Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Jednostki organizacyjne: Szkoły i placówki oświatowe

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Miłakowie

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie

14-310 Miłakowo; ul. Olsztyńska 9A

Tel/fax 0-89 758 74 06

NIP 741-14-43-056

REGON 511343167

 

Dyrektor Danuta Jurczak

Ośrodek jest jednostką  organizacyjną powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej

Majątek :

Jednostka

Położenie nieruchomości 

Numer działki 

Powierzchnia działki 

Rodzaj

zabudowy 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

miasto Miłakowo obręb 1

ul. Olsztyńska

492/27 udz. 1/2 cz.

492/29

492/26

 0,3543 ha

0,0168 ha

0,2009 ha

budynek szkoły 

sala gimnastyczna

internat

600/1000 udziału we wspólnocie

Majątek ruchomy o wartości 235.4 tys. Zł.

W skład Ośrodka wchodzą:

 

 1. ośmioletnia szkoła podstawowa specjalna, w której w ostatnim roku nauki przeprowadza się egzamin;
 2. szkoły ponadpodstawowe:
  • trzyletnia branżowa szkoła I stopnia przysposabiająca do pracy, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu
  • trzyletnia szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego przysposobienie do pracy.
 3. przedszkole specjalne

 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym w wieku od 7 lat do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej (nie dłużej jednak niż do 24 lat).

Przedmiot działalności

 

Głównym zadaniem działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Ośrodka jest przygotowanie wychowanków, w miarę ich możliwości do samodzielnego życia w społeczeństwie. Ośrodek realizuje swoje zadania poprzez zespoloną działalność nauczycieli, wychowawców i pozostałych pracowników oraz rodziców. Cele i zadania pracy dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczej i rewalidacyjnej wynikają z ogólnych zasad oligofrenopedagogiki i Konwencji o Prawach Dziecka.

 

Do podstawowych zadań Ośrodka należą:

 1. zapewnienie nauki w zakresie programu szkoły podstawowej specjalnej, branżowej szkoły I stopnia przysposabiającej do pracy oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
 2. umożliwienie rozwoju zainteresowań wychowanków w różnych formach zajęć szkolnych i pozaszkolnych;
 3. zapewnienie opieki psychologicznej, pedagogicznej oraz w miarę możliwości pomocy materialnej wychowankom najuboższym;
 4. zapewnienie wychowankom opieki w czasie zajęć organizowanych przez Ośrodek;
 5. zapewnienie nauki religii na życzenie rodziców;
 6. rozbudzanie i utrwalanie poczucia obowiązku i dyscypliny społecznej oraz potrzeby poszanowania mienia społecznego;
 7. umożliwienie wszechstronnego rozwoju wychowanków w dostępnym im zakresie;
 8. przygotowanie wychowanków do wyboru zawodu;
 9. stworzenie odpowiednich warunków do nauki, wypoczynku i rozrywki;
 10. współpraca z rodzicami (opiekunami) i instytucjami wspomagającymi proces edukacyjno-wychowawczy;
 11. integrowanie wychowanków ze środowiskiem osób pełnosprawnych;
 12. przygotowanie do wykonywania zawodu w stopniu określonym programem nauczania branżowej szkoły I stopnia przysposabiającej do pracy oraz szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;
Zasady przyjęcia wychowanka do grupy wychowawczej

 

Wychowanek może zostać przyjęty na podstawie skierowania wydanego przez Starostę Powiatu Ostródzkiego oraz podania rodzica, opiekuna prawego dziecka z prośbą o przyjęcie do grupy wychowawczej.

Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje

 

Dyrektor:

Danuta Jurczak

Telefon/Faks (89) 758 74 06

 

Miejsce urzędowania:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Miłakowie ul Olsztyńska 9A

 

Dyrektor Ośrodka jest powoływany na zasadach i w sposób ustalony odrębnymi przepisami. Dyrektor Ośrodka pełni funkcję dyrektora zespołu szkół działających w Ośrodku. Do zadań dyrektora Ośrodka należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Ośrodka, a w szczególności:

 1. tworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych, terapeutycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
 2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
 3. kształtowanie twórczej atmosfery pracy w placówce, właściwych warunków pracy i stosunków pracowniczych,
 4. współdziałanie z organem prowadzącym oraz z instytucjami wspomagającymi funkcjonowanie Ośrodka,
 5. opracowywanie i realizowanie planu finansowego ośrodka, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół oraz przedstawianie projektu do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej,
 6. organizowanie warunków i odpowiedzialność za prawidłową realizację Konwencji o Prawach Dziecka,
 7. wykonywanie innych zadań według przepisów określających zadania nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole.
Sposób załatwiania spraw

 

Wnioski, podania interesantów wpływają do:

sekretariatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie - 14-310 Miłakowo ul. Olsztyńska 9A, tel./faks 089 758 74 06

 

Przyjmowanie interesantów:

Dyrektor przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-13:00

 

Wszelkie sprawy załatwiane są w terminach i w sposób określony instrukcją kancelaryjną  i kodeksem postępowania administracyjnego.