Wersja nieobowiązująca z dnia

Obwieszczenie Starosty Ostródzkiego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości w art. 17 cytowanej Ustawy

Ostróda, dnia 08.03.2024 r.

Starosta Ostródzki

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 17 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023 r. poz. 1394) w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 t.j.), dalej: k.p.a.)

STAROSTA OSTRÓDZKI PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

Informuję Mieszkańców Powiatu Ostródzkiego, że w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. Ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia niektórych skutków kradzieży tożsamości w art. 17 cytowanej Ustawy:

  1. Decyzje o rejestracji pojazdów wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, wygasają z dniem 10 czerwca 2024 r.
  2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.
  3. Zawiadomienie o wygaśnięciu decyzji, o której mowa w ust. 1, może odbywać się przez publiczne obwieszczenie.
  4. Minister właściwy do spraw informatyzacji, nie później niż do dnia 10 marca 2024 r., przekaże właściwym starostom zestawienia sporządzone na podstawie danych zgromadzonych w centralnej ewidencji pojazdów, o której mowa w art. 80a ustawy zmienianej w art. 2, niezbędne do przygotowania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
  5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, pojazd może podlegać powtórnej rejestracji.

Z zestawieniem sporządzonych danych pojazdów można zapoznać się w Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5 (pokój 102 i 104) w następujących godzinach: poniedziałek – piątek 07:30–14:00.

Niniejsze obwieszczenie wraz z załącznikiem zawierającym zestawienie danych pojazdów przeznaczonych do wygaszenia rejestracji zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Ostródzkiego bip.powiat.ostroda.pl na tablicy ogłoszeń w zakładce ogłoszenia

 

Starosta Ostródzki
Andrzej Wiczkowski


 

Załączniki

Wersja nieobowiązująca

Strona może zawierać nieaktualną treść i załączniki. Możesz pozostać na tej stronie lub przejść na wersję z obowiązującą zawartością.