Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Jednostki organizacyjne: Szkoły i placówki oświatowe
Wersja z dnia

Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie.

Zespół Szkół Zawodowych

im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego
14-100 Ostróda 
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2
Tel. 89 646-52-78
NIP 741-10-68-078,
REGON 000190029
e-mail: 
szkola@staszic.ostroda.pl
strona internetowa: www.staszic.ostroda.pl

Dyrektor: Anna Teodorowicz

Zespół Szkół jest jednostką organizacyjną Powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej.
 

Majątek :

Jednostka

Położenie nieruchomości

Numer działki 

Powierzchnia działki 

Rodzaj zabudowy 

 Zespół Szkół Zawodowych im. S. Staszica 
i Centrum Kształcenia Ustawicznego

miasto Ostróda
obręb Nr 8
ul. Pieniężnego

77/8 udz. 94/100 cz.
 

104
106/
105/3

0,7311 ha
 


0,4474 ha
0,0990 ha
0,2752 ha


budynek warsztatów szkolnych 


budynek szkoły
niezabudowana
budynek sali gimnastycznej

Majątek ruchomy Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie wynosi 1 904 280 zł.  

W skład Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzą: 

 1. Technikum nr 1
 2. Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1
 3. Liceum Ogólnokształcące nr IV 
 4. Centrum Kształcenia Ustawicznego:
 • Szkoła Policealna
 • Liceum Ogólnokształcące

 

Organy szkoły: 

 

Dyrektor szkoły - Anna Teodorowicz

Dyrektor szkoły jest powoływany/odwoływany przez Zarząd Powiatu w Ostródzie.

 • jest przedstawicielem szkoły na zewnątrz, 
 • przełożonym wszystkich pracowników szkoły, 
 • przewodniczącym rady pedagogicznej, 
 • sprawuje opiekę nad młodzieżą uczącą się w szkole, 
 • jest odpowiedzialny za planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy szkoły. 


Wicedyrektor d/s dydaktyczno-organizacyjnych - mgr inż. Dariusz Marchlewski

 • uczestniczy w ocenie pracy nauczyciela, 
 • opracowuje i nadzoruje pracę dydaktyczną szkoły, 
 • kontroluje dokumentację pedagogiczną.


Wicedyrektor d/s CKU – mgr inż. Elżbieta Rudzińska

 • opracowuje i nadzoruje pracę dydaktyczną CKU 
 • kontroluje dokumentację pedagogiczną 


Rada Pedagogiczna 

 • kolegialny organ szkoły realizujący statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki, 
 • obraduje na zebraniach plenarnych lub w powołanych przez siebie komisjach zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem posiedzeń i w miarę bieżących potrzeb, 


Uprawnienia Rady Pedagogicznej: 

 • zatwierdzenie planów pracy szkoły, 
 • zatwierdzenie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów w szkole, 
 • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu, 
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy uczniów. 


Samorząd Uczniowski 

 • Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych. Radę Samorządu Uczniowskiego wyłania się na zebraniu przedstawicieli klas.
 • Samorząd Uczniowski, poprzez Radę Samorządu, może przedstawiać Radzie Pedagogicznej lub dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności tych, które dotyczą realizacji podstawowych praw ucznia. 


Rada Rodziców 

 • Rada Rodziców stanowi reprezentację wszystkich rodziców wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej. 
 • Prezydium Rady Rodziców wybiera się spośród przedstawicieli klasowych rad rodziców. 
 • Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 
 • Rada Rodziców obraduje na zebraniach plenarnych - co najmniej jeden raz w roku szkolnym i w miarę bieżących potrzeb. 


Rada Słuchaczy

 • tworzą ją wszyscy słuchacze Centrum Kształcenia Ustawicznego 
   

Przedmiot działalności: 

 1. Szkoła w szczególności: 
 • umożliwia zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia danego typu szkoły; 
 • zapewnia wszechstronną opiekę na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę; 
 • zapewnia wychowanie zdrowotne; 
 • przygotowuje młodzież do samorządności i udziału w życiu szkoły; 
 • przygotowuje młodzież do wejścia na rynek pracy; 
 • szkoła dysponuje trzema pracowniami informatycznymi z dostępem do Internetu; 
 • zapewnia praktyki zawodowe, w tym zagraniczne; 
 • uczestniczy w programach UE – Comenius/Erasmus+ i PO KL . 

 

 1. Kompetencje: 
 • Regulamin przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Zawodowych im. St. Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostródzie - na stronie Szkoły www.staszic.ostroda.pl 
 1. Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica i Centrum Kształcenia Ustawicznego wydaje następujące dokumenty: 
 • świadectwa promocyjne, ukończenia szkoły i dojrzałości, 
 • dyplomy uzyskania tytułu zawodowego, 
 • duplikaty świadectw szkolnych i dyplomów uzyskania tytułu zawodowego, 
 • zaświadczenia uczniowskie/słuchaczy, 
 • legitymacje szkolne, 
 • odpisy arkuszy ocen, 
 • świadectwa pracy. 
 • indeksy 
 1. Wymagane dokumenty do otrzymania duplikatu świadectwa szkolnego: 
 • podanie z opisem zaginięcia lub zniszczenia oryginału dokumentu oraz danymi osobowymi. 
 1. Termin załatwienia sprawy: 
 • 14 dni 

 

 1. Opłaty: 
 • Opłata skarbowa na rzecz szkoły: 
 • Duplikat świadectwa - 26,0 zł 

Miejsce złożenia dokumentów Sekretariat szkoły pokój 105, I piętro