Wersja nieobowiązująca z dnia

Zasady Etyki pracowników Starostwa Powiatowego w Ostródzie

ZASADY ETYKI
PRACOWNIKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W OSTRÓDZIE


Zapis niniejszy stanowi krótki zbiór zasad i wartości, którymi pracownicy Starostwa Powiatowego w Ostródzie kierują się w trakcie wykonywania zadań służbowych w miejscu pracy, a także poza nim. Przedstawione poniżej wartości i standardy postępowania, są przedstawione obywatelom w celu poinformowania ich o przyjętych standardach zachowań, jakich mają prawo oczekiwać od pracowników.

Mając powyższe na uwadze:

1. My pracownicy traktujemy pracę w urzędzie jako służbę publiczną, mamy zawsze na względzie dobro wspólnoty samorządowej oraz dobro obywateli.
2. Działamy tak aby nasza praca była wzorem praworządności i prowadziła do pogłębienia zaufania mieszkańców do Urzędu.
3. Pracę wykonujemy z poszanowaniem godności innych oraz godności własnej.
4. Swoim postępowaniem dajemy świadectwo o powiecie ostródzkim oraz współtworzymy wizerunek administracji samorządowej.
5. Dobro publiczne przedkładamy nad interes własny.
6. Zobowiązujemy się dbać o powagę miejsca pracy poprzez stosowny ubiór, uprzejme i kulturalne zachowanie się w codziennych kontaktach z pracownikami i obywatelami.
7. Pracę swoją wykonujemy sumiennie, dążąc do osiągnięcia najlepszego rezultatu.
8. Zawsze jesteśmy gotowi do przyjęcia krytyki, uznania swoich błędów i do naprawienia ich konsekwencji.
9. Wykazujemy powściągliwość w publicznym wyrażaniu swoich poglądów na temat pracy organów Urzędu.
10. Wykonując swoją pracę jesteśmy bezstronni i sprawiedliwi a w rozpatrywaniu spraw nie kierujemy się emocjami ale literą prawa i obiektywizmem.

Zobowiązujemy się niniejszym do przestrzegania niniejszych zasad, które obowiązują wszystkich pracowników bez względu na rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy oraz zajmowane stanowisko. Nowi pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z treścią powyższych zasad oraz ich stosowania.


wrzesień 2009

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.