych zasadach jego funkcjonowania, 
 • odstępstwa od zatwierdzonego planu finansowego mogą być dokonane tylko przez Prezydium Rady Rodziców, 
 • dokonanych zmianach Prezydium Rady Rodziców informuje zebranie plenarne Rady Rodziców na jego najbliższym spotkaniu, 
 • ewidencję dochodów i wydatków prowadzi księgowość Rady Rodziców. Zasady i wysokość wynagrodzenia dla osoby upoważnionej przez Prezydium Rady Rodziców ustala jej Prezydium. 
 1. Kompetencje Rady Rodziców: 
 • Rada Rodziców powołuje się na moralne i naturalne prawo rodziców do decydowania o warunkach w jakich ich dzieci wychowują się i uczą oraz ma prawo: 
 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczego zespołu szkół obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowanego do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, 
 • Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowanego do uczniów, nauczycieli i rodziców, 
 • Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, 
 • Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, 
 • Opiniuje dobór podręczników, 
 • być traktowana jako równorzędny, obok uczniów i nauczycieli, podmiot życia szkolnego, 
 • domagać się uznania podmiotowości ucznia, a w szczególności ochrony jego godności bez względu na osiągane wyniki w nauce, 
 • wywierać wpływ na życie społeczne w zespole szkół i współkształtować stosunki społeczne w niej panujące, 
 • przedstawiać nauczycielom, Dyrekcji Zespołu Szkół, organowi prowadzącemu i nadzorującemu szkołę opinie rodziców oraz uczniów w istotnych sprawach zespołu szkół, 
 • w sprawach spornych odwoływać się do organu prowadzącego lub nadzorującego zespołu szkół. 
 1. Rada Rodziców używa pieczęci podłużnej o treści (odcisk pieczęci Rady Rodziców). 


Samorząd Uczniowski

 1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem", który to organ jest wspólny dla Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie. 
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie zespołu szkół. 
 3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 
 4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem zespołu szkół. 
 5. Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 
 • prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej, 
 • prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem, 
 • prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu. 
 1. Celem Samorządu Uczniowskiego jest: 
 • uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniowie - nauczyciele w realizacji celów wychowawczych zespołu szkół, 
 • rozwijanie demokratycznych form współżycia, podejmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę, 
 • kształtowanie umiejętności zespołowego działania, tworzenia warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów. 
 1. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy: 
 • spełniania wobec władz szkolnych rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej, 
 • współdziałanie z Dyrekcją Szkoły w zakresie zapewnienia młodzieży należytych warunków do nauki, udzielanie niezbędnej pomocy uczniom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, 
 • współdziałanie w rozwijaniu zainteresowań naukowych, kulturalnych, sportowych i turystycznych, organizowanie wypoczynku i rozrywki, 
 • dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, inspirowanie do udziału w pracach społeczno - użytecznych w szkole i środowisku, 
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym trudności w nauce, 
 • rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu Dyrektorowi szkoły lub Radzie Pedagogicznej, 
 • dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. 
 1. Ocena nauczyciela przez Samorząd Uczniowski. 
 • Dyrektor Zespołu Szkół, przygotowując ocenę pracy nauczycieli ma obowiązek zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego, 
 • opiniowanie nauczyciela przez uczniów odbywa się na wniosek Dyrektora szkoły, 
 • opiniowanie przeprowadza zespół opiniujący, powołany przez Radę Samorządu Uczniowskiego. 
 1. Samorząd Uczniów w celu wspierania działalności statutowej zespołu szkół może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin samorządu. 


