Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Jednostki organizacyjne: Szkoły i placówki oświatowe

Ogłoszono przez Marek Jastrzębski

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
Szymanowo 2
14 - 300 Morąg
Tel. sekretariat 89 757 45 69, 89 757 64 09 
dyrektor 89 757 63 53 
NIP 741-16-53-888
REGON 000239770

Dyrektor : Jarosław Witek

Ośrodek jest jednostką organizacyjną powiatu Ostródzkiego działającą w formie jednostki budżetowej.

 

Majątek :

Jednostka

 Położenie
 nieruchomości

Numer
 działki 

Powierzchnia działki 

Rodzaj zabudowy 

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie 

Gmina Morąg
Obręb Antoniewo

24

 26,81  ha

Pawilon dydaktyczno-terapeutyczny,
 internat, pawilon rehabilitacyjno - sportowy, garaże, budynki gospodarcze, pawilon do hipoterapii

W skład Ośrodka wchodzą :

 1. Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, 
 2. Przedszkole Specjalne, 
 3. Szkoła Podstawowa Specjalna,
 4. Gimnazjum Specjalne, 
 5. Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 6. Oddziały rewalidacyjno - wychowawcze
 7. Grupy wychowawcze

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko -  Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie. Placówka przeznaczona jest dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną oraz autyzmem w wieku od 3 do 25 roku życia. W Ośrodku mogą otrzymać pomoc dzieci wymagające wczesnego wspomagania rozwoju (od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole).

Przedmiot działalności

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie jest placówką edukacyjno - wychowawczą działającą na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o Systemie Oświaty, rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz statutu. Organem prowadzącym Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy jest samorząd powiatowy  w Ostródzie. 

Ośrodek prowadzi przedszkole specjalne dla dzieci od 3 roku życia, 6 letnia szkołę podstawową, 3 letnie gimnazjum, 3 letnią szkołę przysposobienia zawodowego oraz oddziały rewalidacyjno - wychowawcze dla dzieci z najgłębszą niepełnosprawnością.
Zajęcia lekcyjne prowadzone są  w grupach 8 osobowych, zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze z dziećmi głęboko upośledzonymi prowadzone są w grupach 4 osobowych.
Ponadto z każdym dzieckiem prowadzona jest rewalidacja indywidualna.
Programy nauczania opracowane są indywidualnie dla każdego dziecka stosownie do jego poziomu intelektualnego, możliwości fizycznych czy dysfunkcji rozwojowych.
Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną. Dla dzieci, które nie ukończyły 3 roku życia mogą być prowadzone także w domu rodzinnym, a w przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.
Dzieci z pobliskich gmin są dowożone codziennie na zajęcia dydaktyczne, specjalistycznymi samochodami. Dzieci z odległych miejscowości mają zapewnione miejsce w internacie, gdzie wychowawcy prowadzą zajęcia popołudniowe w grupach wychowawczych. 
Ośrodek posiada bardzo dobrą bazę lokalową, wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów w tym : nauczycieli i wychowawców oligofrenopedagogów, psychologów, logopedów, pedagoga, hipoterapeutów, rehabilitantów oraz innych specjalistów.
Wiodącym zadaniem placówki jest przygotowanie wychowanków w miarę ich możliwości psychofizycznych  do samodzielnego udziału w życiu społecznym w integracji ze środowiskiem.
    
Ośrodek realizuje zadania edukacyjno - wychowawcze określone w ustawie o systemie oświaty, ustawie o ochronie zdrowia psychicznego oraz przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

 1. zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie programów przeznaczonych dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu  umiarkowanym i znacznym,
 2. zapewnia nauczanie religii na życzenie rodziców lub prawnych opiekunów,
 3. organizuje opiekę dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym zapewniając im podmiotowe traktowanie w procesie nauczania, wychowania i rewalidacji,
 4. umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości rodzinnej, narodowej i religijnej,
 5. przygotowuje wychowanków do wykonywania pracy zawodowej ( jeżeli mają takie możliwości psychofizyczne),
 6. ukierunkowuje ich na osiągnięcie wszechstronnego rozwoju psychoruchowego w dostępnym dla nich zakresie przy zastosowaniu specjalnych metod nauczania, wychowania, rehabilitacji i opieki
 7. zapewnia opiekę lekarską,
 8. udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz w miarę potrzeb resocjalizacyjnej,
 9. umożliwia wychowankom rozwój zainteresowań w trakcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz zapewnia możliwość realizacji nauczania indywidualnego,
 10. prowadzi współprace z rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci,
 11. ośrodek realizuje program nauczania w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole przysposobienia zawodowego dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym                      i znacznym zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej,
 12. ośrodek prowadzi zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze indywidualne i grupowe dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim
 13. podejmuje działania w zakresie wczesnej interwencji w stosunku do dzieci poniżej 6 roku życia,
 14. organizuje imprezy integracyjne, turnusy rehabilitacyjne, kolonie, wycieczki, współpracuje z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

Ośrodek dysponuje nowoczesną, bardzo dobrze wyposażoną bazą lokalową.

