Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o sprzedaży ruchomości w drodze licytacji publicznej - Opel Astra

Ostróda, 28.11.2023 roku

OBWIESZCZENIE O SPRZEDAŻY RUCHOMOŚCI
W DRODZE LICYTACJI PUBLICZNEJ

Podmiot sprzedający: Powiat Ostródzki
Siedziba organu: 14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 5
Kontakt: 89 642 98 67
Starosta Ostródzki działając na podstawie art. 105 § 1 pkt. 1, 107d § 2 w związku z art. 105a § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 6 grudnia 2023 roku o godz. 8:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 220, odbędzie się LICYTACJA RUCHOMOŚCI.

Przedmiotem sprzedaży jest:
pojazd marki OPEL ASTRA, Nr VIN W0L000052T2718384 nr rej. CIN 65320 rok produkcji 1996. Pojazd został wyceniony przez rzeczoznawcę samochodowego na kwotę 400,00 zł (słownie: czterysta zł),

W przypadku niedojścia do skutku licytacji w pierwszym terminie, zostanie przeprowadzona PONOWNA LICYTACJA (drugi termin licytacyjny) w dniu 6 grudnia 2023 roku o godz. 9:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój  nr 220.

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi 3/4 wartości szacunkowej pojazdu. Cena wywołania w drugim terminie licytacyjnym wyniesie połowę wartości szacunkowej pojazdu.
Cenę nabycia należy uiścić w kasie Starostwa Powiatowego w Ostródzie tuż po zakończeniu licytacji. Jeżeli cena ta nie zostanie uiszczona nabywca traci prawo wynikłe z przybicia i nie może uczestniczyć w dalszej licytacji.  

Pojazd można oglądać na parkingu po uzgodnieniu z pracownikiem Starostwa Powiatowego w Ostródzie. Dokumentacja fotograficzna do wglądu w Wydziale Komunikacji i Transportu w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 5, pokój nr 408.

Nabywca nie może domagać się unieważnienia nabycia ani zmniejszenia ceny jej nabycia z powodu wad pojazdu, mylnego oszacowania lub innych przyczyn.
Licytację uważa się za niedoszłą do skutku, jeżeli nie weźmie w niej udziału przynajmniej dwóch uczestników, jak również gdy żaden z uczestników nie zaoferuje nawet ceny wywołania. 

Osoby uprawnione do udzielania informacji nt. licytacji:
Kamil Skolmowski – Inspektor w Wydziale Komunikacji i Transportu,
tel. 89 642 98 67.
Starosta Ostródzki zastrzega sobie możliwość unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.
Informacja o licytacji znajduje się na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Ostródzie i stronie internetowej: bip.powiat.ostroda.pl

 

Starosta
Andrzej Wiczkowski