Wicedyrektor 
W Zespole Szkół tworzy się stanowisko wicedyrektora. Dyrektor opracowuje szczegółowy zakres obowiązków Wicedyrektora:

 1. W zakresie wykonywanej pracy podlega w całej rozciągłości Dyrektorowi Zespołu Szkół: 
 • odpowiada za prawidłowość procesu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego we wszelkich formach kształcenia, 
 • planuje zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i rozkłady zajęć, sporządza i kontroluje wykonanie planu dydaktyczno – wychowawczego i opiekuńczego, 
 • kontroluje systematyczność oceniania uczniów i sprawdzania prac kontrolnych przez nauczycieli, 
 • nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji szkolnej: tj. dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, planów pracy, 
 • sporządza sprawozdania z pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej Zespołu Szkół, 
 • hospituje lekcje i zajęcia pozalekcyjne zgodnie z owiązującym planem hospitacji, 
 • opracowuje plan zajęć i plany zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 
 • prowadzi rejestr nieobecności nauczycieli i rozliczania godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli i zatwierdza do listy płac, 
 • uzgadnia z nauczycielami zaopatrzenie w pomoce naukowe i podręczniki szkolne, 
 • zastępuje Dyrektora Szkoły w czasie nieobecności na polecenie ustne lub pisemne, 
 • nadzoruje i organizuje pracę Zespołu Wychowawczego, 
 • organizuje pracę Komisji Pomocy Materialnej Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie, 
 • kontroluje dyżury nauczycieli na korytarzach w czasie przerw międzylekcyjnych oraz punktualność rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktycznych, 
 • współpracuje z kierownikami internatów uczniowskich w zakresie spraw dydaktyczno – wychowawczych dotyczących uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w Ostródzie mieszkających w internacie, 
 • przewodniczy Szkolnej Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej, 
 • przewodniczy komisji do opracowania i ewaluacji planu rozwoju Zespołu Szkół, 
 • przewodniczy komisji do opracowania i ewaluacji wewnątrzszkolnych zasad oceniania, 
 • przewodniczy komisji do spraw opracowania i ewaluacji planu wychowawczego Zespołu Szkół, 
 • czas pracy Wicedyrektora jest nienormowany i wynika z sytuacji organizacyjnej i potrzeb Zespołu Szkół, 
 • współpracuje z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego oraz innymi nauczycielami i pracownikami Zespołu Szkół w zakresie organizowania wymiany młodzieży z zaprzyjaźnionymi szkołami z zagranicy, 
 • analizuje informacje pod kątem pozyskania środków unijnych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. 
 • organizuje na terenie Zespołu Szkół olimpiady i konkursy o tematyce europejskiej, w zakresie historii, sztuki i kultury oraz sportu, 
 • wykonuje wszystkie inne polecenia Dyrektora Zespołu Szkół. 


Kierownik Szkolenia Praktycznego 
Zakres obowiązków Kierownika Szkolenia Praktycznego:

 1. Opracowuje plan dydaktyczno – wychowawczy praktycznej nauki zawodu (wszystkich form łącznie) w szczególności: 
 • harmonogram praktyk zawodowych - tryb dzienny i zaoczny, 
 • harmonogram zajęć praktycznych, 
 • harmonogram konkursów przedmiotowych, 
 • organizuje spotkania z przedstawicielami zakładów (w tym z rolnikami) celem uzgodnienia warunków i programów z zakresu kształcenia praktycznego, 
 • sporządza i podpisuje umowy o praktyczną naukę zawodu między Zespołem Szkół i zakładami pracy oraz rolnikami z wyłączeniem zawodu kucharz małej gastronomii, 
 • kompletuje opracowane przez nauczycieli rozkłady nauczania z kształcenia praktycznego zgodnie z ustaleniami, które podjęła komisja przedmiotów zawodowych, 
 • ustala posiedzenia Zespołu Przedmiotów Zawodowych celem korelacji kształcenia praktycznego z programem nauczania i inspiruje ewentualne zmiany w tematyce nauczania praktycznego, 
 • utrzymuje stały kontakt z kierownictwem gospodarstw i rolnikami, u których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu, 
 • prowadzi i systematycznie aktualizuje dokumentację kształcenia praktycznego z wyłączeniem zawodu kucharz małej gastronomii, 
 • współpracuje z zakładami pracy w których uczniowie odbywają praktyczną naukę zawodu w zakresie organizacji i doskonalenia procesu kształcenia praktycznego z wyłączeniem zawodu kucharz małej gastronomii, 
 • organizuje i powołuje skład komisji egzaminacyjnej oraz przewodniczy w egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe, 
 • uczestniczy w planowaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych Zespołu Szkół oraz w opracowaniu planu hospitacji w zakresie praktycznej nauki zawodu, 
 • organizuje olimpiady, konkursy i turnieje o charakterze zawodowym na terenie Zespołu Szkół, 
 • współorganizuje wyminę polsko-francuską w ramach międzynarodowych praktyk zawodowych, 
 • śledzi za pomocą nowoczesnych technologii informacyjnych informacji na temat źródeł pozyskiwania środków unijnych na rzecz Zespołu Szkół. 
 1. W zakresie realizacji nadzoru wewnętrznego: 
 • nadzoruje realizację tygodniowego kształcenia praktycznego, 
 • współdziała z dyrektorem szkoły w nadzorze działalności dydaktycznej w zakresie kształcenia praktycznego, 
 • kontroluje dokumentację prowadzoną w zakresie kształcenia praktycznego przez nauczycieli i uczniów, 
 • prowadzi hospitacje nauczycieli przedmiotów zawodowych, 
 • hospituje inne zajęcia i lekcje zlecone przez dyrektora, 
 • kontroluje praktyczną naukę zawodu pod kątem zgodności z przepisami BHP, 
 • analizuje i rozlicza z realizacji programu praktycznej nauki zawodu. 
 1. Odpowiedzialność kierownika szkolenia praktycznego: 
 • przygotowuje dokumenty niezbędne do klasyfikacji i sprawozdawczości dotyczącej kształcenia praktycznego, 
 • koreluje treści kształcenia praktycznego w porozumieniu z członkami Zespołu Przedmiotów Zawodowych z nauką teoretycznych przedmiotów zawodowych, 
 • przygotowuje materiały i analizy, które mają stanowić przedmiot narad podczas posiedzeń Zespołu Przedmiotów Zawodowych, 
 • kompletuje dokumentację związaną kształceniem praktycznym, 
 • planuje kształcenie praktyczne oraz kontroluje bieżącą realizację programów. 
 • Wykonuje wszystkie inne polecenia Dyrektora Zespołu Szkół. 


Kierownik Pracowni Ćwiczeń Praktycznych i Ośrodka Szkolenia Kierowców 
Zakres obowiązków i odpowiedzialności kierownika warsztatów szkolnych:

 1. W zakresie obowiązków i odpowiedzialności Kierownika Warsztatów Szkolnych zawiera się kierowanie szkolnym Ośrodkiem Szkolenia Kierowców - zwanym dalej OSK. 
 2. W prowadzonej dokumentacji działalności szkolnego OSK Kierownik Warsztatów Szkolnych używa tytułu Kierownika Ośrodka Szkolenia Kierowców. 
 3. W zakresie planowania i organizacji szkolenia praktycznego: 
 • Opracowuje harmonogramy zajęć: 
 1. nauki jazdy samochodem osobowym i ciągnikiem rolniczym, 
 2. nauki pracy maszynami rolniczymi, 
 3. dyżurów i zajęć specjalizujących na terenie pracowni ćwiczeń praktycznych znajdujących się w warsztatach szkolnych. 
 4. Prowadzi ewidencję uczniów uczestniczących w zajęciach z nauki jazdy samochodem osobowym i ciągnikiem rolniczym. 
 • Prowadzi wymaganą dokumentację związaną z działalnością Ośrodka Szkolenia Kierowców: 
 1. wypisuje karty przeprowadzanych zajęć z nauki jazdy samochodem osobowym i ciągnikiem rolniczym, 
 2. prowadzi ewidencję wydawanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia z nauki jazdy, 
 3. wypisuje zaświadczenia potwierdzające odbyte szkolenie i nabyte umiejętności. 