Bazę lokalową Ośrodka stanowią:

 • izby lekcyjne,
 • pawilon rehabilitacyjno - sportowy z pełnowymiarową salą gimnastyczną oraz gabinetami do rehabilitacji ruchowej (kinezyterapii i fizykoterapii),
 • pracownie do zajęć technicznych ( dekoratorstwo, tkactwo, krawiectwo. garncarstwo ), - pracownia stolarska
 • pracownia gospodarstwa domowego,
 • gabinet psychologiczny,
 • gabinet logopedyczny,
 • pracownia komputerowa,
 • pomieszczenia do zajęć rewalidacyjno - wychowawczych,
 • świetlica ( dla dzieci dowożonych ),
 • gabinety pielęgniarek,
 • stołówka wraz z zapleczem kuchennym,
 • pokoje sypialne w internacie,
 • ,, Bawialnie " w internacie,
 • zaplecze gospodarcze,
 • kompleks boisk sportowych, 
 • pawilon do hipoterapii,
 • tereny do prowadzenia zajęć hipnoterapii i jazdy konnej,
 • plac zabaw oraz tereny rekreacyjne i spacerowe,
 • park zwierząt.

W placówce zostały zlikwidowane wszystkie bariery architektoniczne : wybudowano windę zewnętrzną oraz podjazdy, oporęczowano ciągi komunikacyjne i klatki schodowe, wyłożono wykładziny antypoślizgowe na korytarzach, w klasach i pomieszczeniach internackich, dostosowano łazienki i toalety do potrzeb osób niepełnosprawnych. . 

Baza Ośrodka jest w pełni przystosowana do prowadzenia letniego i zimowego wypoczynku dzieci. Placówka posiada certyfikat PFRON umożliwiający organizację turnusów rehabilitacyjnych.
Ośrodek położony jest w województwie warmińsko - mazurskim, w małej miejscowości Szymanowo oddalonej 2 km od Morąga, wśród zabytkowego drzewostanu dębowego zaliczonego do parku krajobrazowego.
Posiada oczyszczalnię ścieków, ma własne ujęcie wody i kanalizację.
W pobliżu Szymanowa znajduje się jezioro Narie oraz Ruda Woda.

Organy i ich kompetencje

Dyrektor

Zgodnie z  Uchwałą nr  1/5/2014 Zarządu Powiatu w Ostródzie z dnia 10.12.2014r.                          
w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie, dyrektor upoważniony jest do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem Ośrodka w granicach zwykłego zarządu.
W szczególności obejmuje :

 • korzystanie z obowiązków przywilejów kierownika zakładu pracy zgodnie z kodeksem pracy i przepisami szczególnymi dotyczącymi funkcjonowania placówki,
 • przyjęcie rzeczowych składników mienia placówki, ponoszenie odpowiedzialności i gospodarowanie tym mieniem zgodnie z przepisami prawa,
 • dysponowanie środkami finansowymi przyznanymi placówce i planowanie ich wykorzystania zgodnie z ustawą o finansach  publicznych.

   
Przez dysponowanie środkami rozumie się : dokonywanie zakupów, zawieranie umów, zakładanie kont bankowych, zlecanie wykonawstwa prac niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki.

Zgodnie z zapisami w  Statucie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Szymanowie:

Dyrektor:

 1. kieruje całokształtem działalności Ośrodka, reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za całość pracy dydaktyczno - wychowawczej, opiekuńczej, rewalidacyjnej i administracyjno - gospodarczej placówki,
 2. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty i potrzebami placówki.
 3. tworzy warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków,
 4. realizuje uchwały Ośrodka oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
 5. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Ośrodka i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjno - finansową i gospodarczą obsługę Ośrodka,
 6. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
 7. zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Ośrodka, określa ich zadania i obowiązki,
 8. obsadza stanowiska kierownicze w placówce,
 9. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom Ośrodka,
 10. występuje z wnioskiem do Kuratora Oświaty organu prowadzącego i innych podmiotów - po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej Ośrodka - o przyznanie nagród i odznaczeń dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Ośrodka,
 11. zapewnia opiekę nad nauczycielami stażystami oraz dba o awansowanie nauczycieli - o ile otrzyma ich wnioski w tym zakresie,
 12. może organizować imprezy integracyjne, kolonie i obozy wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z innych rejonów kraju z wykorzystaniem bazy lokalowej Ośrodka,

W czasie nieobecności dyrektora Ośrodka, jego obowiązki pełni zastępca dyrektora Ośrodka.

