Zespoł Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ostródzie
Jednostki organizacyjne: Szkoły i placówki oświatowe
Wersja z dnia

Zespoł Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie.

Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie.

14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14
Tel. 0 (prefix) 646 30 73
NIP 7412126501
REGON  281529719
e-mail: 
soswkonopnicka@friend.pl   
sosw-ostroda@wp.pl
strona internetowa: www.osw-ostroda.edupage.org

Dyrektor: Tomasz Brzeski 

Zespół jest jednostką  organizacyjną powiatu Ostródzkiego działającą  w formie jednostki  budżetowej

 

Majątek :

Jednostka

Położenie nieruchomości 

Numer działki 

Powierzchnia działki 

Rodzaj zabudowy 

Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy
im. M. Konopnickiej  

 miasto Ostróda
obręb Nr 9
ul. Grunwaldzka 13
miasto Ostróda
obręb Nr 9 
ul. Grunwaldzka 14

58/2

 

66/6

 0,6468 ha

 

0,2714 ha

 internat , garaż

 

budynek szkoły

Majątek ruchomy o wartości  2 569 462,82 zł

W skład Zespołu wchodzą:                    

 1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. M. Konopnickiej w Ostródzie, w skład którego wchodzą:
 • Szkoła Podstawowa Specjalna,
 • Gimnazjum Specjalne,
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
 • Szkoła Zawodowa Specjalna,
 • Grupy opiekuńczo-wychowawcze,
 1. Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Ostródzie.


Organem prowadzącym Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo- Rewalidacyjnych jest Powiat Ostródzki.
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie.
Zespół Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Ostródzie jest placówką publiczną dla dzieci i  młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z autyzmem oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 6 do 25 roku życia.


Przedmiot działalności

Cele Zespołu:

 1. przygotowanie wychowanków do samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie;
 2. wszechstronne rozwijanie  możliwości i umiejętności uczniów Zespołu;
 3. zapewnienie wychowankom fachowej pomocy i opieki;
 4. integrowanie  wychowanków ze środowiskiem;

 

Główne zadanie Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych to działalność dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza, a w szczególności:

 1. kształcenie uczniów w poszczególnych typach szkół;
 2. udzielanie pomocy pedagogicznej i rewalidacyjnej wychowankom, między innymi poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;
 3. stwarzanie możliwości korzystania z opieki pedagogicznej, psychologicznej, lekarskiej i specjalnych form pracy dydaktycznej;
 4. umożliwianie wychowankom  podtrzymywania poczucia  tożsamości narodowej i religijnej;
 5. umożliwianie rozwoju zainteresowań i zdolności uczniów  poprzez  prowadzenie  zajęć w kołach zainteresowań;
 6. nauczanie i rozwijanie samorządności  uczniowskiej;
 7. współpraca z rodzicami i instytucjami  wspomagającymi proces edukacyjno – wychowawczy;
 8. zapewnienie bezpieczeństwa osobistego, a także ochrony zdrowia  psychicznego i fizycznego wychowanków;
 9. prowadzenie  działań profilaktycznych dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów i ich środowiska;
 10. zapewnienie odpowiednich  warunków materialnych, środków dydaktycznych  i sprzętu specjalistycznego, sprzyjających prawidłowemu rozwojowi wychowanków;
 11. zapewnienie właściwej organizacji nauki  wychowanków;
 12. Zapewnienie całodobowej opieki i wyżywienia wychowankom zapisanym do grup opiekuńczo-wychowawczych.

 

Organy i ich kompetencje 

Dyrektor

Zadania Dyrektora Zespołu:

 1. odpowiada za całokształt pracy dydaktyczno - wychowawczo , opiekuńczej i rewalidacyjnej;
 2. nadzoruje pracę pedagogiczną Zespołu;
 3. odpowiada za stan organizacyjny Zespołu /planowanie pracy, projekty organizacyjne/;
 4. tworzy warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów;
 5. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących. W przypadku ich niezgodności z przepisami prawa  wstrzymuje ich wykonanie i powiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny;
 6. kieruje bieżącą pracą Zespołu i reprezentuje go na zewnątrz;
 7. planuje i dysponuje środkami finansowymi oraz ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
 8. podejmuje decyzje w sprawach:
 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników nie będących nauczycielami oraz powoływania nauczycieli do pełnienia funkcji kierowniczych,
 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar podległym nauczycielom i innym pracownikom,
 3. występowania z wnioskami - zaopiniowanymi przez Radę Pedagogiczną, w sprawie  odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników;
 1. określa zakres czynności i kompetencji podległej mu kadrze kierowniczej oraz pozostałym pracownikom Zespołu;
 2. może organizować - w czasie ferii zimowych i zajęć wolnych od nauki - działalność gospodarczą na rzecz poprawy sytuacji finansowej placówki;
 3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników Zespołu, w tym pozostałych członków kadry kierowniczej;                                                                                                                      
 4. w czasie nieobecności Dyrektora Zespołu, jego obowiązki pełni Wicedyrektor Zespołu;
 5. odpowiada za okresowe przeglądy bezpieczeństwa budynków i terenu Zespołu;
 6. powołuje i odwołuje, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz Rady Pedagogicznej, wicedyrektorów i osoby inne na stanowiska kierownicze.


