Wersja obowiązująca z dnia

Pozwolenie na rozbiórkę / zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego

ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI OBIEKTU BUDOWLANEGO

(Dokonanie zgłoszenia rozbiórki obiektu budowlanego, dla którego nie ma konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę)

Wymagane dokumenty:

  1. Zgłoszenie rozbiórki (wzór do pobrania)

Zgłoszenie powinno zawierać rodzaj, zakres, sposób wykonania i termin rozpoczęcia robót budowlanych.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

  1. oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  2. zgoda właściciela obiektu na jego rozbiórkę
  3. odpowiednie szkice lub rysunki obrazujące zamierzenie budowlane (np. mapka terenu z zaznaczonym usytuowaniem obiektu, dokumentacja fotograficzna),
  4. pozwolenia, opinie i uzgodnienia wymagane odrębnymi przepisami.
  5. upoważnienie udzielone osobie pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy (oryginał lub urzędowo/notarialne poświadczona kopia) - w przypadku ustanowienia pełnomocnika

Opłaty:

Przyjęcie zgłoszenia rozbiórki nie wymaga opłat.

 

Opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub uwierzytelniona kopia - od każdego pełnomocnictwa (prokury): 17 PLN (nie dotyczy pełnomocnictw udzielanych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej)

 

Opłatę skarbową uiszcza się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty (w momencie składania wniosku o dokonanie czynności urzędowej  a dokonuje się w kasie Urzędu Miejskiego w Ostródzie lub bezgotówkowo na jego konto.

Dane podstawowe dla Gminy Miejskiej Ostróda:
Ul. Mickiewicza 24
14-100 Ostróda
REGON: 510743404
NIP: 741-209-06-54

BANK MILLENNIUM 19 1160 2202 0000 0005 0164 4789

Konto
BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. 25 1600 1462 1027 9414 1000 0016 obowiązuje tylko do końca 2021 r.

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Zgłoszenie wraz z załącznikami należy złożyć w kancelarii ogólnej Starostwa tj. pok. nr 133. Inwestorzy z terenu gmin Morąg, Miłakowo i Małdyty składają zgłoszenie wraz z załącznikami
w Oddziale Budownictwa i Architektury w Morągu ul. 11 Listopada 9 pok. nr 2.

Termin załatwienia sprawy:
Załatwienie sprawy w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku o przyjęcie zgłoszenia.

Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia , może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie

W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia

W razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego w Ostródzie (pokój 436, tel. 6429818) oraz Oddział Budownictwa i Architektury w Morągu  ul. 11 listopada 9 (pok. 13 tel. 89 642-98-92) - z terenu gmin Morąg, Miłakowo, Małdyty.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, za pośrednictwem Starosty Ostródzkiego, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Ulgi:
Brak.

Informacje dodatkowe:
Zgłoszenia należy dokonać przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Starosta nie wniesie sprzeciwu.

Zgodnie  z Art.  31.1. Prawa budowlanego

Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:

  • budynków i budowli - niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych ochroną konserwatorską - o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
  • obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.

 

Właściwy organ może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę obiektów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli rozbiórka tych obiektów:

  • może wpłynąć na pogorszenie stosunków wodnych, warunków sanitarnych oraz stanu środowiska lub
  • wymaga zachowania warunków, od których spełnienia może być uzależnione prowadzenie robót związanych z rozbiórką.

 

Właściwy organ może żądać, ze względu na bezpieczeństwo ludzi lub mienia, przedstawienia danych o obiekcie budowlanym lub dotyczących prowadzenia robót rozbiórkowych.

 

Roboty zabezpieczające i rozbiórkowe można rozpocząć przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę lub przed ich zgłoszeniem, jeżeli mają one na celu usunięcie bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Rozpoczęcie takich robót nie zwalnia od obowiązku bezzwłocznego uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub zgłoszenia o zamierzonej rozbiórce obiektu budowlanego.

Podstawa prawna:
Art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Załączniki