Rada Pedagogiczna:

 1. opiniuje i zatwierdza plany pracy Ośrodka,
 2. zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,
 3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  w Ośrodku,
 4. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Ośrodka,
 5. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy uczniów i wychowanków Ośrodka,
 6. opiniuje w szczególności:
 • projekty organizacji pracy Ośrodka, w tym rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • projekt planu finansowego i gospodarczego Ośrodka,
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
 • propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
 1. zatwierdza statut Ośrodka lub jego zmiany,
 2. występuje z wnioskiem do organu prowadzącego   Ośrodek o odwołanie z funkcji dyrektora lub  do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej.

Rada Rodziców:

 1. uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Ośrodka,
 2. występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora Ośrodka z wnioskami dotyczącymi  wszystkich spraw Ośrodka,
 3. w celu wspierania działalności statutowej Ośrodka gromadzi fundusze  z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł,        

           

Zasady rekrutacji do przedszkola, szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego

i szkoły przysposabiającej do pracy

 • na podstawie skierowania wydanego przez Starostę Ostródzkiego

Tryb kwalifikowania wychowanka do Ośrodka określają odrębne przepisy.

Zasady przyjęcia wychowanka do internatu

 • na podstawie skierowania wydanego przez Starostę Powiatu Ostródzkiego oraz podania rodzica

lub opiekuna prawnego dziecka z prośbą o przyjęcie do internatu.

 

Osoby sprawujące funkcje kierownicze i ich kompetencje

Dyrektor :
Jarosław Witek
Telefony ( 0-89) 757 6353     ( tel./ fax )  ( 0-89 ) 757 4569
Miejsce urzędowania : Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy w Szymanowie 14 - 300 Morąg

Wicedyrektor ds. dydaktycznych :
Mariola Jurecka Telefon ( 0-89 ) 757 4569
Miejsce urzędowania : Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Szymanowie
14 - 300 Morąg

Wicedyrektor ds. dydaktycznych:

 1. Odpowiada za organizację i kierowanie działalnością wszystkich szkół wchodzących w skład Ośrodka.
 2. Przygotowuje następujące dokumenty szkoły:
 • roczny plan pracy szkoły;
 • tygodniowy rozkład zajęć szkoły;
 • rozkład dyżurów nauczycieli;
 • plan obserwacji;
 • informacje o bieżącej pracy szkół;
 • plan nadzoru pedagogicznego;
 • informacje o sprawowanym nadzorze pedagogicznym;
 • sprawozdania z klasyfikacji semestralnej i rocznej,
 1. Prowadzi czynności wynikające z wykonywania nadzoru pedagogicznego, w tym: obserwuje i kontroluje pracę nauczycieli, udziela im instruktażu i niezbędnej pomocy poprzez omawianie zajęć
  i wydawanie zaleceń.


Wicedyrektor d/s wychowania :
Wiesława Szczurowska
Telefon ( 0-89 ) 757 4569
Miejsce urzędowania : Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy W Szymanowie
14 - 300 Morąg 

Wicedyrektor ds. wychowania jest bezpośrednim przełożonym wychowawców grup wychowawczych, nauczycieli oddziałów rewalidacyjno-wychowawczych oraz wszystkich pracowników zatrudnionych

w internacie.

 1. Odpowiada za:
 • wyniki pracy wychowawczo – opiekuńczej;
 • stan sanitarno-higieniczny internatu pomieszczeń mieszkalnych;
 • prowadzenie wyżywienia w stołówce Ośrodka;
 • organizację pracy opiekuńczo - wychowawczej w grupach wychowawczych, sprawuje nadzór merytoryczny w tym zakresie.
 1. Przygotowuje następujące dokumenty programowo-organizacyjne:
 • tygodniowy rozkład zajęć grup wychowawczych;
 • plan obserwacji zajęć;
 • informacje o bieżącej pracy grup wychowawczych;
 • informacje o sprawowanym nadzorze pedagogicznym.
 1. Kontroluje i obserwuje pracę nauczycieli wychowawców.

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

 1. Wnioski, podania interesantów wpływają do :
 • sekretariatu placówki - Szymanowo, 14 - 300 Morąg    tel./fax 89 757 45 69, tel. 89 757 64 09
 • e-mail: sosw@interia.pl

Sposób załatwiania spraw:
Wszelkie sprawy załatwiane są w terminach i w sposób określony instrukcją  kancelaryjną i kodeksem postępowania administracyjnego.