Rada Pedagogiczna

Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

 1. zatwierdzanie planów pracy placówek wchodzących w skład Zespołu;
 2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
 3. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 4. opracowywanie i uchwalanie programu wychowawczego placówek Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców;
 5. występowanie do uprawnionego organu z wnioskiem o odwołanie ze stanowiska Dyrektora Zespołu lub innego stanowiska kierowniczego;
 6. podejmowanie uchwał w sprawach przeniesienia uczniów i wychowanków do innej placówki i promocji śródrocznej;
 7. podejmowanie decyzji w przypadkach uczniów sprawiających problemy wychowawcze;
 8. opiniowanie i zatwierdzanie organizacji placówki, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i grupowych na dany rok szkolny;
 9. opiniowanie projektu planu finansowego i gospodarczego;
 10. opiniowanie wniosków Dyrektora Zespołu w sprawie przyznania odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycieli i pozostałych pracowników;
 11. przygotowanie projektu statutu Zespołu, przygotowywanie oraz zatwierdzanie zmian  w statucie;
 12. powoływanie komisji do opracowywania wybranych zagadnień;
 13. zatwierdzanie regulaminów Zespołu;
 14. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów.

 

Rada Rodziców:

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności:
 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego Zespołu obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 2. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;
 3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania, jeśli Zespół zostanie zobowiązany do ich opracowania
 4. inicjowanie i organizacja pomocy rodziców na rzecz Zespołu.
 1. Rada Rodziców może występować do Dyrektora i innych organów Zespołu, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Zespołu;
 2. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł;

 


Samorząd Wychowanków

Samorząd Wychowanków może przedstawiać Radzie Pedagogicznej, Dyrektorowi, Radzie Rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach w szczególności dotyczących praw uczniów, takich jak:

 1. praw do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego rozwijanie zachowania właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 4. prawo do organizowania działalności kulturalnej, rozrywkowej, sportowej - zgodnie  z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi - w porozumieniu z Dyrektorem,
 5. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu. 

   

Zasady rekrutacji do szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego, zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej i  szkoły przysposabiającej do pracy

 • na podstawie skierowania wydanego przez Starostę Ostródzkiego.

Tryb kwalifikowania wychowanka do Ośrodka określają odrębne przepisy.

Zasady przyjęcia wychowanka do internatu

 • na podstawie skierowania wydanego przez Starostę Ostródzkiego oraz podania rodzica, opiekuna prawego dziecka z prośbą o przyjęcie do internatu.

Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje

Dyrektor: 
Tomasz Brzeski 
Telefony (0-89) 646-30-73
(tel/fax) (0-89) 646-30-73
Miejsce urzędowania:
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych,
14-100 Ostróda ul. Grunwaldzka 14
 

Wicedyrektor:
Urban Dorota
Telefon/Fax (089) 646-30-73
Miejsce urzędowania:
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14 
 

Wicedyrektor Zespołu odpowiedzialny jest w szczególności za proces dydaktyczny i wychowawczy, za realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach  jej kompetencji oraz zarządzeniami organów nadzorujących Zespół, za tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy ucznia i wychowanka.


Wicedyrektor ds. wychowania i opieki:
Maria Jędrzejczyk
Telefon/fax (0-89)646-26-51
Miejsce urzędowania:
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 13
 

Wicedyrektor do spraw wychowania i opieki jest odpowiedzialny za całokształt pracy wychowawczej, rewalidacyjnej i opiekuńczej sprawowanej nad wychowankami objętymi całodobową opieką. Odpowiada za poziom i wyniki zajęć wychowawczych.

 

Kierownik szkolenia praktycznego

Ryszard Kowalski

Telefon/Fax (089) 646-30-73
Miejsce urzędowania:
Zespół Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych
14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 14 

 

Kierownik szkolenia praktycznego organizuje i jest odpowiedzialny za praktyczną naukę zawodu w zakładach i warsztatach szkolnych. Odpowiada za poziom i wyniki praktycznej nauki zawodu.


Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

1. Wnioski, podania interesantów wpływają do:

2. Sposób załatwiania spraw
Wszelkie sprawy załatwiane są w terminach i w sposób określony instrukcją kancelaryjną i kodeksem postępowania administracyjnego.