 

 • Przygotowuje wymaganą dokumentację do przeprowadzania egzaminów wewnętrznych ze szkolenia uczniów (kandydatów) na kierowców. 
 • Organizuje olimpiady, konkursy i turnieje o charakterze zawodowym na terenie szkoły w porozumieniu z Dyrektorem i Kierownikiem Szkolenia Praktycznego. 
 • Kompletuje i nadzoruje opracowane przez nauczycieli plany nauczania w zakresie zajęć praktycznych w pracowniach ćwiczeń praktycznych znajdujących się w warsztatach szkolnych oraz plany nauczania instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących młodocianych pracowników. 
 • Współpracuje z Kierownikiem Szkolenia Praktycznego w zakresie całokształtu kształcenia praktycznego. 
 • Kompletuje opracowane przez nauczycieli plany nauczania z zajęć praktycznych nauki jazdy: 
 1. samochodem osobowym, 
 2. ciągnikiem rolniczym. 
 • Prowadzi ewidencję zużycia paliwa przez pojazdy silnikowe używane do prowadzenia zajęć praktycznych. 
 • Kontroluje prawidłowość zapisów w kartach drogowych i kartach przeprowadzanych zajęć nauki jazdy. 
 • Sporządza comiesięczny wykaz przeprowadzonych godzin zajęć praktycznych z nauki jazdy przez poszczególnych nauczycieli. 
 • Współpracuje z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego w zakresie prowadzonego szkolenia przez szkolny OSK. 
 • Współpracuje ze Starostwem (Wydziałem Komunikacji) w zakresie prowadzonego szkolenia przez szkolny OSK. 
 1. W zakresie realizacji nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego: 
 • Dba wraz z nauczycielami o systematyczne wyposażanie bazy dydaktycznej w pracowniach ćwiczeń praktycznych znajdujących się w warsztatach szkolnych. 
 • Kontroluje stan techniczny oraz konserwację sprzętu, maszyn i narzędzi będących na wyposażeniu pracowni ćwiczeń praktycznych znajdujących się w warsztatach szkolnych. 
 • Kontroluje realizację zajęć praktycznych młodocianych pracowników w zakładach pracy, prowadzoną dokumentację w tym zakresie przez instruktorów praktycznej nauki zawodu – zgodność podstawy programowej z realizowanym programem kształcenia. 
 • Kontroluje realizację zajęć praktycznych w pracowniach ćwiczeń praktycznych znajdujących się w warsztatach szkolnych pod kątem przestrzegania: 
 1. przepisów BHP, 
 2. ochrony środowiska, 
 3. p.poż.. 
 • Dokonuje kontroli bazy dydaktycznej w pracowniach ćwiczeń praktycznych znajdujących się w warsztatach szkolnych i na jej podstawie opracowuje okresową analizę potrzeb (niezbędnych zakupów pomocy dydaktycznych) z tym związanych. 
 • Prowadzi hospitacje nauczycieli kształcenia praktycznego oraz inne zajęcia dydaktyczne. 
 • Przeprowadza comiesięczną kontrolę zapisów tematyki zajęć praktycznych realizowanych w pracowniach ćwiczeń praktycznych znajdujących się w warsztatach szkolnych i na terenie zakładów pracy w których realizowana jest praktyczna nauka zawodu dla młodocianych pracowników. 
 1. Odpowiedzialność Kierownika Warsztatów Szkolnych: 
 • właściwe i terminowe prowadzenie dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności OSK, 
 • właściwe i terminowe prowadzenie dokumentacji związanej ze szkoleniem praktycznym w Pracowniach Ćwiczeń Praktycznych znajdujących się w warsztatach szkolnych, 
 • właściwe i terminowe kompletowanie dokumentacji związanej z prowadzonym nadzorem zajęć nauki jazdy i szkolenia praktycznego w pracowniach ćwiczeń praktycznych znajdujących się w warsztatach szkolnych, 
 • prawidłowe planowanie przebiegu zajęć nauki jazdy i szkolenia praktycznego w pracowniach ćwiczeń praktycznych znajdujących się w warsztatach szkolnych, 
 • terminowe przygotowanie dokumentacji niezbędnej do klasyfikacji i sprawozdawczości, dotyczącej kształcenia praktycznego, 
 • właściwe i terminowe nadzorowanie przebiegu kształcenia praktycznego młodocianych pracowników, 
 • odpowiada za stan bazy dydaktycznej pracowni ćwiczeń praktycznych znajdujących się w warsztatach szkolnych i OSK. 
 1. Wykonuje wszystkie inne polecenia Dyrektora Zespołu Szkół. 
 2. Pozyskuje informacje na temat możliwości pozyskania środków na rzecz Zespołu Szkół w celu rozbudowy i modernizacji bazy dydaktycznej Zespołu Szkół. 


Cele i zadania szkoły

 1. Zespół Szkół realizuje cele i zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze określone w ustawie, a w szczególności przegotowuje uczniów do wykonywania czynności zawodowych na najwyższym poziomie jakości oraz zapewnia uczniom pełny i wszechstronny rozwój intelektualny, etyczno-moralny, emocjonalny i fizyczny, zgodnie z potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. Zespół Szkół uczy miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Przygotowuje uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 
 2. Zespół Szkół wspomaga ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i tworzy pozytywnie oddziałujące środowisko wychowawcze poprzez rozwój osobowości z uwzględnieniem ich indywidualnych uzdolnień, zainteresowań, specyfiki zawodów oraz wychowanie na świadomych, twórczych, odpowiedzialnych i wrażliwych na potrzeby ludzi, między innymi poprzez: 
 • umożliwienie zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do zdania egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i podjęcia nauki na wyższych uczelniach, 2) kształtowanie umiejętności, które pomogą absolwentowi w świadomym wyborze dalszego kształcenia i kreowania własnej kariery zawodowej, 
 • pomoc w rozwijaniu różnorodnych talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych, 
 • umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów przez organizowanie indywidualnego toku nauczania, wyznaczenie nauczyciela - opiekuna, 
 • wyposażenie w wiedzę humanistyczną, ekonomiczną, artystyczną i informatyczną, 
 • kształtowanie umiejętności i nawyków celowego, planowego działania, sprawnej organizacji oraz oceny efektów swojej pracy. 
 1. Cele i zadania, o których mowa w ust. 1 i 2 realizują nauczyciele wraz z uczniami (słuchaczami) w procesie dydaktycznym, działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej, a także w czasie zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. 
 2. Cele i zadania dydaktyczne realizowane są w oparciu o obowiązujące podstawy programowe, plany i programy nauczania dotyczące poszczególnych kierunków kształcenia. 
 3. Zespół Szkół realizuje całokształt zadań uwzględniając obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny, spełniając jednocześnie następujące warunki: 
 • każda pracownia w Zespole Szkół posiada szczegółowy regulamin przepisów bezpieczeństwa i higieny oraz przeciwpożarowych, a przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w roku szkolnym uczniowie są zapoznawani z regulaminami obowiązującymi w danej pracowni i zobowiązywani do ich przestrzegania, 
 • podczas zajęć praktycznych w zakładach pracy, uczniowie są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących w tych zakładach przepisów bezpieczeństwa i higieny, 
 • podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych opiekę nad uczniami (słuchaczami) sprawuje nauczyciel lub opiekun wyznaczony przez dyrektora Zespołu Szkół, 
 • podczas realizacji praktycznej nauki zawodu, na terenie placówek szkolenia praktycznego, opieka nad uczniami jest sprawowana przez nauczyciela praktycznej nauki zawodu lub zakładowego kierownika praktyk. 


Szkoła kształci uczniów w następujących zawodach

Praktyczną naukę zawodu uczniowie mogą realizować w:

 • pracowniach zajęć praktycznych, 
 • ośrodku szkolenia kierowców, 
 • zakładach pracy, gospodarstwach rolnych, 
 • zakładach rzemieślniczych.